El Consell Comarcal celebra el Ple telemàticament a causa de la situació creada pel COVID-19

Dijous, 19 de març de 2020 a les 11:00
 • Resum acords del Ple de 18 de març de 2020.

Ahir el Consell Comarcal va celebrar el Ple de manera telemàtica, donada la situació creada pel COVID19. Ha estat el primer cop que es fa a la història de la institució, i es va poder celebrar amb normalitat, dintre de les circumstàncies. Prèviament també es van celebrar la Junta de Portaveus i la Comissió de Govern.

Des de dilluns els i les professionals del Servei de Tecnologies de la Informació i la Comunicació i de Secretaria van estar fent proves de manera intensiva per poder desenvolupar la sessió en aquesta nova modalitat.

El Ple es va retransmetre pel Canal de Youtube del Consell Comarcal, i encara es pot veure: ENLLAÇ.

En el transcurs del Ple, entre d’altres, es van aprovar les bases i la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència, i diversos convenis: per a la prestació d’assistència tècnica en medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, d’assistència tècnica en habitatge amb l'Ajuntament de Montornès del Vallès, d’assistència tècnica en medi ambient i enginyeria amb els ajuntaments de Caldes de Montbui, la Roca del Vallès i Vallromanes, d’assistència tècnica en arquitectura i enginyeria amb l’Ajuntament de Montseny, d’assistència tècnica en comptabilitat i eficiència energètica amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès, d’assistència tècnica en enginyeria amb l’Ajuntament de Gualba, d’assistència tècnica en joventut amb l’Ajuntament de Gualba, d’assistència en salut amb els ajuntaments de Caldes de Montbui, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès i la pròrroga del conveni d’assistència tècnica en turisme amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Es va aprovar també el conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb 36 ajuntaments, i la Carta de Serveis del servei comarcal d’assistència tècnica de Medi Ambient i Territori (SCAT),

Resum del Ple:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

 

 1. Aprovar l'acta de la sessió de 29 de gener de 2020.
 • Aprovat per UNANIMITAT
 1. Presa de possessió del càrrec de conseller comarcal del senyor Àlex Valiente Almazán.
 2. Aprovar el Pla de contractació de l’any 2020.

Acords:

Primer.-  Aprovar el Pla de contractació del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l’any 2020 d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Segon. -Publicar el contingut d’aquet acord en el perfil de contractant del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • Aprovat
 • A FAVOR:  PSC,JXC,ECG,Cs,CUP
 • EN CONTRA:-
 • ABSTENCIÓ: ERC

 

 1. Aprovar el Pla normatiu comarcal de l'any 2020.

Acords:

Primer.- Aprovar el Pla normatiu comarcal de l’any 2020 amb el contingut següent:

a) Reglament del servei de menjador escolar.

b) Reglament de la borsa de lloguer social.

c) Reglament del servei d’assistència tècnica en l’àmbit de medi ambient i territori.

d) Reglament de l’administració electrònica.

e) Reglament del registre de grups d’interès.

f) Reglament del registre de designes apud acta.

g) Reglament del registre de funcionaris habilitats en procediments que requereixen identificació o firma i còpies autèntiques.

h) Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a les actuacions d’avaluació ambiental.

i) Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.

j) Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del Servei de transport escolar.

k) Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del Servei de transport adaptat.

l) Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per als alumnes d'ensenyament postobligatori.

m) Modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per als alumnes escolaritzats a l'Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni.

 

Segon.- Publicar el Pla normatiu comarcal precedent en el Portal de la transparència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • Aprovat
 • A FAVOR: PSC,JXC,ECG,Cs,CUP
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: ERC

 

 1. Aprovar la carta de Serveis del Servei comarcal d'assistència técnica de Medi Ambient i Territori (SCAT).

Acords:

Primer.- Aprovar la Carta de Serveis del servei comarcal d’assistència tècnica de Medi Ambient i Territori (SCAT), d’acord amb el redactat següent:

CARTA DE SERVEIS

Segon.- Publicar aquest acord a la seu i al portal de transparència del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

 • Aprovat:
 • A FAVOR: PSC,JXC,ECG,Cs,CUP
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: ERC

 

 1. Aprovar l’adhesió a l’Acord Marc relatiu al servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats públiques de Catalunya (exp. 2019.01) i contractar el lot 3 RC Càrrecs electes.

