En 25 anys el Vallès Oriental tindrà una població més envellida

Dimarts, 12 d'abril de 2022 a les 10:00
  • Nota informativa sobre “Projeccions demogràfiques: la població del Vallès Oriental a l’horitzó de 2046” de l’Observatori-Centre d’Estudis.

A l’horitzó 2046 es preveu que la població de la comarca se situï en 481.140 habitants, la qual cosa significa un guany de més de 65.000 persones en poc més de 25 anys. Aquest increment de població es veuria sobretot entre les edats més avançades, i es farà visible entre la població de més de 60 anys, però serà clarament impactant l’increment que es registrarà entre la població de 90 anys i més. També entre la població adulta jove, de 20 a 40 anys es constata un creixement de la població.

Aquesta és la principal conclusió de la Nota Informativa “Projeccions demogràfiques: la població del Vallès Oriental a l’horitzó de 2046”, elaborada per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal amb l’actualització de les dades de projecció de la població per a Catalunya i comarques -a l’horitzó 2046 per a les comarques i al 2071 per a Catalunya- que ha fet l’Idescat.

Aquestes dades són, enguany, especialment rellevants, ja que el punt de partida és la població a 1 de gener de 2021, dades que inclouen l’augment de la mortalitat i la disminució de la fecunditat i la migració derivats de la pandèmia l’any 2020.

La disminució de població afectarà principalment als grups d’edat on es concentren els infants situats en les etapes d’educació primària i secundària obligatòria: així, els infants de 5 a 9 anys podrien registrar un descens del 3% de la població, mentre que el percentatge s’aguditza entre els infants de 10 a 14 anys (al voltant del 20% menys que la població actual) i els/les joves de 15 a 19 (que registrarien unes xifres de població al voltant del 12% per sota de la població actual). Aquest impacte en l’estructura demogràfica es deurà a què la població d’aquestes edats formarà part de les generacions poc nombroses nascudes al voltant de l’any 2020.

En canvi, entre la població en etapes d’ensenyament universitari, aquest descens de la població és molt menys nombrós; de fet, entre els joves de 24 a 29 anys es veu un increment de població, ja que formaran part de la cohort de generacions més nombroses nascudes al voltant de l’any 2010: es registra, així, un creixement de gairebé el 16% respecte al 2021.

Aquests canvis en l’estructura per edats del Vallès Oriental es poden veure reflectits en la piràmide per edats de la comarca segons la projecció 2046, que presenta, comparada amb la piràmide d’edats actual,  un perfil d’estructura per edats molt més madura, amb un important pes de les població adulta i d’edats més avançades, especialment a partir dels 60 anys. Entre la població d’edat més avançada és on es veu el creixement més espectacular, ja que és on es troba la població, nombrosa, que avui té entre 40 i 50 anys.

Les projeccions demogràfiques són una actuació estadística important, que té com a objectiu l'avaluació de les xifres futures de la població de d’un territori, classificades segons el sexe, l'edat i això permet poder disposar de més eines d’anàlisi i coneixement de les necessitats de futur.

Darrera actualització: 12.04.2022 | 12:40