Ple ordinari

Dimecres, 28 de febrer de 2024 de 19:00 a 20:00

Sessió ordinària. Sessió pública

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 24 de gener de 2024.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar l'adhesió a l’Associació Àmbit B30.

3. Aprovar definitivament l’emblema del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

4. Aprovar diverses delegacions de competències del Ple.

ÀREA D’AGENDA 2030 I DRETS DE LA CIUTADANIA

5. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000068, de 31 de gener, de justificació econòmica per a l’any 2023 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

ÀREA DE CULTURA I LLENGUA

6. No exercir el dret de tanteig o si és el cas, el dret de retracte, amb relació a l’immoble "Vil·la Narcisa" del municipi de Cardedeu.

ÀREA D'EDUCACIÓ

7. Aprovar la liquidació de la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual corresponent a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

ÀREA D'HABITATGE

8. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

ÀREA D’HISENDA

9. Aprovar un reconeixements extrajudicial. (X2024000719)

10. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024000879) 

11. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024001119)

12. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024001277)

13. Aprovar un reconeixements extrajudicial. (X2024001850)

14. Aprovar la modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos tancats del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

15. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès d’assistència tècnica per a l’elaboració dels plecs tècnics i suport tècnic per a la redacció dels plecs administratius corresponents a la licitació del servei municipal de manteniment de l’enllumenat públic municipal.

ÀREA DE PERSONES I VALORS

16. Desistir del procés de selecció d’una plaça de tècnic/ca superior psicòleg/loga del SIAD i del procés de selecció d’una plaça de tècnic/ca superior jurista del SIAD.

17. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental i constitució de borsa.

18. Aprovar les bases reguladores de determinats processos de selecció corresponents a places incloses en la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de novembre de 2023 amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre.

19. Aprovar les bases del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, de grup de classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per vacant adscrita a l’Àrea de Persones i Valors, àmbit gestió retributiva i administració de personal.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

20. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000106, de 16 de febrer, de sol·licitud d'una subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització del programa Treball i Formació línies PANP, PRGC, DONA, MG52 i TRANS.

MOCIONS

21. Moció del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la pagesia.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2024PRES000040, de 19 de gener, al 2024PRES000120, de 22 de febrer.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2024GER000100, de 19 de gener, al 2024GER000340, de 22 de febrer.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2023.

TRESORERIA

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2023).

22. Precs i preguntes.

Adreça:

seu del Consorci BesòsTordera (Av. Sant Julià, 241), de Granollers

Darrera actualització: 26.02.2024 | 12:06