Funcions

El ROC regula les competències de la Comissió Informativa:

Article 73. Naturalesa jurídica

Les comissions informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització comarcal que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

Article 74. Classes de comissions informatives

1. Les comissions informatives poden ser de caràcter permanent o de caràcter especial.

2. Les comissions informatives de caràcter permanent són aquelles que, amb vocació d’estabilitat, es constitueixen amb caràcter general a l’inici de cada mandat corporatiu, estenent llur àmbit d’actuació a un sector determinat de l’activitat comarcal, en funció de les grans àrees funcionals en què aquesta s’organitzi, amb les quals, si és possible, es procurarà correspondre.

3. Les comissions informatives de caràcter especial són les que es constitueixen pel Ple amb caràcter transitori per l’estudi d’un assumpte concret, sense vocació de permanència, o les que, per imperatiu legal o obeint a especialitats de qualsevol tipus, el Ple estimi oportú crear.

Article 75. Atribucions

1. Les Comissions informatives, en llurs àmbits d’actuació, ostenten les atribucions següents:

a) Emetre dictàmens i propostes d’acord al Ple i la Comissió de Govern quan són matèries delegades del Ple.

b) Fer l’estudi, informe o consulta dels assumptes la competència dels quals correspongui al Ple, encara que aquests s’exerceixin, per raó de la delegació que correspongui, per qualsevol altre òrgan.

c) Fer el seguiment de la gestió del president o la presidenta, de la Comissió de Govern i dels consellers o conselleres que ostenten delegacions, sens perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

d) Fer l’estudi, informe o consulta dels assumptes que el president o presidenta, la Comissió de Govern, el Ple i els consellers o conselleres que ostentin delegacions, decideixin sotmetre a llur consideració.

e) Servir de marc per tal que els consellers i conselleres puguin sol·licitar informació relacionada amb el seu àmbit sectorial, que se’ls haurà de facilitar per llur president o presidenta en els termes i amb els límits establerts pels articles 43 i següents d’aquest Reglament.

2. No és necessari el dictamen previ ni posterior de les comissions informatives respecte de les qüestions següents:

a) Les mocions de censura.

b) Les qüestions de confiança que el president o presidenta puguin plantejar.

c) Les mocions que plantegin els grups polítics municipals que s’integrin en la part de control de l’ordre del dia del Ple.

d) Els assumptes declarats urgents, o que formin part de l'ordre del dia d'una sessió extraordinària de caràcter urgent.

e) Les mocions de la presidència.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 18:01
Darrera actualització: 17.02.2021 | 18:01