Taula Vallès Oriental Avança (TVOA)

Objecte:

La Taula Vallès Oriental Avança és l’espai de concertació territorial per desenvolupar i consensuar les polítiques de desenvolupament econòmic i d’ocupació del Vallès Oriental. La Taula va néixer a finals de 2016 i en aquests moments en formen part 29 ajuntaments dels 39 que conformen la comarca, els sindicats UGT i CCOO, les patronals UEI i PIMEC, i la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes.

L’any 2018 s’ha realitzat una diagnosi estratègica i el 2019 s’ha finalitzat la redacció del Pla estratègic 2018-2025.

Funcions:

Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar, planificar i pactar les corresponents polítiques que assoleixin una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, i que millorin la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia al Vallès Oriental.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

 • Reindustrialitzar la comarca, assegurant que no es perd indústria ni és substituïda per altres activitats econòmiques, amb un valor afegit més baix.
 • Diversificar l‘economia comarcal.
 • Adequar el mapa de la formació tenint en compte les necessitats del teixit productiu actual i de futur.
 • Dotar de les infraestructures necessàries que ens donin avantatges competitius.
 • Impulsar polítiques de sòl industrial i xarxes de telecomunicacions a les zones industrials, treballant per la reducció de la despesa energètica.
 • Cercar sinèrgies amb altres territoris per fomentar projectes de dinamització econòmica, que impulsin la reducció de les taxes d’atur.
 • Captar inversió pública i privada.
 • Optar per un mercat de treball estable i de qualitat.

LÍNIA 1: Pacte industrial comarcal. Que treballi en la reindustrialització comarcal, el sòl industrial i els serveis necessaris, la situació del sòl, la captació de nova indústria. La internacionalització de la indústria comarcal.

LÍNIA 2: La formació a la comarca. Que estableixi el mapa de la formació, detecti mancances i trobi les solucions adients a la millora de la formació comarcal.

LÍNIA 3: Les infraestructures comarcals. Que treballi per l’adequació de les infraestructures en matèria de comunicacions. Que estableixi el mapa de infraestructures comercials, culturals i esportives per detectar mancances i oportunitats i segueixi amb detall els plans ja encetats així com n’impulsi de nous. No podem oblidar però la planificació del que podríem denominar les infraestructures socials (equipaments bàsics) escoles, hospitals, centres cívics, casals d’avis, centres esportius i que han de formar part de la planificació general.

LÍNIA 4: Millora de l’ocupació. Que transversalment amb la resta de línies cerqui els incentius necessaris per millorar la qualitat i la quantitat de l’ocupació de la comarca. Així com ajudi a les persones que cerquen feina a la seva millor opció, el reciclatge, l’autoocupació, l’emprenedoria. Que cerqui el foment de la contractació pública i privada.

LÍNIA 5: La diversificació econòmica. Que estudiï els potencials i la situació turística, hotelera i comercial de la comarca. Que estudiï els potencials i la situació del primer sector. Que estudiï els potencials i la situació del tercer sector. Que realitzi propostes en aquests sectors productius i realitzi plans específics sectorials.

ESTRUCTURA:

L’organització de direcció, decisió i gestió d’aquesta Taula es configura mitjançant els òrgans següents:

 1. Plenari.
 2. Comissió Executiva.
 3. Presidència i Vicepresidències.
 4. Comissió Tècnica.
 5. Grups de treball.
 6. Altres formes de participació.

GRUPS DE TREBALL:

 • Grup de Planificació Estratègica
 • Grup d’Ocupació
 • Grup de Formació
 • Grup de Polígons d’Activitat Econòmica

Usuaris:

 • Empreses
 • Treballadors i treballadores
 • Persones aturades
 • Tècnics de promoció econòmica i/o Ocupació
 • Responsables polítics
 • Associacions empresarials
 • Sindicats
 • Altres agents del territori vinculats en la temàtica a treballar dins el marc del Desenvolupament Local.
Darrera actualització: 15.04.2020 | 16:58