Comissió de Govern 2/2022

Dimecres, 23 de febrer de 2022 de 17:00 a 18:00

(Sessió no pública)

1. Aprovar l'acta de la sessió de 26 de gener de 2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

2. Aprovar la liquidació de la taxa d’avaluació ambiental.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

3. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció nominativa directa a la Fundació Aspace Catalunya en relació amb el transport adaptat.

4. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció nominativa directa a APINDEP RONÇANA, SCCL en relació amb el transport adaptat.

5. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000074, de 10 de febrer, de sol•licitar al Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya la modificació del finançament recollit a l’annex Mesures i aportacions del Departament d’Igualtat i Feminismes de l’Addenda complementària al contracte programa de serveis socials i renunciar parcialment als finançaments de l’annex Mesures i Aportacions del Departament d’Igualtat i Feminismes.

PER URGÈNCIA

Modificar el Plec de clàusules administratives particulars que regula el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis de la comarca del Vallès Oriental.

6. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 5.07.2022 | 12:32