Consells de participació

En aquest apartat podeu consultar els òrgans consultius que coordina el Consell Comarcal

 

CONSELLS DE PARTICIPACIÓ:

 Taula Vallès Oriental Avança

Espai de concertació territorial del Vallès Oriental, on formen part els ajuntaments i els principals agents econòmics del territori

 Consell de la Gent Gran

Òrgan de consulta i de participació de les entitats i les associacions que desenvolupen la seva activitat en temes de gent gran

 Consell de la FP del Vallès Oriental

Consell format pel Consell Comarcal, ajuntaments i agents econòmics que té per objectiu general avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis de formació professional del Vallès Oriental.

 Taula Sostenibilitat Biosphere

Taula formada per ajuntaments, associacions turístiques, la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell Comarcal onm s'evalua i aprova les certificacions Biosphere al Vallès Oriental

 Plenari Tècnic-privat Turisme

Espai on formen part personal tècnic dels ajuntaments i del CVonsell Comarcal, així com representants de les associacions privades del sector del turisme on es proposen les accions a dur a terme que després seran elevades al plenari polític.

Plenari joventut

Serveixen per fomentar el treball en xarxa entre municipis i oferir la possibilitat de compartir i intercanviar informacions, maneres de fer i  criteris a l’hora d’actuar

 Xarxa Lismivo

Conjunt d'administracions públiques i entitats de la comarca del Vallès Oriental que treballen per la inserció laboral de persones discapacitades en edat laboral

 

 

NORMATIVA:

El Reglament Orgànic Comarcal, en els seu article 91, preveu l'existència de:

  • Comissions tècniques: òrgans col·legiats de caràcter consultiu que formen part de l’organització comarcal. Són constituïdes únicament com a instruments de treball, amb caràcter mixt: per membres de la corporació que ostentin responsabilitats de decisió en matèries afectes a aquestes, per personal al servei del Consell Comarcal i, si és el cas, per persones no vinculades a la corporació. Tenen com a objecte la investigació, l’estudi, l’informe i la deliberació de temes concrets, la coordinació d’ens instrumentals del Consell Comarcal, o les atribucions que la norma jurídica que imposa la seva creació els reconegui, no podent substituir en cap cas, ni assumir, les funcions de les comissions informatives. Secció quarta: dels òrgans de participació ciutadana

I en el seu article 92 preveu l'existència de

  • Consells sectorials de participació: òrgans permanents de participació sectorial de caràcter consultiu, que tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en els àmbits d’actuació pública comarcal que llur naturalesa ho permeti, amb la finalitat d’integrar la participació dels ciutadans i les associacions en els assumptes comarcals, i fer així efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en els assumptes públics. 2. Com a resultat d'aquesta participació, els consells sectorials poden proposar al Consell Comarcal, a través de les comissions informatives, l'adopció de mocions respecte del seu àmbit d'actuació pública comarcal.
Darrera actualització: 2.04.2024 | 14:09
Darrera actualització: 2.04.2024 | 14:09