El Vallès Oriental podria créixer en 22.258 llars d’aquí al 2033

Dijous, 11 de febrer de 2021 a les 09:00
  • Nota Informativa de l’Observatori-Centre d’Estudis.

L’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal ha elaborat una “Nota Informativa” sobre projeccions de llars al Vallès Oriental, segons les dades que ha publicat l’Institut d’Estadística de Catalunya aquesta setmana, referents a Projeccions de llars per al conjunt de Catalunya, comarques i el municipi de Barcelona. Aquestes projeccions ofereixen informació sobre llars i alguna de les seves característiques, segons diferents escenaris d'evolució.

S'ofereixen segons quatre escenaris d'evolució i l'escenari mitjà es considera l'escenari principal o de referència, i és el que s’ha utilitzat en aquesta petita anàlisi.  

Dades comarca

El Vallès Oriental és una comarca amb una dinàmica demogràfica important. Així, entre l’any 2000 i el 2020 la població de la comarca ha augmentat en més de 105.000 habitants, la qual cosa suposa un creixement acumulat de més del 30%, creixement que ha estat especialment elevat els primers anys de la dècada dels 2000 i que des de l’any 2017 torna  a anar a l’alça.

Davant d’aquesta dinàmica demogràfica s’entén que les dades relatives a projeccions del nombre de llars de la comarca també vagi a l’alça, amb un creixement que pot arribar ser, l’any 2033, un 18%  superior respecte a la xifra de llars de partida, corresponent a l’any 2018.

(Font: Elaboració pròpia en base  a les dades de l’IDESCAT. Projeccions de les llars. Per escenari d’evolució (2018))

Si es mira també la distribució territorial amb relació a aquesta projecció de les llars, es pot veure que allà on es preveu que la variació relativa del nombre de llars sigui més alta és a  l’anella al voltant de la comarca més metropolitana (Barcelonès). També el Gironès concentra una perspectiva de creixement important en el nombre de llars.

Dades a Catalunya

D’acord a les dades que presenta l’IDESCAT, es preveu que el nombre de llars a Catalunya augmentarà fins a assolir una xifra de 3,72 milions el 2048, dada que equival a 694.078 llars més que el 2018, segons l'escenari mitjà. Quant a la grandària mitjana de les llars, el 2048 seria de 2,28 persones, mentre que el 2018 era de 2,47, per tant la tendència a llars unipersonals o amb nuclis familiar més reduïts que els actuals anirà en augment.

Al conjunt català, les llars formades per una persona són les que més augmentarien en termes relatius en les pròximes tres dècades, fins a arribar a 1,12 milions l'any 2048, fet que representaria que el 30% de les llars estaran constituïdes per una sola persona.

Quant a grups d’edat, en el període 2018-2048 l'augment més elevat de llars unipersonals seria el de persones de 80 anys o més (95,9%). Es preveu que l'any 2048 hi haurà 287.982 llars formades per persones soles de 80 anys o més, de les quals el 78% seran dones, atesa també la major esperança de vida que tenen.

Les llars de dues persones són les més nombroses i es preveu que augmentaran fins al 35% del total de llars, mentre que s'estima un creixement baix de les llars formades per tres persones, que representaran el 18% de les llars catalanes. En relació amb les llars de quatre membres, es preveu una lleugera reducció del seu nombre i que el seu pes en el conjunt de les llars catalanes minvi fins al 13%. Les llars més grans, les formades per cinc o més persones, continuaran els propers anys la reducció en nombre i el 2048 representaran el 4% de les llars catalanes.

Pel que fa a la  grandària mitjana de les llars la tendència és a la baixa a totes les comarques. Si ens fixem a la taula següent, dins del conjunt metropolità, la nostra comarca serà la que mantindrà un percentatge de llars més nombroses respecte a la resta de comarques metropolitanes, força per damunt del conjunt català i la majoria de comarques en tots els escenaris projectats.

*ENLLAÇ A NOTA ÍNTEGRA

Darrera actualització: 11.02.2021 | 09:10