Comissió de Govern 3/2022

Dimecres, 23 de març de 2022 de 18:30 a 19:30

 (Sessió no pública)

1. Aprovar l'acta de la sessió de 23 de febrer de 2022.

ÀREA D’EDUCACIÓ

2. Atorgar nous ajuts individuals de desplaçament obligatori per al curs 2021-2022.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

3. Liquidar la taxa d'avaluació ambiental 59422003.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D’IGUALTAT

4. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000096, de 25 de febrer, d'aprovació del contingut i la signatura de l’addenda complementària al contracte programa de l’actual Departament de Drets Socials entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i filles, per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda COVID) durant l’exercici 2021.

5. Ratificar el Decret de Presidència 2022PRES000098, de 25 de febrer, d'aprovació de la justificació econòmica de l’addenda complementària al contracte programa de l’actual Departament de Drets Socials entre el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència masclista i per als seus fills i filles, per implementar noves mesures extraordinàries relacionades amb l’impacte social de la COVID-19 (quarta addenda COVID) durant l’exercici 2021.

6. Aprovar la liquidació dels projectes de l’addenda de l’any 2021 del VI Conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials.

7. Pagament d’imports en relació amb la mesura 45.7 - Posada en marxa d’equipaments i serveis per facilitar l’atenció i el confinament de persones sense llar mentre duri el període d’emergència; 45.8 - Reforç dels serveis socials bàsics per a l’atenció de persones estrangeres en situació d’extrema vulnerabilitat que han vist denegada la seva sol·licitud de protecció internacional mentre duri el període d’emergència i la mesura 45.10 - Ajudes d’urgència social.

SECRETARIA

8. Donar compte de l’acord de desistiment total i l’arxiu de les actuacions del procediment ordinari 377/2021-E del Jutjat contenciós-administratiu 8 de Barcelona.

ÀREA DE TURISME

9. Donar compte de la memòria del Pla d’accions 2021 del Servei de Turisme.

PER URGÈNCIA

Aprovar l’expedient de l’Acord marc de transport adaptat i assistit.

Transferir una bestreta dels ajuts de menjador del curs escolar 2021-2022.

10. Precs i preguntes

Darrera actualització: 5.07.2022 | 11:02