Accions per delegació de competències del Departament de Benestar i Familia mitjançant la Direcció General de joventut

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides" i 4 "Educació de qualitat". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600705

 joventut@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Carla Millán Peñaranda

Cap de l'Àrea:

Josefa Recio i Corral

Persona de contacte: 

Marc Piera Arch

Objecte:

Assumir les funcions assignades al Consell Comarcal segons la delegació de competències en matèria de joventut.

Funcions:

 • Exercir per delegació diverses facultats executives en matèria d’instal·lacions juvenils que són competència de la Generalitat. Aquestes potestats executives són: la verificació de la legalització de les instal·lacions, l’activitat inspectora i l’activitat sancionadora.

Més concretament, les obligacions del Consell Comarcal són les següents:

 • Verificar les comunicacions de posada en funcionament de les instal·lacions juvenils i de modificació de dades registrals de les que ja estan legalitzades , un cop l’Oficina de Gestió Empresarial ha certificat la seva inscripció al Registre d’Instal·lacions Juvenils de la DGJ.
 • Proposar a la Direcció General de Joventut la inscripció al Registre d’Instal·lacions Juvenils de les modificacions de dades registrals derivades de l’execució de les seves competències inspectores i sancionadores.
 • Dur a terme les inspeccions d’ofici que determina la normativa, les inspeccions de comprovació i les inspeccions especials que siguin necessàries; elaborar les actes i els informes corresponents, i trametre els requeriments, si escau.
 • Notificar a la Direcció General de Joventut el contingut de les inspeccions efectuades i els actes administratius que ha dictat d’acord amb les competències delegades. Les notificacions les ha d’efectuar pels mitjans electrònics que s’estableixin amb aquesta finalitat.
 • Incoar els expedients sancionadors d’acord amb els supòsits que preveu la Llei 38/1991, de 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves, tramitar-los i, si escau, resoldre’ls.
 • Vetllar pel compliment de la normativa en matèria d’instal·lacions juvenils i assessorar-ne els titulars en cas que ho sol·licitin.

 

 • Vetllar pel compliment de l’EduLleure, que té com a finalitat establir els elements mínims indispensables relatius a la qualitat pedagògica i a la seguretat dels infants o joves participants.

Més concretament, les obligacions del Consell Comarcal són les següents

 • Informar i assessorar les entitats i empreses del seu àmbit d’actuació que ho sol·licitin en matèria d’activitats relacionades amb l’EduLleure.
 • Fer les visites de comprovació i seguiment de les activitats que es desenvolupen al seu territori, elaborar els informes referents a la normativa aplicable que es requereixin i tramitar els documents que deriven d’aquesta normativa.
 • Col·laborar, si cal, amb la Direcció General de Joventut o directament amb Protecció Civil i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) en la gestió d’emergències i incidències rellevants que es produeixin durant la realització d’activitats relacionades amb l’EduLleure.

Persones usuàries:

 • Administració, entitats i associacions, i particulars que es dediquin al món del lleure.

 

Darrera actualització: 25.03.2024 | 14:22