Ple ordinari del Consell Comarcal

Divendres, 22 de setembre de 2023 a les 14:00

El proper dimecres, 27 de setembre, a les 19 h, se celebra Ple ordinari, a l’Espai de Carrencà de Martorelles.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 14 de juliol de 2023.

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 19 de juliol de 2023.

PRESIDÈNCIA

3. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000381, de 10 de juliol, d’informe de la modificació de l’adscripció comarcal del municipi d’Aiguafreda a la comarca d’Osona.

4. Aprovar la carta de serveis del Servei de Turisme.

5. Nomenar la representació a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental.

6. Nomenar la representació en el Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny.

7. Nomenar la representació a la Taula Territorial de l’Aigua a la demarcació de Barcelona del Departament de la Presidència.

ÀREA D’AGENDA 2030 I DRETS DE LA CIUTADANIA

8. Aprovar la incorporació de personal a l’annex I de l’Addenda de modificació per a l’any 2023 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

ÀREA DE CULTURA I LLENGUA

9. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000252, de 23 de maig, de no exercir el dret de tanteig o si és el cas el dret de retracte, amb relació a un immoble denominat “La Finca” situat a Cardedeu.

10. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000253, de 23 de maig, de no exercir el dret de tanteig o si és el cas el dret de retracte, amb relació a un immoble denominat “Can Jaumet” situat a Cardedeu.

11. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000441, d’1 d’agost, de no exercir el dret de tanteig o si és el cas el dret de retracte en relació amb l’immoble “La Bombonera”, al municipi de la Garriga.

12. Declarar el santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós de Figaró-Montmany com a bé cultural d'interès local.

ÀREA D'EDUCACIÓ

13. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2023-2024.

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2023-2024.

15. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gallifa per a dur a terme el transport escolar obligatori de l’alumnat de Gallifa matriculat als centres de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, per al curs escolar 2023-2024.

16. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant Celoni que van a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 2023-2024.

17. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Vallromanes matriculat a l’Institut Vilanova del Vallès i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar de curs 2023-2024.

ÀREA D’HISENDA

18. Aprovar l’expedient 28 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2023, en la seva modalitat de transferències de crèdit.

19. Aprovar la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control posterior.

20. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia sobre de despeses i obligacions de requisits bàsics.

21. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

22. Aprovar les factures emeses i reconèixer els corresponents drets.

23. Aprovar la declaració de crèdits incobrables de diversos expedients.

24. Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

25. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000439, de 28 de juliol, d’al·legacions al projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027, així com el corresponent Estudi Ambiental Estratègic.

ÀREA DE PERSONES I VALORS

26. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

27. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000352, de 28 de juny, d’esmena de la justificació econòmica del SAD Dependència 2022 del Contracte Programa 2022-2025, per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social, aprovat per Decret de Presidència 2023PRES000288, de 30 de maig de 2023.

28. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 3 i retorn de la garantia definitiva.

29. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 4 i retorn de la garantia definitiva.

30. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 5 i retorn de la garantia definitiva.

31. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2022 i llur convocatòria.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

32. Acceptar la subvenció atorgada per Resolució del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 31 de maig de 2023, per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació.

33. Aprovar la modificació del contingut específic del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de La Llagosta, Lliçà d’Amunt i Sant Fost de Campsentelles, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022 i l’Ordre EMT/2/2023, i a la Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 (ref. BDNS 667328).

ÀREES D'EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

34. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023-2024.

MOCIONS

35. Moció del grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista en solidaritat amb “els tres de Granollers” i contra la repressió.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000212, de 5 de maig, al 2023PRES000496, de 19 de setembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER000879, de 5 de maig, al 2023GER001555, de 21 de setembre.

3. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000401, de 19 de juliol, de nomenament de la consellera delegada de l’Àrea de Polítiques Socials.

4. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000402, de 19 de juliol, de la delegació de la Presidència del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental.

5. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2023.

6. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2r trimestre 2023).

7. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000336, de 22 de juny, d’aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2022 i de les entitats adherides.

8. Donar compte al ple de les resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la intervenció, amb omissió de la funció interventora

9. Donar compte del desistiment per part del recurrent del procediment abreujat 226/2023 – C del Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona.

10. Donar compte de la constitució dels grups polítics comarcals i de llurs portaveus.

11. Donar compte de l’adscripció dels consellers i de les conselleres comarcals a la Comissió informativa de les matèries de competència del Ple

12. Donar compte de l'adscripció dels membres de la Comissió Especial de Comptes.

35. Precs i preguntes.

 

 

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 22.09.2023 | 14:46