El Ple de Consell Comarcal aprova la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental

Divendres, 23 de juliol de 2021 a les 13:00
  • L’objectiu és avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis d’FP de la comarca.

El Ple del Consell Comarcal, celebrat dimecres, va aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i el seu reglament de funcionament. Prèviament va ser validat pel Consell d’Alcaldies.

El Consell de la FP és fruit de la voluntat i el consens de les administracions locals i comarcal, i els agents econòmics i socials de la comarca per treballar de forma conjunta cap a una millora de la formació professional i per l’ocupació del territori.

L’Objectiu general que es fixa és avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis de formació professional del Vallès Oriental, que s’ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, així com a les estratègies de desenvolupament econòmic productiu a mig i llarg termini locals i comarcal, mitjançant la col·laboració i el consens entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, les diferents administracions i els actors que intervenen en el sistema de formació professional del territori, alineats amb l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professional.

Es fixen, també 17 objectius específics:

1. Contribuir i participar en la planificació, coordinació i ordenació, de manera integrada, de l’oferta de Formació Professional (FP) i Formació Professional per l’ocupació (FPO) (inicial, ocupacional i continua), ajustada a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, als plans estratègics de captació i enfortiment del teixit productiu, així com els programes d’orientació i inserció professional al llarg de la vida.

2. Mantenir un mapa actualitzat i accessible a tothom (persones usuàries i orientadores, empreses, i administracions locals) dels serveis de formació professional del territori, incloent tota l’oferta formativa de FP i FPO i d’acreditació de competències professionals de la comarca.

3. Recollir, mantenir i gestionar les demandes i propostes de millora i d’actuació de centres educatius i formatius, ajuntaments i empreses, vers a la planificació i estat dels centres.

4. Establir canals de participació i comunicació amb el Consell de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, per fer arribar els informes, posicionaments i propostes que emanin dels treballs d’aquest Consell.

5. Avançar cap a un model integrat de Formació Professional per l’ocupació.

6. Impulsar la Formació Professional Dual, així com les relacions centre – empresa per millorar i reforçar els vincles per a la realització de pràctiques i formació a l’entorn laboral.

7. Impulsar centres de Formació Professional Integrada, així com els consells de formació i d’empresa corresponents.

8. Promoure projectes pilot d’innovació de FP i FPO al territori.

9. Fomentar la innovació i la recerca en la formació impartida per afavorir l’encaix amb les necessitats formatives de les empreses de la comarca.

10. Potenciar la mobilitat i les pràctiques internacionals.

11. Construir ponts entre l’àmbit educatiu i formatiu i el món laboral, i fomentar tant l’emprenedoria com les relacions per compte d’altri.

12. Contribuir a donar valor i prestigi a la FP i FPO del Vallès Oriental, i fer difusió de l’oferta formativa.

13. Fer difusió i donar a conèixer els perfils professionals amb major demanda dins del mercat de treball, i especialment les industrials, treballant el biaix de gènere vinculat a determinades professions.

14. Oferir un marc d’estudi i d’anàlisi de la FP i FPO i de l’entorn econòmic de la comarca, analitzant de manera prospectiva les necessitats professionals, tendències sectorials i noves ocupacions, a través de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

15. Crear espais de debat, reflexió i intercanvi de bones pràctiques que responguin als interessos comuns de l’àmbit productiu i formatiu.

16. Potenciar la col·laboració de la Formació Professional amb les escoles de primària i secundària per tal de donar visibilitat a la Formació Professional, dins tota l’educació obligatòria, com a oferta educativa de qualitat.

17. Aquells objectius esmentats anteriorment, que coincideixin amb els objectius dels Consell de la Formació Professional existents a la comarca, el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental exercirà una funció complementària per tal d’evitar duplicitats.

Des de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA) es considera que el mercat laboral està en un procés de canvi constant, i es fa imprescindible l’adaptació i l’adquisició de nous aprenentatges i competències al llarg de la vida per garantir la inclusió laboral i social, i millorar la competitivitat de les empreses.

I és per això que s’ha de treballar per aconseguir dos elements cabdals: l’adaptació de la formació professional als nous models productius de les empreses i, l’acompanyament de les persones en la seva presa de decisions personals, acadèmiques i professionals mitjançant la informació i orientació, especialment en les transicions educatives.

Darrera actualització: 08.09.2021 | 15:14