Protecció de dades

Avís sobre la protecció de dades personals


D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), dono el meu consentiment perquè aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat del Consell Comarcal i declaro haver estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podent exercir-los a través d'instància genèrica.

En diverses pàgines del web institucional del Consell Comarcal del Vallès Oriental, se sol•licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol•licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers del Consell Comarcal del Vallès Oriental, d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

El Consell Comarcal garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

El Consell Comarcal utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol•licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol•licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els drets d’accés, cancel•lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

 • Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té el Consell Comarcal del Vallès Oriental.
 • Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada
 • Dret de cancel•lació: Eliminar unes dades de la persona interessada
 • Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada
Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:
 • Model general de sol•licitud o instància i lliurar-lo presencialment a qualsevol oficina d’atenció ciutadana  del Consell Comarcal conjuntament amb una fotocòpia del DNI.
 • El dret d’accés només es pot exercir un cop cada any, tret de motivació específica.
 • En cas d’exercir el dret de rectificació, cancel•lació o oposició, a l’efecte d’evitar canvis indesitjats que poguessin posar en perill algun dret de la mateixa persona interessada, cal indicar clarament la dada afectada.
 • El Consell Comarcal del Vallès Oriental denegarà, motivadament, peticions d’exercicis de drets de cancel•lació o oposició, en algun dels supòsits següents:
  • Una llei obliga a dur a terme el tractament de les dades.
  • Les dades són necessàries per a les actuacions administratives tendents a assegurar el compliment d’obligacions tributàries.
  • La persona afectada és objecte d’actuacions inspectores.
 • A l’hora d’exercir un d’aquests drets sobre fotografies o imatges captades per càmeres cal tenir en compte el següent:
  • Cal afegir la fotografia de la persona que exerceix el dret i especificar el lloc, la data i l’interval horari aproximat en franges no superiors a dues hores.
  • Per tal d’aclarir possibles dubtes es recomana indicar un telèfon o adreça electrònica de contacte.
  • En alguns casos pot ser impossible materialment satisfer el dret d’accés. Per exemple, càmeres que visualitzen imatges, però no les graven, imatges ja eliminades o plànols on la identificació física no és possible.

Podeu contactar amb la delegada de protecció de dades a través del correu dpd@vallesorental.cat

Darrera actualització: 28.10.2021 | 13:45
Darrera actualització: 28.10.2021 | 13:45