Servei de millora i estratègia corporativa (SMEC)

  

 938600703

 smec@vallesoriental.cat

President: Emilio Cordero Soria

Gerent: Carles Fernández i Pérez

Persona de contacte: Carme Rodriguez Rodriguez

Objecte:

Definir, dissenyar i implementar aquelles Polítiques Públiques que permetin donar resposta a tot allò que els ciutadans ens reclamen en aquests moments de canvis i que encaixa amb la nostra estratègia plasmada al Programa d’Actuació Comarcal (PAC). Per dur a terme aquesta estratègia incorporarem elements de qualitat i innovació a la metodologia de treball.

Funcions:

Dur a terme les línies següents:

a. Polítiques públiques:

Entenem per Política Pública la suma d’activitats dels governs, bé a través d’una actuació directa, bé a través d’agents, en la mesura que tingui influència en la vida de la ciutadania.

En aquest àmbit d’actuació cerquem:

 • La nostra finalitat principal és el Valor Públic
 • Detecció i adaptació a les necessitats dels ciutadans
 • Estimular il·lusions i anhels dels ciutadans
 • Garantir els serveis
 • Situar l’atenció al ciutadà com una prioritat en el treball
 • Protecció dels més febles
 • No deixar de banda el medi ambient
 • Millorar la qualitat de vida i modernitzar el nostre territori
 • Garantir els serveis
 • Control i seguiment
 • Transparència i avaluació de les Polítiques Públiques
 • Compartir coneixement i treballar transversalment
 • Dotar a l’administració del personal necessari

b. Qualitat i millora institucional:

Les actuacions de millora de les administracions públiques se centren prioritàriament en tres àmbits, simultàniament:

 • L’eficiència dels processos
 • La interacció amb les persones usuàries dels serveis, que comporta un reforçament  dels valors de transparència, participació i accessibilitat.
 • La millora contínua i innovació

En aquest àmbit d’actuació cerquem:

 • Administració de qualitat
 • Acompanyament i assessorament: bon tracte
 • Empatia i proximitat amb els ciutadans
 • Agilitat en la millora
 • Accessibilitat en sentit ampli
 • Millorar l’atenció al ciutadà
 • Millora dels espais
 • Coordinació entre administracions i actualització de la informació que disposem
 • Redissenyar un model d’organització de la institució
 • Gestió més eficient i eficaç
 • Tràmits fàcils i clars, menys burocràcia: treballar models genèrics d’instància

c. Cultura organitzativa:

La cultura organitzativa són uns conjunts de valors, símbols i rituals compartits pels integrants d’una determinada empresa que descriu la manera com es fan les coses en una organització per solucionar problemes interns i les relacions amb els clients i proveïdors de l’entorn.

En aquest àmbit d’actuació cerquem:

 • Compromís, exemplaritat i claredat
 • Difusió i comunicació externa d’allò que fem
 • Fer més entenedors els criteris d’accés als serveis
 • Transparència
 • Millorar la web
 • Exercir lideratge comarcal
 • Imparcialitat, equitat i honestedat
 • RSC i Ètica corporativa
 • Millorar la comunicació interna
 • Participació dels treballadors
 • Cohesió

d. Innovació:

La innovació consisteix en introduir novetat en quelcom. El terme innovació pot referir-se tant al resultat com a l’acció de crear aquest resultat. Pot consistir en canvis petits que augmenten les prestacions o capacitats (innovació incremental) o en canvis fonamentals (innovació radical). La innovació genera major productivitat i satisfacció de necessitats dels seus usuaris. És un element bàsic en el progrés econòmic i en la gestió empresarial.

En aquest àmbit d’actuació cerquem:

 • Innovació a tot allò que fa la nostra organització
 • Gestió electrònica d’expedients
 • Millora de les eines tecnològiques
 • Millora de l’administració electrònica

Persones usuàries:

 • Consell Comarcal del Vallès Oriental
 • Ciutadania del Vallès Oriental
 • Ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental

 

Darrera actualització: 08.02.2023 | 19:23