Funcions

Comissió de Govern (Comissió permanent de Ple) està integrada pel president del Consell Comarcal, que la presideix, i els consellers comarcals lliurement nomenats pel Ple, en nombre no superior al terç del nombre legal de membres del Consell Comarcal.

Les funcions que ha de desenvolupar la comissió permanent del Ple del consell comarcal són les que estableix l'article 17 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 17 - La comissió permanent

Si el nombre de membres del consell comarcal és elevat o si qualsevol altra circumstància ho fa necessari, mitjançant el reglament orgànic comarcal corresponent es pot crear una comissió permanent del ple. El dit reglament ha de fixar el nombre de membres que han de compondre-la, els quals han d'ésser nomenats pel ple entre els consellers comarcals, i hi ha d'assignar competències. En cap cas no li pot atribuir les competències del ple a què fan referència les lletres a, b, c i g de l'article 14, ni la iniciativa legislativa comarcal regulada pel títol V.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 18:15
Darrera actualització: 17.02.2021 | 18:15