Comissió de Govern

Dimecres, 24 de febrer de 2021 de 17:00 a 18:00

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 27 de gener de 2021.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar la Guia de Serveis i les Cartes de Serveis de l’any 2021.

SECRETARIA

3. Aprovar l’adhesió a l’Acord marc del servei d’assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2020.01) i contractar la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions.

ÀREA D’ENSENYAMENT

4. Atorgar els ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2020-2021.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

5. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

6. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000100, de 27 de gener, d’aprovació del contingut i la signatura de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col•laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’Igualtat.

7. Ratificar la justificació econòmica del Contracte Programa 2020 entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l'Institut Català de les Dones per a la prestació del Servei d'informació i atenció a les dones, la realització de polítiques d'igualtat i l'ampliació dels serveis que es presten.

8. Presentació de l'estudi "Diagnosi i alineament de les accions del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb els ODS".

9. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:20