Les eleccions d'aquest diumenge determinaran la composició del Consell Comarcal

Dijous, 25 de maig de 2023 a les 09:00
 • L’elecció dels membres del Ple es fa a partir dels resultats de les eleccions municipals.

Les eleccions municipals que se celebren aquest diumenge determinaran la composició dels consells comarcals per a la legislatura 2023/2027. Al Consell Comarcal del Vallès Oriental, segons el nombre d'habitants, li corresponen 33 consellers i conselleres

La distribució vindrà donada segons el nombre de regidors i regidores i del vots obtinguts en la comarca per cada partit, coalició, federació i agrupació d’electors en les eleccions municipals, sempre que hagin obtingut el 3% o més dels vots en la comarca.

Les juntes electorals provincials (JEP) són els òrgans competents de fer el repartiment dels llocs dels consells comarcals, que assignarà a cada un dels partits, coalicions, federacions i agrupacions que hagin obtingut el 3% o més dels vots en la comarca el nombre de llocs que els corresponen d'acord amb el càlcul següent:

 • a) Percentatge de regidors/es que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total de regidors de tots els ajuntaments de la comarca.
 • b) Percentatge de vots que correspon a cada partit, coalició, federació o agrupació sobre el total dels vots emesos en la comarca.
 • c) Es multipliquen els percentatges de la lletra a) per 1/3 i els de la lletra b) per 2/3 i se sumen els resultats.
 • S’ordenen en columna els partits, les coalicions, les federacions i les agrupacions, de més gran a més petit, d’acord amb el percentatge compost definit per la lletra c).
 • Es divideix el percentatge compost de cada formació política per un, dos, tres o més, fins al nombre igual al de llocs corresponents al consell comarcal seguint la metodologia de la llei d’Hondt.
 • Els llocs s’atribueixen a les llistes a les quals corresponen els quocients més alts i es procedeix a l’atribució per ordre decreixent.

El repartiment dels llocs dels consells comarcals es fa un cop constituïts els ajuntaments de la comarca.

Un cop feta l’assignació de llocs, la Junta electoral provincial convocarà separadament, dins els cinc dies següents, els/les representants dels partits polítics, de les coalicions, de les federacions o de les agrupacions que han obtingut llocs en el consell comarcal perquè designin les persones que han de ser proclamades membres entre les que tenen la condició de regidors o regidores dels municipis de la comarca i, a més, les/les suplents que han d’ocupar les vacants eventuals, en nombre mínim de cinc, o igual al nombre de candidats o candidates, si els llocs que corresponen no arriben a aquesta xifra.

Els consells comarcals es constitueixen en sessió pública el primer dia hàbil després de transcorreguts 15 dies naturals des de l’acte de proclamació dels/les membres electes.

Calendari:

 • Els nous plenaris dels ajuntaments es constituiran el 17 de juny o 7 de juliol segons hi hagi o no recursos.

Designació dels membres dels consells comarcals: 

 • A partir de la constitució dels ajuntaments, la Junta electoral provincial notifica a les formacions polítiques el nombre de membres que els corresponen a cada consell comarcal.

Sense recurs a la proclamació de candidatures: 18 juny. Amb recurs: 8 de juliol.

 • La Junta electoral provincial convoca els/les representants de les formacions polítiques que han obtingut llocs en el Consell Comarcal perquè designin les persones que han de ser proclamades

Dins els 5 dies següents. Sense recurs a la proclamació de candidatures: 19-23 juny. Amb recurs: 9-13 juliol.

 • La JEP proclama electes i suplents, els lliura els credencials i tramet als consells comarcals les acreditacions.

Sense recurs a la proclamació de candidatures: 19-24 juny. Amb recurs: 9-14 juliol.

Constitució del Consell Comarcal i elecció de la presidència.

Primer dia hàbil transcorreguts 15 dies naturals des de l'endemà de la proclamació d'electes

Més informació sobre el calendari a Gencat

 

 

 

Darrera actualització: 25.05.2023 | 11:56