Programa Actuació Comarcal

Programa d'actuació comarcal, aprovat definitivament pel Ple de 25 de maig de 2022.  (Vigent des de 2022 fins a l'aprovació del nou per part de l'equip de govern resultant de les eleccions municipals 2023, i informat abans favorablement per part del Consell d'Alcaldies, d’acord amb allò que estableix el Reglament Orgànic Comarcal).

PROCÉS PARTICIPATIU

El present PAC s'ha elaborat amb un procés participatiu, en el període entre setembre de 2021 i març de 2022.

Hi han participat ajuntaments de la comarca, personal del Consell Comarcal i entitats com el Consell de la Gent Gran, el Consorci del Besòs, del Consorci de Residus del Vallès Oriental, la taula de concertació econòmica públic-privada Vallès Oriental Avança  (TVOA).

Ajuntaments: van prioritzat els àmbits de treball que més els interessava del Consell Comarcal.

Personal: van triar en quines línies estratègiques volien participar i van fer aportacions sobre el contingut d’aquestes i en què havien de treballar com a Consell.

Òrgans externs al Consell (Consell Gent Gran, Consorcis, TVOA): van fer aportacions sobre aquelles línies estratègiques vinculades a l’àmbit d’actuació de cada un d’aquests òrgans

Vigència del PAC

L'article 99 del ROC preveu que:

1. La Presidència, en col·laboració amb la Gerència, ha d'elaborar l'inici de cada mandat el Programa d'actuació comarcal.

2. L'elaboració del Programa d'actuació comarcal s'inicia després de la constitució del Consell Comarcal i la designació de la persona titular de la Presidència, havent de finalitzar el procés, en tot cas, en el termini màxim de sis mesos.

Així, doncs, el present PAC té vigència fins l'aprovació del següent, segons preveu el ROC.

Quina és la missió del PAC i quins aspectes continuen vigents per aquest nou PAC:

Promoure i desenvolupar polítiques públiques d’àmbit supramunicipal i comarcal, amb criteris de qualitat, que vetllin per la igualtat d’oportunitats i el benestar de les persones

Els principis rectors són els següents:

► Administració democràtica: garantir els drets fonamentals i els deures de la ciutadania.

► Autonomia municipal: dret i deure dels ens locals per desenvolupar les seves competències amb responsabilitat i sense ingerències externes, amb la única subjecció de la legalitat i dels controls jurisdiccionals.

► Cooperació i col·laboració entre administracions: aquesta cooperació s’entén en totes direccions (de dalt cap a baix, de baix cap a dalt i horitzontalment).

Al darrer PAC aprovat, s'estableixen 8 línies estratègiques:

L1: ATENCIÓ A LES PERSONES

L2: DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC

L3: ATENCIÓ AL MEDI AMBIENT

L4: ESPECIALITZACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA XARXA COMARCAL DE SERVEIS

L5: MILLORA CONTÍNUA I EXCEL·LÈNCIA

L6: DETECCIÓ DE NECESSITATS

L7: PARTICIPACIÓ PRESA DE DECISIONS DEL TERRITORI

L8: OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS)

... amb 190 accions previstes.

 

NORMATIVA

El Reglament Orgànic Comarcal defineix el PAC:

Article 98. Programa d'actuació comarcal

1. El Programa d'actuació comarcal és l'instrument estratègic on es prioritzen i defineixen les línies principals d'actuació del mandat, a partir de les quals es desenvolupen els diversos plans operatius i sectorials de caràcter anual o de projecció periòdica, en els quals s’ha d'establir, quan així sigui possible, els objectius i indicadors de gestió de cadascun dels àmbits d'actuació comarcal.

2. El Programa d'actuació comarcal es configura com una eina essencial per millorar l'alineament política i gestió en l'àmbit comarcal, fixant fites i establint sistemes objectius de seguiment i, si escau, de rendició periòdica de comptes.

Llei d'Organització Comarcal de Catalunya: El Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de noviembre, al seu article 29, estableix:

29.1 Els Consells Comarcals han d'elaborar un PAC que ha d'incloure els serveis, les activitats i les obres que han de dur a terme; la manera d'acomplir els dits serveis i activitats; els mecanismes de coordinació 9 amb els municipis i les comarques limítrofes, i la previsió dels recursos necessaris per a finançar les actuacions.

29.4 Els programes d'actuació comarcal tenen una vigència de quatre anys, sens perjudici de les modificacions que acordi el ple del Consell Comarcal seguint el mateix procediment establert per a aprovar-los i de les revisions que estableixin els mateixos programes

Darrera actualització: 13.03.2024 | 17:07
Darrera actualització: 13.03.2024 | 17:07