Comissió de Govern

Dimecres, 21 d’octubre de 2020 de 17:00 a 18:00

Sessió no pública

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 30 de setembre de 2020.

PRESIDÈNCIA

2. Adherir-nos al Protocol General per a garantir les estructures mínimes professionals i el funcionament en matèria tècnica, funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, subescala secretariaintervenció, i innovació digital i transparència, als municipis de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació de Barcelona de la Diputació de Barcelona.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Aprovar el contingut i la signatura del Contracte Programa 2020 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Institut Català de les Dones per a la prestació del servei d'informació i atenció a les dones, la realització de polítiques d'igualtat i l'ampliació dels serveis que es presten.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ESTUDIS

5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració en el marc de la xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Diputació de Barcelona.

ÀREA DE TURISME

6. Acceptar l’aportació corresponent a l’any 2020 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística a la comarca del Vallès Oriental amb la Diputació de Barcelona.

ÀREES D’ENSENYAMENT I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

7. Aprovar la justificació econòmica dels ajuts de menjador per al curs escolar 2019/2020.

8. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:38