Àrea bàsica de serveis socials resta de municipis del Vallès Oriental

  

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats" i 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea

Núria Carné Navarro

Cap de l’Àrea: 

Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: 

Coordinadores Equips SBAS: Anna Ramoneda Sarrà i Núria Planas Argemí

SAD: Núria Rius Cañas

SIS: Mariona Carbó Cornet

Objecte:

La coordinació i la gestió dels serveis socials bàsics dels municipis menors de 20.000 habitants de la comarca.

Gestió i coordinació directa dels Serveis socials bàsics i d’altres serveis socials bàsics dels municipis que encarreguin la seva prestació al Consell Comarcal.

Gestió i coordinació compartida amb l’ajuntament de tècnics i/o administratius d’aquells municipis que queda contemplat al conveni corresponent.

La prestació, el manteniment i la millora de programes i actuacions en l’àmbit dels serveis socials i de benestar i família, es farà a través dels:

SERVEIS SOCIALS BÀSICS:

Són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat a les persones i als àmbits familiar i social.

Els SSB s’organitzen territorialment i estan dotats d’un equip multidisciplinari que ha de fomentar el treball i la metodologia interdisciplinaris, integrat pel personal professional necessari per al compliment de llurs funcions, amb l’estructura directiva i de suport tècnic i administratiu que s’estableixi per reglament.

Tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu a fi de fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, segons les diferents situacions de necessitat en què es troben o que se’ls pugui presentar. Han de donar resposta en l’àmbit propi de convivència.

D’acord amb el nou II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 (PESS) i les accions amb què el Departament de Drets Socials i els ens locals han anat avançant els últims anys en el marc del contracte programa (CP), d’una banda, cal enfortir els SBAS per donar resposta a les necessitats actuals, més nombroses i més complexes, i millorar la qualitat de l’atenció a les persones, i de l’altra, cal una transversalització de gènere en les actuacions dels casos de violència masclista. Cal definir, desenvolupar i consolidar els SBAS més enllà dels equips bàsics d’atenció social. En aquest sentit, els SBAS s’han de configurar com un conjunt de serveis i actuacions al voltant dels EBAS que han de comprendre:

Servei bàsic d’atenció social: conjunt d’accions i de professionals organitzat i coordinat, que està integrat per equips tècnics, anomenats equips bàsics d’atenció social (EBAS), i que tenen l’objectiu de millorar el benestar i afavorir la integració de les persones. Atès el seu caràcter polivalent, preventiu i comunitari, la seva implantació territorial i la seva proximitat a la ciutadania esdevenen l’element cabdal i l’única porta d’entrada al Sistema Català de Serveis Socials.

Mitjançant la seva intervenció social individual, grupal i comunitària, facilita, promou i impulsa en primera instància les capacitats de les persones perquè puguin interaccionar amb la xarxa de relacions primàries, familiars i comunitàries amb exercici ple de l’autodeterminació.

D’acord amb el nou II Pla estratègic de serveis socials 2021-2024 (PESS) i les accions amb què el Departament de Drets Socials i els ens locals han anat avançant els últims anys en el marc del contracte programa (CP), d’una banda, cal enfortir els SBAS per donar resposta a les necessitats actuals, més nombroses i més complexes, i millorar la qualitat de l’atenció a les persones, i de l’altra, cal una transversalització de gènere en les actuacions dels casos de violència masclista. Cal definir, desenvolupar i consolidar els SBAS més enllà dels equips bàsics d’atenció social. En aquest sentit, els SBAS s’han de configurar com un conjunt de serveis i actuacions al voltant dels EBAS que han de comprendre:

 • Equips bàsics d’atenció social (EBAS)
 • La coordinació dels EBAS
 • Actuacions de supervisió als EBAS
 • Servei de suport tècnic als EBAS (STE)
 • Ajuts d’urgència social

Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents

Els serveis d’intervenció socioeducativa (SIS) són uns recursos/equips preventius, que donen resposta a les necessitats d’intervenció socioeducativa en els casos de risc de desprotecció, amb caràcter diürn i no residencial, i que permeten actuar preventivament i evitar la separació de l’infant o adolescent de la seva família i del seu entorn habitual, a fi de treballar les seves necessitats en l’entorn comunitari.

Des dels nivells d’intervenció preventiu, de capacitació i suport i de tractament, els SIS es desglossen en els serveis següents:

 1. Servei de suport a les famílies amb infants de 0-3 anys en situació de risc

 2. Servei d’atenció diürna

 3. Servei d’intervenció amb famílies amb infants i adolescents que estan en una situació de risc

 4. Servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents que estan en una situació de risc

 5. Servei d’intervenció socioeducativa itinerant

Els serveis d’atenció domiciliària:

 • Servei d’ajuda a domicili: conjunt organitzat i coordinat d'accions assistencials, educatives i preventives que es duen a terme bàsicament al domicili de la persona i en el seu entorn, adreçades a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a les persones amb dificultats de desenvolupament o d’integració social o manca d’autonomia personal.
 • Servei de tecnologies de suport i cura: consisteix en una modalitat del servei d’atenció domiciliària que, amb la tecnologia adequada, permet detectar situacions d’emergència, donar resposta ràpida a aquestes situacions i garantir la comunicació permanent de la persona. Aquest servei es presta mitjançant el suport d’un equip de professionals i de les tecnologies més adequades, en concret, teleassistència i telealarma.

Els serveis d’atenció domiciliària, com a serveis socials bàsics, que són, han de ser uns serveis preventius, comunitaris i polivalents i, alhora, han de donar resposta a diverses situacions de necessitats, des del mateix àmbit de convivència, fomentant l’autonomia i capacitant les persones perquè es puguin desenvolupar lliurement, segons el seu projecte de vida.

Funcions:

 • Agrupar els municipis de menys de vint mil habitants, que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials resta de municipis del Vallès Oriental.
 • Prestar i gestionar els serveis socials bàsics, mitjançant un o més equips multidisciplinars, concretant-ne la zonificació i la ubicació.
 • Ocupar-se de l’assessorament i la formació dels recursos humans en matèria de serveis socials i exercir un primer nivell de supervisió i control, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions.
 • Proporcionar suport informatiu i estadístic a les tasques de planificació i avaluació de l’Administració de la Generalitat.
 • Vetllar, promoure i coordinar el desenvolupament i l’execució del II Pla estratègic de Serveis Socials 2021-2024 a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta del Vallès Oriental segons el calendari marcat pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
 • Vetllar, promoure i coordinar el desenvolupament i execució del Contracte programa 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social.
 • Avançar en la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible_Agenda 2030 en la implementació de les polítiques socials i d’igualtat

Usuaris:

 • Ajuntaments de la comarca de menys de 20.000 habitants o aquells de més de 20.000 habitants amb els que s’hagi formalitzat conveni amb el Consell Comarcal.

 

Àrea de Polítiques Socials i Igualtat. Consell Comarcal Vallès Oriental

Carrer Miquel Ricomà, 46 - 08401 Granollers - Barcelona
Nom de contacte: Sílvia Pérez
Telèfon: 938600706
Telèfon: 938600700
Fax: 939790444
Adreça electrònica: psi@vallesoriental.cat
Lloc web: www.vallesoriental.cat/
Horari:  
De dilluns a divendres, 8:30-14.00 h i dimecres 16:00-18:00 h, tret període de jornada intensiva (entre primer dilluns de juny i segon divendres de setembre, del penúltim dilluns de desembre a segon dilluns de gener i vacances escolars de setmana santa)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.03.2024 | 14:46