Funcions

Les competències del consell d'alcaldes del consell comarcal són les que estableix l’article 17 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

Article 19 - El consell d'alcaldes

19.1 El consell d'alcaldes és integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president del consell comarcal perquè informi el consell comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre-les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableixi el reglament orgànic del consell comarcal.

19.2 El consell d'alcaldes pot presentar al ple del consell comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el consell d'alcaldes ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions següents:

a) L'aprovació del programa d'actuació comarcal.

b) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

c) Els acords sobre la creació i l'establiment dels serveis comarcals.

d) Els plans sectorials comarcals.

e) La modificació dels límits comarcals.

f) El canvi de nom o de capital de la comarca.

g) Les iniciatives legislatives del consell comarcal.

19.3 El consell d'alcaldes s'ha de reunir almenys un cop cada tres mesos, convocat pel president del consell comarcal. També es pot reunir a instància del ple o d'una tercera part dels alcaldes que l'integren.

19.4 L'assistència a les reunions del consell d'alcaldes no és delegable de manera permanent. Només es pot delegar de manera eventual en un tinent d'alcalde, o, si no n'hi ha, en un regidor.

Les sessions del Consell d'Alcaldies són tancades al públic.

 

El ROC ho regula en els articles següents:

Secció primera: el Consell d’alcaldies

Article 71. El Consell d’alcaldies

El Consell d’alcaldies del Vallès Oriental és un òrgan necessari del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la participació de tots els municipis de la comarca.

El Consell d’alcaldies és integrat pels alcaldes i les alcaldesses dels municipis de la comarca i ha d'ésser convocat pel president o presidenta del Consell Comarcal perquè informi el Consell Comarcal de les propostes que siguin d'interès per als municipis, abans de sotmetre -les a l'aprovació del ple, d'acord amb el que estableix aquest Reglament.

Article 72. Atribucions

El Consell d’alcaldies pot presentar al Ple del Consell Comarcal propostes d'actuació que siguin d'interès per a la comarca. En tot cas, el Consell d’alcaldies ha d'emetre prèviament un informe sobre les qüestions establertes a l’article 19 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, o normativa que el substitueixi.

Darrera actualització: 23.01.2024 | 15:30
Darrera actualització: 23.01.2024 | 15:30