Comissió de Govern

Dimecres, 16 de juny de 2021 de 17:00 a 18:00

  (Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 19 de maig de 2021.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Ratificar la justificació econòmica del SAD Dependència 2020 de l’addenda de pròrroga per al 2020 del Contracte Programa 2016-2019, per a la coordinació, cooperació i col•laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

5. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 13:00