Acords:

Primer.- Adherir-nos a l’Acord marc relatiu al servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.01) i contractar la pòlissa que s’indica a continuació: Lot 3. Pòlissa d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració dels ens públics i empreses públiques, consorci i gestores d’entitats públiques, a favor de la mercantil: AIG EUROPE, SA

Segon.-  Notificar l’adopció del present acord a l’ACM-CCDL (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L. (c/ Tamarit 155- 159, 08015 de Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

 • Aprovat
 • A FAVOR: ERC,PSC,JXC,ECG,Cs
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: CUP

 

 1. Aprovar la pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport escolar.

Acords:

Primer.- Prorrogar l’Acord marc del servei de transport escolar del Consell Comarcal del Vallès Oriental pel període d’un any amb els adjudicataris següents:

 

Ordinari

Adaptat

Sanitari

1

AVANT GRUP BARDET, SL

X

X

 

2

AUTOCARS RAVIGO, SL

X

X

 

3

AUTOCARS BARBA, SL

X

X

 

4

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ

X

X

 

5

GIBERT BUS, SL

X

X

 

6

DISBUS 21, SL

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

EMPRESA SAGALES, SA

X

X

 

8

AUTOCARES R.FONT, SAU

X

X

 

9

FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA

X

X

 

10

AUTOBUSES DE GRANOLLERS, SL

X

X

X

11

CINGLES BUS, SA

X

X

 

 

12

COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA, SA

 

X

 

X

 

13

SERRAT BUS, SL

X

 

 

14

AUTOCARES IZARO, SA

X

X

 

15

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, SL

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'habitatge amb l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni d’assistència tècnica en matèria d’habitatge amb l’Ajuntament de Montornès del Vallès, d’acord amb el redactat següent:

PROPOSTA

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Montornès del Vallès.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Habitatge, relatiu al programa de mediació per al lloguer per a l’any 2020.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2020, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar l’addenda de pròrroga del conveni de col•laboració entre l’Agència de l’habitatge de Catalunya relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquesta comarca, per a l’any 2020.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en relació amb l’Oficina Comarcal d’Habitatge per a l’any 2020, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Segon.- Notificar aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la liquidació econòmica per a l’any 2019 del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura amb l’Ajuntament de Campins.

Acords:

Primer.- Fixar en 23.528,02 euros el cost de l’assistència tècnica en matèria d’arquitectura i de medi ambient i enginyeria efectivament prestada a l’Ajuntament de Campins durant l’any 2019.

Segon.- Donar de baixa l’import de 1.632,85 € corresponent al dret reconegut per l’assistència en arquitectura de l’exercici 2019 a càrrec de l’aplicació pressupostària 10 46220.

Tercer.- Fixar el 30 d’abril de 2020 com a termini de pagament de l’import de 23.528,02 euros, corresponent al cost de l’assistència tècnica efectivament prestada a l’Ajuntament de Campins en matèria de medi ambient i enginyeria i d’arquitectura durant l’any 2019.

Quart.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la modificació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de medi ambient i enginyeria, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Segon.- Reconèixer el dret de trenta-sis mil vint-i-dos euros amb dotze cèntims (36.022,12 euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la modificació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria amb l'Ajuntament de la Roca del Vallès.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, d’acord amb el redactat següent:

PROPOSTA

Segon.- Reconèixer el dret de vint-i-nou mil vuit-cents quaranta-set euros amb noranta-set cèntims (29.847,97 euros), corresponent a l’ampliació de la dedicació d’arquitectura de 14 hores setmanals a 28 hores setmanals a partir del 23 de març de 2020, així com a la incorporació de l’assistència en matèria de medi ambient amb una dedicació de 14 hores setmanals a partir de l’1 de juliol de 2020, a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

Tercer.- Notificar aquests acords a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la modificació del contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de medi ambient i enginyeria amb l’Ajuntament de Vallromanes.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Vallromanes en matèria de medi ambient i enginyeria, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Segon.- Reconèixer el dret d’onze mil set-cents seixanta-set euros amb seixanta-tres cèntims (11.767,63 euros), corresponent a la modificació del conveni per afegir la dedicació de 14 hores setmanals en matèria de medi ambient, a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT:

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'arquitectura i enginyeria amb l’Ajuntament de Montseny.

Acords:

Primer.- Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en en matèria d’arquitectura i enginyeria a l’Ajuntament de Montseny.

Segon.- Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Montseny en matèria d’arquitectura i enginyeria, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Tercer.- Reconèixer el dret de nou mil cinc amb cinquanta-quatre cèntims (9.005,54 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori.

Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de comptabilitat i eficiència energètica amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura de la modificació del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Llinars del Vallès en matèria de comptabilitat i eficiència energètica, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Modificar la plantilla del personal i la relació de llocs de treball de l’any 2020.

