Actualització cens empreses

Tanca Formulari

Actualització de dades d'empreses de la Xarxa de Productes de la Terra Vallès Oriental

Formulari d'actualització de dades d'empreses de la Xarxa de Productes de la Terra Vallès Oriental 2022

S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), dono el meu consentiment perquè aquestes dades siguin incloses en un fitxer propietat de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal i puguin ser utilitzades pel CENS D'EMPRESES DE LA XARXA PRODUCTES DE LA TERRA i declaro haver estar informat sobre els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, podent exercir-los adreçant-me al Registre General de la Diputació de Barcelona o a través d'instància genèrica.

L’enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina. 

El Consell Comarcal del Vallès Oriental utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Podeu contactar amb la delegada de protecció de dades a través del correu dpd@vallesoriental.cat


Darrera actualització: 20.09.2022 | 08:59
Darrera actualització: 20.09.2022 | 08:59