El Consell Comarcal tanca l’exercici del pressupost de 2020

Dimecres, 5 de maig de 2021 a les 09:00
  • Amb un resultat pressupostari positiu de més de mig milió d’euros.

El Consell Comarcal ha tancat l’exercici 2020 complint els requisits d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i el límit de deute públic, segons ha acreditat la Intervenció de l’ens.

La liquidació del pressupost, que s’ha signat aquests dies, deixa constància d’una acurada gestió dels recursos públics en un any especialment prou complicat i marcat per la pandèmia i en què s’ha hagut de fer front a serveis sobrevinguts i un notable increment de les gestions relacionades amb l’àmbit de les polítiques socials, l’habitatge i la promoció econòmica.

Els comptes s’han tancat amb un resultat pressupostari ajustat en positiu de 519.126,45 €. Això ha estat possible gràcies a un exercici en què hi ha hagut una especial atenció a la contenció de la despesa i a l’increment dels ingressos (un 15% més respecte el 2019) per poder equilibrar els comptes i complir amb el Pla econòmic financer que es va haver d’aplicar a conseqüència del dèficit de l’exercici de 2018, i que ha permès superar l’estat pressupostari de l’any 2019, que havia quedat en negatiu (-164.803).

El romanent de tresoreria s’ha tancat en  447.930,53 €, la qual cosa representa un increment notable respecte a 2019, que havia quedat en 19.013 €.

En total, s’ha executat el 65,38% del total del pressupost final, que amb una variació del 32% i modificacions pressupostàries per valor de 7.371.824€, ascendeix a 30.464.240€. Per àrees, la despesa principal recau en polítiques socials i igualtat i ensenyament.

La concreció de les xifres situen les obligacions reconegudes en 19.852.456,97, amb un grau de realització de pagaments del 66,16%.

Es compleix també la normativa pel que fa a la lluita contra la morositat i estímul al creixement, amb una mitjana de pagament que en el còmput total de l’any que no supera els 30 dies, amb una mitjana dels 4 trimestres del 29,74.

Els ingressos provenen bàsicament de transferències corrents (28.590.880 €), actius financers (1.086.582€ ) taxes i altres ingressos (381.478 €) i transferències de capital (305.200 €). La xifra de despesa recau bàsicament en despeses de personal (9.279.832 €) transferències corrents (12.730.521€) i bens i serveis (7.936.311€).

La liquidació del Consell Comarcal inclou, també, la liquidació del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental i l’empresa Serveis Ambientals del Vallès Oriental (SAVOSA).

Les xifres donen capacitat de finançament  per import consolidat en conjunt de 1.830.501 €, dels quals 379.679 corresponen al Consell Comarcal, 296.907 al Consorci de Residus i 1.153.914 a SAVOSA.

Darrera actualització: 05.05.2021 | 09:32