Ajuts al pagament al lloguer 2017

Dilluns, 23 de gener de 2017 a les 14:00

Entre el dimecres 23 de gener de 2017 i el 28 de febrer de 2017 s’obre el termini per presentar les sol·licituds de renovacions de les prestacions permanents per al pagament del lloguer per l’any 2017.

Informació a tenir en compte:

 • Termini del 23/01/2017 al 28/02/2016, ambdós incloses.
 • Durant la primera setmana del febrer els beneficiaris que poden renovar ajut i que, per tant, han de fer aquest tràmit, rebran un SMS informant que s’ha obert el període de sol·licitud de pròrroga per l’exercici 2017 i dels terminis per fer-ho. IMPORTANT NOMÉS S’ENVIARÀ SMS ALS USUARIS QUE TENEN DRET A RENOVAR.
 • Per poder fer aquest tràmit cal estar al corrent de pagament del lloguer a data de la presentació de la sol·licitud.


Documentació a presentar:

 • Sol·licitud de declaració responsable sobre el compliment de requisits, segons model normalitzat i correctament emplenada i signada.
 • Original o fotocòpia compulsa dels rebuts de lloguer pagats de l’any 2017. El pagament d’aquests rebuts s’haurà de fer, com sempre, per una de les següents formes:
 1. Transferència bancària
 2. Rebut domiciliat
 3. Ingrés en compte
 4. Rebut emès per l’administrador de la finca

 

Consideracions a tenir en compte:

 • No s’accepta el pagament de la quota del lloguer en metàl·lic – IMPORTANT!!
 • Al rebut hi haurà de constar a quina mensualitat correspon, i en el cas del pagament per rebut domiciliat: la referència, el NIF de l’emissor i el sufix
 • Si algun membre de la unitat de convivència no està obligat a presentar la declaració de l’IRPF l’any 2015: certificat d’imputacions de l’AEAT i si són menors de 65 anys l’informe de vida laboral (http://www.seg-social.es).
 • Si els ingressos de tots els membres de la UC s’acrediten per mitjà d’una declaració responsable: informe sobre la situació socioeconòmica, emès pels serveis socials municipals o pel personal tècnic mediador de les entitats col·laboradores per a la gestió d’aquestes prestacions. Aquest informe ha de exposar la situació familiar, si és usuari/a de serveis socials, antecedents, ajuts percebuts , possibles pagament del lloguer que s’hagin fet des del mateix ajuntament amb ajuts municipals,... i els ingressos que els usuaris diuen que tenen mensualment, en el cas de treballs sense contracte o no declarats.
 • Si s’han produït canvis en les circumstàncies personals o laborals: caldrà presentar la documentació acreditativa d’aquests canvis.


Tramitació:

 • Mitjançant l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) del seu municipi, o bé
 • Mitjançant l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Vallès Oriental (OCH), amb cita prèvia concertada al telèfon 93 860 07 00, o al correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat
 • Per aportar documentació complementària a un expedient ja obert, fer-ho mitjançant la instancia desglossada AJUTS SOCIALS

 

Darrera actualització: 25.01.2017 | 14:47