Programa de suport als serveis socials

Promoure línies de treball comunes d’àmbit comarcal consensuades amb polítics i tècnics municipals.

 • Impulsar el treball comarcal per portar a terme les línies consensuades.
 • Cercar recursos per a la realització de projectes comuns.
 • Promoure la coordinació entre els diferents serveis.
 • Obrir les activitats i actuacions als diferents serveis, a les entitats i als professionals que, per la seva naturalesa, ho requereixin.
 • Donar suport als tècnics de serveis socials municipals.
 • Potenciar l’ús de noves tecnologies.
 • Descentralitzar la formació per apropar-la als tècnics, amb l’objectiu de facilitar que hi participin i de canalitzar llurs demandes formatives.
 • Executar els projectes següents:
  • El centre d’acolliment residencial d’estada limitada
   • El servei d’acolliment residencial d’estada limitada i d’assistència supleix temporalment la llar familiar en casos puntuals d’urgència (agressió, violència, desnonament o esfondrament) els quals no disposen, en aquell moment determinat, de suport familiar, ni de recursos econòmics propis per resoldre el problema.
  • El punt de trobada
   • Espai específi c neutral per a la trobada del pare/mare amb els seus fi lls o bé per a l’entrega i el retorn dels fi lls, quan el jutge ho estableixi.
  • Reunions periòdiques de professionals dels serveis socials de la comarca amb l’objectiu de consensuar línies de treball i avançar en temes concrets (Infància en risc, serveis de proximitat i prevenció de la violència de gènere)
  • Jornada comarcal de serveis socials
  • Sessions plenàries per a temes específics

Usuaris:

Els ajuntaments de la comarca.

Darrera actualització: 18.04.2018 | 14:08