Ple ordinari del Consell Comarcal

Dilluns, 19 de juliol de 2021 a les 09:00
  • Dimecres, 21 de juliol. 19 h

Aquest dimecres, a les 19 h, se celebra Pe ordinari del Consell Comarcal de forma telemàtica.

Serà retransmès pel nostre canal de youtube.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 15 de juny de 2021.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 23 de juny de 2021.

3. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 30 de juny de 2021.

PRESIDÈNCIA

4. Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i llur reglament orgànic.

5. Nomenar un membre de la Comissió de Govern.

6. Aprovar la modificació de l’estructura orgànica i crear l’Àrea tècnica de Transformació Digital i Innovació Tecnològica.

ÀREA D'ENSENYAMENT

7. Aprovar l’acord d’imposició de penalitat a CLECE, SA, respecte el contracte per a la prestació del servei d’acompanyants dels serveis de transport escolar obligatori i no obligatori del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

ÀREA D'HABITATGE

8. Ratificar el Decret de Presidència 2021PRES000387, de 9 de juny, d’aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

9. Aprovar l’expedient 23 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de suplements de crèdit.

10. Aprovar l’expedient 24 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2021, en la seva modalitat de crèdits extraordinaris.

11. Aprovar les bases i convocatòria per seleccionar uns llocs de treball temporals.

12. Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple de 16 de desembre de 2020

13. Modificar la relació de llocs de treball.

14. Aprovar els criteris de repartiment del complement de productivitat COVID-19.

15. Aprovar el conveni específic amb Diputació de Barcelona per desenvolupar el Protocol General en els programes de suport a la cobertura de llocs per realitzar funcions tècniques d'arquitectura-enginyeria, el programa d'ampliació de suport en l'àmbit de la cobertura de les funcions reservades a funcionaris de l'administració local amb habilitació nacional, subescala secretaria-intervenció i el programa de captació del talent jove.

16. Resoldre el reparament suspensiu, derogar les bases d’execució conjuntes del pressupost general d’ingressos i despeses per a l’exercici 2021, del Consell Comarcal, del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, aprovades pel Ple de 16 de desembre de 2020, i aprovar les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal per a l’exercici 2021.

17. Aprovar l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL).

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I D'IGUALTAT

18. Adherir-nos a la petició de denúncia i petició de millora de serveis bancaris del Consell Comarcal del Bages.

ÀREA DE TURISME

19. Adherir-se a la marca/segell cicloturisme a Catalunya de l’Agència Catalana de Turisme.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

20. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles.

MOCIONS

21. Moció del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental de suport a la gent gran, contra la deshumanització dels serveis bancaris davant la bretxa digital i les comissions abusives.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2021PRES000386, de 9 de juny de 2021, al 2021PRES000449, de 14 de juliol de 2021.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2021GER000683, de 9 de juny de 2021, al 2021GER000938, de 14 de juliol de 2021.

22. Precs i preguntes.

Darrera actualització: 08.09.2021 | 15:15