Acords:

Primer.- Modificar la plantilla de personal del Consell Comarcal aprovada pel Ple en sessió ordinària de 29 de gener de 2020 i que són les següents:

PLANTILLA DE PERSONAL ANY 2020

 

FUNCIONARIS INTERINS

 

GRUP

 

PLACES

 

VACANTS

 

TOTALS

Escala administració general

 

 

 

 

Subescala tècnica superior

A1

8

3

11

 

 

 

22

 

3

 

25

PERSONAL DIRECTIU

 

 

 

 

Gerent

A1

0

1

1

 

 

 

0

 

1

 

1

 

Segon.- Modificar el grup de classificació d’A2 a A1 i el nivell de destí de 18 a 20 amb un complement específic de 919,68 € dels llocs de treball amb el codi MAT012 denominació Tècnic/a de salut de l’Àrea de Medi Ambient i Territori.

Tercer.- Aprovar la refosa de la Relació de Llocs de Treball de 2017 per què incorpori les modificacions dels exercicis 2018, 2019 d’acord amb el detall que s’adjunta a aquest expedient.

 • Aprovat
 • A FAVOR: PSC,JXC,ECG,CUP
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: ERC,Cs

 

 1. Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar uns llocs de treball temporal.

Acords:

Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases per a seleccionar els llocs de treball temporals següents:

BASES QUE REGEIXEN LA CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA SELECCIÓ I PROVISIÓ DE PERSONAL TEMPORAL

Segon.- Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER.

 • Aprovat
 • A FAVOR: PSC,JXC,ECG,Cs,CUP
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: ERC

 

 1. Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’administratius/ves, educadors/res socials, treballadors/res socials, arquitectes i enginyers/res tècnics per tal de cobrir les necessitats de personal.

Acords:

Primer.- Aprovar la constitució d’una borsa de treball d’administratius/ves, educadors/res socials, treballadors/res socials, arquitectes i enginyers/res tècnics per tal de cobrir les necessitats de personal del Consell Comarcal.

BASES DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN BORSA AL CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL.

Segon.- Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a l’E-TAULER i al taulell d’anuncis de la Corporació.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar les bases i la convocatòria del procés de cobertura de la Gerència.

Acords:

Primer.- Aprovar les bases i convocatòria del procés de cobertura de la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental

BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE COBERTURA DE LA GERÈNCIA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL.

 • Aprovat
 • A FAVOR: ERC,PSC,JXC,ECG,Cs
 • EN CONTRA: CUP
 • ABSTENCIÓ: -

 

 1. Aprovar acollir-nos en el Pla per a "Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2020" convocat per la Diputació de Barcelona.

Acords:

Primer.- Sol·licitar la concertació d’una operació de crèdit a curt termini per un import d’un milió cinccents mil euros (1.500.000 EUR) a la Diputació de Barcelona en el marc del Pla “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2020”, d’acord amb els informes transcrits en els punts 1 i 2 de la relació de fets.

Segon.- Declarar complir les condicions de l'article 5 de l'Ordre ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.

 • Aprovat
 • A FAVOR: PSC,JXC,ECG,Cs,CUP
 • EN CONTRA: -
 • ABSTENCIÓ: ERC

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d'enginyeria amb l’Ajuntament de Gualba.

Acords:

Primer.- Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria a l’Ajuntament de Gualba.

Segon.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria següent:

PROPOSTA

Tercer.- Reconèixer el dret de cinc mil sis-cents vuitanta-quatre euros amb dos cèntims (5.684,02 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 10.46220 Assistència tècnica medi ambient i territori

Quart.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei públic de transport adaptat amb l’Ajuntament de Granollers.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2020, d’acord amb el redactat següent:

PROPOSTA

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Granollers.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la justificació econòmica de la subvenció atorgada pel Ple 3/2019, de 10 d’abril, a la Fundació ASPACE Catalunya.

Acords:

Primer.- Aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Aspace Catalunya mitjançant els acords de Ple de 10 d’abril de 2019 i 25 de setembre de 2019, per un import de cinquantanou mil nou-cents noranta-vuit euros amb cinquanta cèntims (59.998,50 EUR).

Segon.- Ordenar el pagament de vint i nou mil nou-cents noranta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (29.999,25 EUR), d’acord amb la documentació presentada.

Tercer.- Revocar i donar de baixa l’autorització, disposició i obligació d’un import de mil quatre-cents seixanta-un euros (1.461,00 EUR) corresponents a l’import no justificat de la subvenció.

Quart.- Notificar aquest acord a la Fundació Aspace Catalunya.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la continuïtat del servei d’ajuda a domicili a diversos municipis de la comarca amb AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

Acords:

Primer.- Aprovar la continuïtat del servei d’ajuda a domicili a càrrec d’AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo, més enllà del 30 d’abril de 2020, amb les condicions del contracte formalitzat el 25 d’abril de 2018, fins a l’inici de la prestació del servei per part del contractista que resulti del respectiu procediment de contractació.

