Comissió de Govern

Dimecres, 24 de març de 2021 de 18:00 a 19:00

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 24 de febrer de 2021.

SECRETARIA

2. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000171, de 26 de febrer, d’aprovació de la justificació de la subvenció del Programa Treball i Formació.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Aprovar la justificació de la subvenció concedida a APINDEP Ronçana SCCL, mitjançant l’acord de la Comissió de Govern de 29 de gener de 2020.

5. Donar compte de la sentència 26/2021, d’11 de febrer, del Jutjat Social 2 de Granollers, de resolució del procediment ordinari 201/2021 D1.

6. Donar compte de la sentència 5316/2020, de 21 de desembre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciosa Administrativa.

7. Donar compte de la memòria 2020 de Comunicació Externa i Transparència.

8. Donar compte de la memòria del Servei de Millora Estratègica i Corportativa (SMEC).

9. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:12