Comissió de Govern

Dimecres, 17 de novembre de 2021 de 18:30 a 19:30

 (Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 d'octubre de 2021.

ÀREA D’ENSENYAMENT

2. Atorgar els ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2020-2021.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000614, de 5 de novembre, d'aprovació del contingut i la signatura del Dictamen de la Comissió d’Avaluació i Seguiment sobre el grau de compliment d’objectius de cada servei o programa, establert en els acords del contracte programa 2020.

ÀREA DE TURISME

5. Acceptar l’aportació econòmica corresponent al Contracte programa per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca del Vallès Oriental amb la Diputació de Barcelona per a l’any 2021.

PER URGÈNCIA

Aprovar la justificació econòmica dels ajuts de menjador per al curs escolar 2020/2021.

6. Precs i preguntes

Darrera actualització: 5.07.2022 | 12:39