Comunicat de l'Oficina comarcal d'Habitatge sobre la moratòria per al pagament del deute relacionat amb l’adquisició de l’habitatge habitual

Dijous, 26 de març de 2020 a les 10:00
 • Resum de mesures en l’àmbit d’habitatge arran de la publicació del REAL DECRETO LEY 8/2020.

 

 

L'Oficina comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental resumeix aquí les mesures arran de la publicació del REAL DECRETO LEY 8/2020:

   Per tal de poder-se aplicar aquesta moratòria és necessari que el deutor/a es trobi en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID- 19, tal i com defineix l’article 9 del RDL 8/2020. Aquesta moratòria pot beneficiar al deutor/a, però també a les persones avaladores o fiadores, és a dir que el creditor/a no podrà exigir el pagament a les persones avaladores o fiadores, en cas d’haver-ne, en comptes de a la persona deutora principal.

Segons defineix el RDL per a ser considerada “persona en situació de vulnerabilitat” caldrà que es donin els requisits següents:

 

​a. Que el deutor hipotecari passi a una situació d’atur, en cas de treball per compte aliè o, en cas de ser empresari o professional, tingui una pèrdua substancial dels seus ingressos o una davallada de les seves vendes. Aquesta disminució substancial d’ingressos ve determinada pel RDL com una disminució igual o superior al 40 % dels ingressos del mes anterior, o de la mitjana mensual del semestre anterior.

b. Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi els límits següents:

 • ​1. Tres cops IPREM

 • 2. Per cada fill a càrrec, aquest límit s’incrementa en un 10 % o en un 15 % per a unitat familiars monoparentals

 • 3. Per cada persona major de 65 anys que convisqui a la unitat familiar, el límit s’incrementa un 10 %

 • 4. Per cada persona amb una discapacitat física superior al 33 % o una altra situació d’incapacitat laboral permanent, el límit serà 4 cops l’IPREM, podent afegir l’increment corresponent per fills a càrrec

 • 5. En cas que el deutor/a hipotecari pateixi paràlisi celebrar, malaltia mental, o discapacitat intel.lectual, amb un grau superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial superior al 65 %, o una situació d’incapacitat laboral permanent per malaltia greu que incapaciti a la persona o al seu cuidador per a desenvolupar una activitat laboral, el límit serà de 5 IPREM, podent sumar l’increment corresponent per fills a càrrec i per majors de 65 anys a la unitat de convivència.

c. Que la quota hipotecària, més les despeses per als subministraments bàsics, no siguin superiors al 35 % dels ingressos nets de tota la unitat familiar.

d. Que, a conseqüència de l’emergència sanitària, la unitat familiar hagi patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d’esforç d’accés a l’habitatge. El que significa que l’import de la quota hipotecaria, en relació a l’import total dels ingressos de la unitat familiar, haurà d’haver-se incrementat en un 30 %. Motiu pel que caldrà determinar la taxa d’esforç del mes anterior, i de l’actual, i si aquesta darrera efectivament supera en un 30 % la del mes anterior.

 

Quin és el valor oficial de l’IPREM per a l’any 2020?


Quin termini disposen les persones deutores per sol·licitar la moratòria?

Si es compleixen els requisits abans establerts i per tant es troben en situació de vulnerabilitat econòmica poden sol·licitar-la a la seva entitat creditora, i disposen d’un termini de fins a 15 dies des de la finalització del RDL. Si el RDL té una vigència d’un mes des de la seva entrada en vigor, és a dir fins al 18 d’abril, des d’aquesta data encara comptem amb 15 dies més.

 

On s’ha de presentar la sol·licitud?

El RDL estableix que les persones deutores han de fer la sol·licitud a la seva entitat creditora però per facilitar aquesta gestió i evitar desplaçaments a les oficines, aquestes estan establint procediments per tal que es pugui fer la sol·licitud de la moratòria hipotecària per mitja de canals digitals.

 

Quina documentació és necessària per presentar la sol·licitud?

En funció de quines siguin les circumstàncies de les persones deutores caldrà:

 • En cas de situació legal d’atur: certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en el que figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis.
 • En cas de tancament d’activitat dels treballadors per compte propi: certificat expedit de l’AEAT o, en el seu cas de l‘Òrgan competent de la Comunitat Autònoma sobre la base de la declaració de tancament de l’activitat formulada per l’interessat.

Per acreditar el número de persones que viuen a l’habitatge caldrà aportar:

 • Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
 • Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, en la data de presentació dels documentes acreditatius i als sis mesos anteriors.
 • Declaració de discapacitat, de dependència o d’incapacitat permanent, si és el cas.

Per acreditar la titularitat dels béns:

 • Nota simple del servei d’índexs del Registro de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar
 • Escriptures de compravenda de l’habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària.

Per últim, la norma exigeix una declaració responsable de les persones deutores relativa al compliment dels requisits exigits per a considerar-se sense recursos econòmics suficients segons el RDL.

 

Quin termini té l’entitat creditora per concedir la moratòria?

Un cop presentada la documentació corresponent a l’entitat aquesta disposa d’un termini de 15 dies per aplicar la moratòria.

 

Em poden carregar algun pagament durant el període  de la moratòria?

Durant el període de vigència l’entitat creditora no podrà exigir el pagament de la quota hipotecària ni de cap dels conceptes que la integren (amortització del capital o pagament d’interessos), ni íntegrament, ni en un percentatge, i tampoc es meritaran interessos. Així doncs el deute queda en suspens.

 

Mesures en l’àmbit de la pobresa energètica

 

1. Durant el mes d’abril, les companyies subministradores d’aigua, llum i gas natural no podran suspendre els subministraments de cap persona consumidora que tingui reuneixi les condicions per a ser declarat consumidor vulnerable, vulnerable sever o en risc d’exclusió social definits als articles 3 i 4 del RD 897/2017.

2. Es prorroguen automàticament fins al 15 de setembre de 2020 la vigència dels bons socials la vigència dels quals expirés abans d’aquesta data.

3. Es suspèn la vigència de les normes aplicables a l’actualització de preus del gas liquat envasat (que afecta fonamentalment a les bombones de butà).

Darrera actualització: 09.09.2021 | 13:27