Comissió de Govern

Dimecres, 22 de març de 2023 de 18:30 a 18:50

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de febrer de 2023.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Liquidar el contracte del servei d’acompanyants de les rutes de centre de dia del servei públic de transport adaptat i assistit i retorn de la garantia definitiva.

4. Atorgar una subvenció nominativa directa a la Fundació Aspace Catalunya en relació amb el transport adaptat i aprovar llur conveni regulador.

5. Atorgar una subvenció nominativa directa a Apindep Ronçana SCCL i aprovar llur conveni regulador.

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

6. Esmenar l’acord de Comissió de Govern de 20 de juliol de 2022, de disposició de la despesa plurianual i compromís de dotació pressupostària del contracte per a la prestació del servei d’acompanyament del Servei de transport escolar i del Servei de transport adaptat i assistit, lot 4, número d’expedient 2022-12-S 7. y

Precs i preguntes.

Darrera actualització: 20.03.2023 | 08:50