Segon.- Disposar la despesa que s’origini com a conseqüència de la continuïtat del servei amb càrrec a l’aplicació pressupostària 20 23100 22710 del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Tercer.- Notificar aquests acords a AO Mayores Servicios Sociales, SL – People Plus Innovation, SL, Unión temporal de empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la gestió i la prestació del Servei bàsic d’atenció social amb diversos ajuntaments.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la gestió i la prestació del servei bàsic d’atenció social amb els ajuntaments d’Aiguafreda, l’Ametlla del Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, les Franqueses del Vallès, la Garriga, Gualba, la Llagosta, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, la Roca del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba Sasserra i Vilanova del Vallès, d’acord amb el redactat següent:

PROPOSTA

Segon.- Aprovar la part específica dels convenis de l’epígraf precedent, d’acord amb el contingut següent:

Tercer.- Notificar aquest acord als ajuntaments interessats.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la pròrroga de l’Acord Marc del servei de transport adaptat.

Acords:

Prorrogar l’Acord marc del servei de transport adaptat i assistit del Consell Comarcal del Vallès Oriental formalitzat el 18 de febrer de 2019 pel període d’un any amb els adjudicataris següents:

 

Ordinari

Adaptat

Sanitari

1

AUTOCARS CALELLA,SL

X

X

 

2

AUTOBUSES DEL NORESTE, SA

X

X

 

3

AUTOCARS BARBA SL

X

X

 

4

FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS, S.L.

 

X

X

5

AUTOCARS RAVIGO, SL

X

X

 

6

ISABEL RODRIGUEZ FERNANDEZ

X

X

 

7

EMPRESA SAGALES, S.A

X

X

 

8

FERROCARRILES Y TRANSPORTES, SA

X

X

 

9

CINGLES BUS SA

X

X

 

 

10

COMPAÑIA REUSENSE DE AUTOMÓVILES LA HISPANIA SA

X

X

 

11

DISBUS 21, S.L.

X

 

 

12

AUTOBUSES DE GRANOLLERS, S.L.

X

X

X

 

Segon.- Notificar aquest acord a les persones interessades.

 

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar la modificació de l'acord d'aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Bigues i Riells per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i a la Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost.

Acords:

Primer.- Modificar l’acord de Ple, de 20 de novembre de 2019, d’aprovació del contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Bigues i Riells per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre TSF/115/2019, de 7 de juny, i a la Resolució TSF/2232/2019, d'1 d'agost, d’acord amb el redactat següent:

PROPOSTA

Segon.- Notificar l’acord precedent a l’Ajuntament de Bigues i Riells.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència tècnica en matèria de joventut amb l’Ajuntament de Gualba.

Acords:

Primer.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de Gualba per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de joventut d’acord amb el redactat següent:

PROPOSTA

Segon.- Reconèixer el dret de cobrament per un import d’onze mil vint-i-quatre euros amb setanta cèntims (11.024,70 EUR) a càrrec de l’aplicació pressupostària 33 46246 del pressupost de despeses i ingressos del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Tercer.- Notificar aquest acords a l’Ajuntament de Gualba

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de salut amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Acords:

Primer.- Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Segon.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Caldes de Montbui en matèria de salut pública, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de salut amb l’Ajuntament de Canovelles.

Acords:

Primer.- Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de Canovelles.

Segon.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de Canovelles en matèria de salut pública, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

 • Aprovat
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de salut amb l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès

Acords:

Primer.- Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Segon.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès en matèria de salut pública, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de salut amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Acords:

Primer.- Acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut pública a l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

Segon.- Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en matèria de salut pública, d’acord amb el contingut següent:

PROPOSTA

Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament.

Quart.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la formalització d’aquest conveni i la resolució de l’encàrrec de gestió.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Aprovar el contingut i la signatura de la pròrroga del conveni de col•laboració per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Acords:

Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de turisme, d’acord amb el redactat següent:

PROPOSTA

Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

 • Aprovat:
 • UNANIMITAT

 

 1. Moció de compromís del Consell Comarcal del Vallès Oriental amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Sobre la taula.

 

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

 

 1. Donar compte dels decrets de Presidència del 6/2020, de 17 de gener de 2020, al 111/2020, de 12 de març de 2020.
 2. Donar compte dels decrets de Gerència del 46/2020, de 20 de gener de 2020, al 293/2020, de 12 de març de 2020.
 3. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (4t trimestre 2019).
 4. Donar compte de la memòria de Consum 2019.

MEMÒRIA

 1. Donar compte de la memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa SMEC 2019.

MEMÒRIA

 1. Donar compte de la memòria de l'oficina d'habitatge 2019.

MEMÒRIA

Precs i preguntes.

 

 

Darrera actualització: 09.09.2021 | 13:22