Servei d’assessorament jurídic especialitzat a professionals dels serveis socials en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius i judicials corresponents

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 17 "Aliança pels objectius" i 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600703

Sol·licitud del servei 

S’ha de formalitzar sol·licitud via e-mail a:

 assessoramentjuridicinfancia@vallesoriental.cat

El temps de resposta a la sol·licitud presentada per la primera sessió de treball conjunt no superarà els quinze dies hàbils (com a màxim), llevat dels casos de vacant, absència o impediment de la persona referent del Consell Comarcal especialitzada per raó de la matèria.

Cap de l'Àrea: 

Gilbert Niubó Doiz

Persona de contacte: 

Almudena González Garcia

Objecte:

El Servei d’assessorament jurídic especialitzat en la intervenció de les administracions públiques en matèria de protecció als infants i adolescents i en els procediments administratius i judicials, en els ordres contenciós-administratiu, civil, instrucció, penal i social.

La Convenció Internacional dels Drets de l'Infant, adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides, el 20 de novembre de 1989 proclama en el seu art. 3, paràgraf 1: «En totes les mesures concernents als nens que prenguin les institucions públiques o privades de benestar social, els tribunals, les autoritats administratives o els òrgans legislatius, una consideració primordial a què s'atendrà serà l'interès superior de l'infant«

La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats en la infància i adolescència dona un paper rellevant a l’Administració local, que ha d’intervenir si detecta una situació de risc d’un infant o adolescent que es troba en el seu territori, promovent les mesures i els recursos socials i educatius que possibilitin que aquesta situació de risc disminueixi o s’elimini.

La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral de la infància i adolescència envers la violència, que atorga el caràcter d’agents de l’autoritat pública als professionals de serveis socials de l’Administració local quan estiguin en la seva actuació administrativa de protecció de la infància i adolescència en risc i/o en situació de violència, lligat amb prova qualificada més rellevant per a prendre la decisió judicial que és la que aporta l’Administració Pública mitjançant el seu informe.

Des de principis de 2020 s’ha produït un canvi de tractament normatiu i judicial del dret a l’habitatge i la protecció de la propietat i del tractament de l’ocupació. El legislador ha introduït accepcions en les categories jurídiques existents de vulnerabilitat, risc social, violència contra a la dona i la infància i adolescència, l’exclusió social, en matèria d’habitatge, protecció a la infància i protecció a la dona, en relació amb els desnonaments i l’ocupació per a la protecció dels infants i adolescents, les dones víctimes de violència de gènere i les persones amb discapacitats.

L’efecte directe d’aquest canvi normatiu és una augment dels procediments judicials i dels requeriments judicials i del Ministeri Fiscal cap a les administracions públiques d’emissió d’informes en relació amb tots els col·lectius vulnerables, i especialment, els arrendataris, els ocupants il·legals, els arrendadors, i de manera qualificada quan en l’habitatge hi ha o hi viuen infants, dones víctimes de violència de gènere, infància i adolescència víctima de violència, infància i adolescència exposada a violència, i persones amb discapacitat.

L’impuls de tots aquests procediments en seu jurisdiccional promoguts per particulars es caracteritza per la celeritat del tràmit i la immediatesa en l’exigència de l’emissió dels informes, d’acord amb el contingut material de cadascuna de les normes que són d’aplicació, amb la finalitat de fer efectiva la protecció judicial dels drets dels col·lectius vulnerables, com poden ser els infants i adolescents, les dones víctimes de violència de gènere, persones sense llar o persones en risc d’exclusió social, entre d’altres; i per primera vegada també de l’arrendador en situació de vulnerabilitat.

Els procediments judicials en els que s’aporten sengles informes són heterodoxos per les normes de dret positiu i de procediments que els regeixen. En qualsevol cas, però, els informes emesos per les administracions públiques per requeriment judicial o del Ministeri Fiscal que s’aporten i integren en procediments judicials són l’element probatori principal de les circumstàncies contingents de la vulnerabilitat social, risc social, de l’exclusió social, de la vulnerabilitat econòmica, de la vulnerabilitat dels consumidors, dels consumidors d’energia elèctrica vulnerables, de la vulnerabilitat dels arrendadors i del risc d’exclusió residencial. Els informes de les administracions públiques són la prova qualificada més rellevant per a prendre la decisió judicial

A l’Administració pública se li exigeix que emeti els informes que seran prova qualificada en la pressa de decisió judicial aporti les solucions habitacional per fer efectiu el dret a l’habitatge i l’atenció i protecció dels efectiva dels col·lectius vulnerables.

En tot cas, la posició jurídica de l’administració quedarà compromesa per la qualitat tècnica dels informes, que haurien de versar de manera integral sobre la totalitat de les circumstàncies que determinen la situació d’una persona, com ara la renda, l’habitatge, l’ocupació o la salut, d’un banda, i sobre els recursos habitacionals en el municipi, llur disponibilitat i els procediments o mecanismes que l’administració local ha activitat per fer efectiu el dret a l’habitatge, i les prestacions socials de caràcter econòmic atorgades o denegades.

Els informes que requereixen des del poder judicial han de reunir un conjunt d’exigències formals i materials que garanteixin la seguretat jurídica de la intervenció tècnica.

La Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral de la infància i adolescència envers la violència recull expressament com a principi rector el treball coordinat entre administracions publiques, que les decisions han de ser preses per equips multidisciplinars, tenint present totes les matèries que afecten a la persona amb la finalitat de que la proposta d’atenció i protecció sigui efectiva i integral. I, en el seu article 12 reconeix expressament el dret a als infants i adolescents víctimes de violència a que la l’atenció que rebin per part dels poders públics sigui integral, incloent dins aquesta atenció integral totes les mesures de protecció, de recolzament, d’acollida i recuperació que necessitin. I, aquest dret reconegut legalment és exigible directament davant d’un jutge, tant pel cas que no es garanteixi com el cas que les Administracions públiques no actuïn amb la diligència deguda al respecte.

Els poders públics per poder donar una proposta de treball, atenció i protecció efectiva i integral que requereix la persona han d’utilitzar la totalitzat l’ordenament jurídic en matèria d’infància i adolescència, violència de gènere i habitatge.

Finalitat:

 • Integrar les garanties jurídiques en la prestació dels serveis socials i en el capteniment professional dels serveis socials bàsics i especialitzats de la comarca, especialment en matèria de protecció a la infància i adolescència.
 • Assessorar els professionals del serveis socials dels ajuntaments de la comarca en matèria processal civil, penal i contenciós administrativa en els procediments instats en qualsevol d’aquestes jurisdiccions de desnonament i d’ocupació per la vessant de protecció a la infància i a l’adolescència, a les persones amb discapacitat, a les dones víctimes de violència de gènere, infants i adolescents víctimes de violència, infants i adolescents exposats a violència, i de l’arrendador quan sigui el cas.
 • Assessorar a les persones professionals dels serveis socials dels ajuntaments amb relació a l’abast i el contingut jurídic material i processal dels informes que han d’emetre en els procediments judicials corresponents.

Objectius: 

 • Reforçar i millorar la qualitat jurídica del treball comarcal en relació amb l’atenció i la intervenció social en la infància i adolescència en risc i/o en situació de violència que es duu a terme.
 • Assessorar jurídicament als professionals de serveis socials en les seves intervencions en matèria d’atenció a la infància i adolescència en risc i/o en situació de violència per adequarles al principi de legalitat.
 • Orientar en la vessant jurídica els informes i la documentació pròpia de la intervenció tècnica social i enquadrar-los en els procediments judicials i amb la documentació que s’escaigui.
 • Definir els estàndards de qualitat jurídica en la prestació dels serveis socials en la seva actuació administrativa de protecció de la infància i adolescència en risc i/o en situació de violència.
 • Definir els estàndards de qualitat jurídica en l’emissió d’informes de vulnerabilitat, d’exclusió social o de risc social dels col·lectius vulnerables, com poden ser els infants i adolescents, les dones víctimes de violència de gènere, persones sense llar o persones en risc d’exclusió i de l’arrendador en situació de vulnerabilitat en procediments judicials de desnonaments o ocupació d’habitatges.
 • Desenvolupar bones pràctiques jurídiques.
 • Crear i transferir coneixement entre la pràctica professional i els centres de recerca.
 • Dissenyar el pla formatiu, elaborar de manera pròpia tant les fitxes dels cursos com els seus materials de suport i impartir la formació jurídica per desenvolupar les capacitats de les persones professionals dels serveis socials.
 • Elaborar les notes jurídiques i els models de documents jurídics de suport als professionals dels serveis socials en la seva actuació administrativa de protecció de la infància adolescència en risc i/o en situació de violència al Vallès Oriental i en els procediments judicials de desnonament o d’ocupació d’habitatges.
 • Desenvolupar línies de treball i de coordinació amb el Poder Judicial i el Ministeri Fiscal per a garantir a protecció integral i efectiva dels infants i adolescents en risc i/o en situació de violència.
 • Relacionar-se amb el Poder Judicial i el Ministeri Fiscal, per a garantir a protecció integral i efectiva dels infants i adolescents en risc i/o en situació de violència

Persones usuàries:

Professionals de l’ABSS Resta de municipis del Vallès Oriental; ABSS Granollers i ABSS de Mollet del Vallès, i del SEAIA del Vallès Oriental.

No obstant això, sempre i quan els professionals de serveis socials ho requereixin i es consideri oportú per part del Consell Comarcal, es pot treballar l’assessorament especialitzat conjuntament amb els Secretaris d’administració local, responsables jurídics i lletrats o assessors jurídics sempre que siguin personal laboral o funcionari de l’administració en relació amb la qual es demana l’assessorament.

 

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carrer Miquel Ricomà, 46 - 08401 Granollers - Barcelona
Telèfon: 938600700
Fax: 93 879 04 44
Adreça electrònica: ccvo@vallesoriental.cat
Lloc web: www.vallesoriental.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, 8:30-14.00 h i dimecres 16:00-18:00 h, tret període de jornada intensiva (entre primer dilluns de juny i segon divendres de setembre, del penúltim dilluns de desembre a segon dilluns de gener i vacances escolars de setmana santa)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.03.2024 | 14:25