Servei d’interpretació língüstica

   

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats" i 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 serveidetraduccio@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Mònica Utrilla Montserrat

Cap de l’Àrea: 

Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: 

Marta Ibañez Vigas i Jessica Marin Galisteo

El Servei d’Interpretació és un recurs gratuït a l’abast dels serveis socials municipals, serveis d’acollida a persones nouvingudes i serveis d’atenció a la dona, de la comarca del Vallès Oriental, amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre el col·lectiu d’immigrants nouvinguts i els professionals d’aquests serveis.

En casos excepcionals es podrà oferir el recurs a altres serveis, sempre i quan aquests no disposin d’altra servei.

A qui s’adreça?

A totes les persones nouvingudes que no sàpiguen català ni castellà i que faci menys de tres anys que resideixen a Catalunya, i que hagin de comunicar-se amb algun servei municipal.

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones professionals dels diversos serveis socials, d’acollida a persones nouvingudes, d’atenció a les dones i de Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGBTI+ de la comarca del Vallès Oriental.

Com s’ha de sol·licitar?

Cal emplenar el full de sol·licitud que hi ha adjunt en aquesta mateixa pàgina.

Amb quant temps d’anticipació?

Amb la voluntat de poder garantir el servei que sol·liciteu en el dia i hora convinguda, recomanem fer la sol·licitud amb 10 dies d’antelació, o bé amb quinze dies, si es tracta d’una traducció d’un idioma no habitual.

Quines condicions cal garantir a l’hora de sol·licitar el servei?

Cal garantir d’una banda el compromís d’assistència de la persona/família convocada, així com tenir rigor en la puntualitat de l’hora/minut d’inici del servei sol·licitat.

Passos a seguir per sol•licitar un servei:

  • Sol·licitar el servei. Cal emplenar la butlleta de sol·licitud, signar-la i enviar-la per correu electrònic a serveidetraduccio@vallesoriental.cat. És important omplir totes les dades de la sol·licitud. Si es sol·licita més d'un servei a la vegada, cal omplir tantes sol·licituds com serveis es demanin, amb un mínim de 10 dies d’antelació a la data proposada, a excepció de les situacions d’urgència social. En aquest darrer supòsit, caldrà, a més de fer arribar la sol·licitud, trucar al servei de traducció del Consell Comarcal (d’ara endavant CCVOR) (tel. 93 860 07 06) per tal de coordinar i agilitzar la seva tramitació.

S’entén com a situació d’urgència social la situació de risc social que posa en perill la cobertura de les necessitats més bàsiques per a la vida, com l’alimentació, l’allotjament i la integritat de les persones.

  • En cas que la persona atesa sigui una dona (tot i no ser per motiu de violència masclista) cal omplir i adjuntar l’annex 1.
  • Quan el motiu sigui atendre una situació de violència per raó de gènere, es podrà demanar que l’intèrpret sigui del mateix gènere que la víctima, sempre i quan les professionals referents del cas ho considerin oportú i així ho indiquin en la sol·licitud.
  • Si la família fa més de tres anys que viu a Catalunya, cal adjuntar annex 2.
  • El CCVOR us informarà per telèfon o correu electrònic, com a molt tard dos dies abans de la data proposada, de la possibilitat de fer la interpretació i del nom o codi de l’intèrpret, que utilitzarà en el moment de presentar-se al vostre servei.

La interpretació:

• La intèrpret ha d’arribar puntual a l’hora assignada. En cas d’absència o no puntualitat, cal avisar al servei trucant:

93 9860 07 06 (Consell Comarcal)
93 902 112 811 (Interpretsolutions) quan sigui fora de l’horari d’atenció del Consell Comarcal informant alhora per correu a serveidetraduccio@vallesoriental.cat de la incidència ocorreguda i si ha pogut ser o no resolta per l’empresa.

• Un cop acabada la interpretació, cal emplenar adequadament la fitxa resum d'entrevista i la fitxa de valoració.

La fitxa resum ha de ser degudament omplerta amb tots els camps. Cal donar-li a la intèrpret i guardar-se una còpia a l’expedient. És molt important anotar la durada exacta de la interpretació, especificant hores i minuts. Cal que aquestes dades corresponguin amb detall a la realitat, atès que el servei es factura a raó de hores i franges de 15 minuts.

És molt important que aquests documents estiguin signats i segellats pel centre.

La fitxa de valoració, cal que la feu arribar al correu serveidetraduccio@vallesoriental.cat

Objecte:

Facilitar, promoure i millorar la comunicació entre les persones migrades nouvingudes i les professionals dels serveis socials municipals, en els serveis d’acollida a persones migrades nouvinguda i els serveis d’atenció a les dones vinculats al Departament de Drets Socials i Departament d’Igualtat i Feminismes.

Funcions:

  • Donar resposta a les diferents necessitat comunicatives en relació a les llengües i dialectes del col·lectiu d’immigrants que resideix a la comarca.
  • Informar als diferents serveis públics municipals i comarcals de les característiques, funcions i de l’accés al Servei d’interpretació lingüística, i fer-ne difusió.

Persones usuàries:

  • Professionals la comarca dels diversos serveis esmentats a l’apartat Objecte d’aquest Servei.
Darrera actualització: 25.07.2023 | 14:44