Comissió de Govern

Dimecres, 22 de juliol de 2020 de 18:30 a 19:30

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 17 de juny de 2020.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Aprovar la liquidació dels projectes de l’addenda de l’any 2019 del V conveni interadministratiu de col•laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials.

4. Ratificar la justificació econòmica del SAD Dependència 2019 del Contracte Programa 2016-2019, per a la coordinació, cooperació i col•laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

5. Aprovar la justificació i la liquidació de les hores de SAD dependència corresponent a l’any 2018.

6. Aprovar la distribució dels increments d'imports en els mòduls de referència dels professionals en relació amb els equips bàsics d'atenció social corresponent a l'any 2018.

7. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 dels serveis i programes inclosos a l’exercici 2019 en el Conveni de col•laboració per a la gestió i la prestació dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per al període 2016-2019, amb els ajuntaments que formen part de l’Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

8. Donar compte de la Resolució de revocació parcial de la subvenció atorgada d’acord amb l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa "Fem ocupació per a Joves", i s’obre la convocatòria per al col•lectiu de persones joves inscrits al Registre de Garantia Juvenil per a l’any 2015 i la convocatòria anticipada per a l’any 2016, aprovada per la directora del Servei Públic d'ocupació de Catalunya de 15 de juny.

9. Donar compte de l’informe monogràfic de l’Observatori dels Polígons Activitat Econòmica, del 1r semestre de 2020, sobre l’impacte dels impostos municipals en els Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) del Vallès Oriental.

10. Aprovar el contingut del full de definició del projecte (PDS) RNOVA.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

11. Donar compte de l’atorgament al Consell Comarcal del Vallès Oriental del Segell Infoparticipa 2019 a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local.

PER URGÈNCIA

Modificar l’acord de la Comissió de Govern 2020/3, de 19 de febrer de 2020, d’atorgament dels ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2019-2020.

Aprovar el contingut i la signatura de l'Addenda al Contracte programa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.

12. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:59