Comissió de Govern 1/2022

Dimecres, 26 de gener de 2022 de 18:30 a 18:50

(Sessió no pública)

Ordre del dia:

1. Aprovar l'acta de la sessió de 22 de desembre de 2021.

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar la Guia de Serveis i les Cartes de Serveis de l’any 2022.

ÀREA D’ENSENYAMENT

3. Atorgar els ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2021-2022

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000720 de 27 de desembre, de renuncia parcial a les mesures incorporades a la tercera addenda complementària al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de COVID19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer, formalitzada el 14 de desembre de 2020.

5. Aprovar l’expedient de contractació del Servei d’ajuda a domicili i convocar la licitació.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

6. Aprovar el contingut del conveni marc de col·laboració per a l’impuls i la dinamització dels polígons d’activitat econòmica pels anys 2022-2023.

7. Sol·licitar una subvenció corresponent a la convocatòria anticipada per a l’any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG52, PRGC i PANP, d’acord amb la Resolució EMT/3879/2021, de 22 de desembre.

ÀREES D’EDUCACIÓ I POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

8. Resoldre el recurs de reposició núm. 2021/2022 ED-PS 153D contra la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2021/2022.

9. Precs i preguntes

PER URGÈNCIA

Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 12:33