Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 4 "Educació de qualitat", 8 "Treball digne i creixement econòmic" i 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600700

 smec@vallesoriental.cat

Conseller de l'Àrea:

Enric Gisbert Tomàs 

Cap de l'Àrea

Carles Fernández Pérez

Persona de contacte: 

Núria Maynou Hernández

Objecte:

Avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis de formació professional del Vallès Oriental, que s’ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, així com a les estratègies de desenvolupament econòmic productiu a mig i llarg termini locals i comarcal, mitjançant la col·laboració i el consens entre els agents organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, les diferents administracions i els actors que intervenen en el sistema de formació professional del territori, alineats amb l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professional.

Funcions:

 • Contribuir i participar en la planificació, coordinació i ordenació, de manera integrada, de l’oferta de Formació Professional inicial, ocupacional i continua, ajustada a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, als plans estratègics de captació i enfortiment del teixit productiu, així com els programes d’orientació i inserció professional al llarg de la vida.
 • Mantenir un mapa actualitzat i accessible a tothom (persones usuàries i orientadores, empreses, i administracions locals) dels serveis de formació professional del territori, incloent tota l’oferta formativa (inicial, ocupacional i continua) i d’acreditació de competències professionals de la comarca.
 • Recollir, mantenir i gestionar  les demandes i propostes de millora i d’actuació de centres educatius i formatius, ajuntaments i empreses, vers a la planificació i estat dels centres.
 • Establir canals de participació i comunicació amb el Consell de Formació i Qualificació Professional de Catalunya, per fer arribar els informes, posicionaments i propostes que emanin dels treballs d’aquest Consell.
 • Avançar cap a un model integrat de Formació Professional (inicial, ocupacional i continua).
 • Impulsar la Formació Professional Dual, així com les relacions centre – empresa per millorar i reforçar els vincles per a la realització de pràctiques i formació a l’entorn laboral.
 • Impulsar centres de Formació Professional Integrada, així com els consells de formació i d’empresa corresponents.
 • Promoure projectes pilot d’innovació de Formació Professional (inicial, ocupacional i continua) al territori.
 • Incloure la necessitat d’innovació i recerca en la formació impartida per afavorir l’encaix amb les necessitats formatives de les empreses de la comarca.
 • Potenciar la mobilitat i les pràctiques internacionals.
 • Potenciar o fomentar tant l’emprenedoria com les relacions amb el món laboral per compte d’altri.
 • Contribuir a donar valor i prestigi a la Formació Professional (inicial, ocupacional i continua) del Vallès Oriental, i fer difusió de l’oferta formativa.
 • Fer difusió i donar a conèixer els perfils professionals amb major demanda dins del mercat de treball, i especialment les industrials, treballant el biaix de gènere vinculat a determinades professions.
 • Oferir un marc d’estudi i d’anàlisi de la Formació Professional (inicial, ocupacional i continua) i de l’entorn econòmic de la comarca,  analitzant de manera prospectiva les necessitats professionals, tendències sectorials i noves ocupacions, a través de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
 • Crear espais de debat, reflexió i intercanvi de bones pràctiques que responguin als interessos comuns de l’àmbit productiu i formatiu.
 • Potenciar la col·laboració de la Formació Professional amb les escoles de primària i secundària per tal de donar visibilitat a la Formació Professional, dins tota l’educació obligatòria, com a oferta educativa de qualitat.

Persones usuàries:

Administracions locals

Agents econòmics i socials

Centres educatius de l’àmbit de la formació professional i ocupacional.

Composició i organització

El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació està conformat pels òrgans següents:

 • Presidència,
 • Vicepresidència
 • Consell Plenari
 • Comissió Permanent
 • Grups de treball constituïts per al coneixement, desenvolupament i l’estudi dels diferents temes incorporats al pla de treball.

Els Grups de treball del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental són els següents:

Grup de treball 1: Estratègia i planificació territorial de la FP a la comarca

Els objectius d’aquest grup es concreten en:

 • identificar les necessitats del territori pel que fa als perfils professionals que requereixen les empreses i la seva adequació a l’oferta formativa existent. També serà el seu objectiu de treball la promoció de l’FP entre les empreses.
 • planificar i distribuir de forma estratègica l’oferta formativa al territori en relació a les necessitats detectades a l’empresa i segons la demanda de places per part dels i les estudiants. També impulsarà la presentació de les propostes sorgides als organismes corresponents.
 • Promoure la relació entre els centres de formació professional i les empreses.

Grup de Treball 2: Transició escola-treball i abandonament

Els objectius d’aquest grup es concreten en:

 • Estudiar l’abandonament escolar en la formació professional i el batxillerat, així com el perfil de l’alumnat més afectat, per tal d’identificar-ne les causes i proposar alternatives de treball que el minimitzin.
 • Treballar conjuntament amb la Xarxa TET, tant en la identificació de casos i causes, com en l’elaboració de propostes i alternatives.

En el marc d’aquest grup s’ha integrat la xarxa Transició Escola Treball del Vallès Oriental, per tal d’unificar esforços i ens de treball orientats a la millora de les transicions educatives dels joves i la seva incorporació al món laboral

Grup de Treball 3. Orientació i ocupació

 • Identificar els punts d’orientació laboral i acadèmica de la comarca
 • Crear i consolidar una xarxa de professionals i serveis d’orientació acadèmica i laboral al territori, així com debatre i implementar propostes de millora pel que fa a orientació.
 • Fomentar el prestigi de la formació ocupacional i contínua i difondre els processos d’acreditació de competències professionals com a mitjà per a la valoració i competitivitat de la població activa.

Àrea de Desenvolupament Local. Consell Comarcal Vallès Oriental

Camí Antic de Vic, 10 - 08520 (Corró d'Avall) Les Franqueses del Vallès - Barcelona
Telèfon: 93 860 07 02
Lloc web: www.vallesoriental.cat
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.03.2024 | 14:38