Acords del Ple ordinari del mes de febrer

Dijous, 29 de febrer de 2024

Ahir es va celebrar el Ple ordinari del mes de febrer, a la seu del Consorci BesòsTordera. Entre d'altres, es va aprovar l'adhesió a l'Associació Àmbit B30, el nou emblema de la institució, un conveni amb els ajuntaments de Sant Celoni i la Llagosta en l'àmbit de l'habitatge, diverses bases i processos de selecció, i una moció de suport a la pagesia.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 24 de gener de 2024.

Aprovada per unanimitat.

ACTA

PRESIDÈNCIA

2. Aprovar l'adhesió a l’Associació Àmbit B30.

El Ple ha aprovat adherir-nos a l’Associació Àmbit B30, el contingut i la signatura del document d’adhesió, i nomenar el Emiliano Corderocom a representant del Consell Comarcal. També autoritzar i disposar una despesa de 500,00€ corresponents a la quota anual de membre de l’any 2024.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

3. Aprovar definitivament l’emblema del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat definitivament l’emblema del Consell Comarcal del Vallès Oriental. La part gràfica amb 39 rombes blancs sobre un fons circular verd que simbolitzen els municipis del territori comarcal, es manté igual. A la part inferior de l’emblema on diu: El Vallès Oriental. Consell Comarcal i ha de dir: Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

4. Aprovar diverses delegacions de competències del Ple.

El Ple ha aprovat delegar en la Presidència les competències següents:

  • iEn matèria de convenis: Aprovar les liquidacions econòmiques dels convenis d’assistència tècnica.
  • En matèria de preus públics i taxes: Aprovar la declaració de crèdits incobrables i donar de baixa els crèdits corresponents.
  • En matèria de reconeixement de drets: Aprovar l’emissió de factures.

Delegar en la Gerència les competències següents:

  • En matèria de gestió de despeses: Autoritzar despeses, disposar despeses i reconèixer obligacions fins a un límit de 500.000 euros, quan sigui procedent l’acumulació d’aquestes fases d’acord amb les bases d’execució del pressupost general d’ingressos i despeses.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

ÀREA D’AGENDA 2030 I DRETS DE LA CIUTADANIA

5. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000068, de 31 de gener, de justificació econòmica per a l’any 2023 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

El Ple ha ratificat el Decret de Presidència on s'aprova la justificació econòmica per a l’any 2023 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

ÀREA DE CULTURA I LLENGUA

6. No exercir el dret de tanteig o si és el cas, el dret de retracte, amb relació a l’immoble "Vil·la Narcisa" del municipi de Cardedeu.

El Ple ha aprovat no exercir el dret de tanteig o si és el cas, el dret de retracte, amb relació a l’immoble “Vil·la Narcisa” del municipi de Cardedeu (Avinguda Rei en Jaume, 160, 08440 Cardedeu), inclosa en l’inventari del Patrimoni Històric Artístic com a bé d’interès local, en la seva condició d’edifici històric artístic, de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

ÀREA D'EDUCACIÓ

7. Aprovar la liquidació de la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual corresponent a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor.

El Ple ha aprovat la liquidació de la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual a l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, per un import de 3.322,99 euros, que substitueix a tots els efectes la liquidació aprovada en sessió plenària de 22 de novembre de 2023.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

ÀREA D'HABITATGE

8. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació d'assistència tècnica en matèria d'habitatge, i reconèixer el dret de 23.673,00 € del pressupost general d’ingressos i despeses del Consell Comarcal del Vallès Oriental, tot considerant els efectes del conveni a l’1 de març de 2024.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

ÀREA D’HISENDA

9. Aprovar un reconeixements extrajudicial. (X2024000719)

El Ple ha aprovat convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment; i aprovar el reconeixement extrajudicial de diversos crèdits, així com autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de la despesa a favor de les empreses SAGALÉS SA, BLUE MOBILITY & HEALTHCARE SERVICES, S.L. i  CINGLES-BUS, SA per un total de 22.003,13€ IVA inclòs, atesa la conformitat de les factures presentades.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

10. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024000879) 

El Ple ha aprovat convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment; i aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit, així com autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de la despesa a favor de l’empresa Activa Advocats i Assessors, S.L.P. per un import total de 508,20€ atesa la conformitat de les factures presentades.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

11. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024001119)

El Ple ha aprovat convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment, aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit, així com autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació de la despesa (ADO) a favor de l’empresa DIMAS EMPRESA D'INSERCIÓ SOCIAL, SL per un import total de 1.963,59 € IVA inclòs, atesa la conformitat de les factures presentades.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

12. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024001277)

El Ple ha aprovat convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment, aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de la despesa a favor de BEN BO I FET SL per un import total de 166,20€ IVA inclòs, atesa la conformitat de la factura presentada.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

13. Aprovar un reconeixements extrajudicial. (X2024001850)

El Ple ha aprovat convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment, aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit i autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de la despesa a favor de l’Associació de Productors i Elaboradors d'oli d'oliva del Vallès per un import total de 600€ IVA exempt, atesa la conformitat de la factura presentada.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

14. Aprovar la modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos tancats del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024.

El Ple ha aprovat la modificació del saldo inicial de drets reconeguts dels pressupostos tancats del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024, deguda a la detecció d’errors esmentats a l’informe emès per l’ interventor habilitat d’acord amb la Resolució de la Direcció General d’Administració Local de 7 de març de 2023, el 12 de febrer de 2024. Donar de baixa l’import de 468,64 euros corresponent al saldo dels drets pendent de cobrament que figuren en el Pressupost general d’ingressos d’exercicis tancats de l’any 2024. Rectificar el saldo dels drets pendents de cobraments que figuren en els pressupostos tancats del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024, en el sentit d’incrementar l’import pendent que figura, amb un import de 9.374,02 euros, com a conseqüència de l’operació comptable que es va gravar duplicadament. Donar de baixa l’import de 18.683,77 euros corresponent al saldo dels drets pendent de cobrament que figuren en els pressupostos tancats del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

ÀREA DE MEDI AMBIENT

15. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès d’assistència tècnica per a l’elaboració dels plecs tècnics i suport tècnic per a la redacció dels plecs administratius corresponents a la licitació del servei municipal de manteniment de l’enllumenat públic municipal.

El Ple ha aprovat acceptar l’encàrrec de gestió per a la prestació d’assistència tècnica a l’Ajuntament de la Roca del Vallès en la licitació del servei municipal de manteniment de l’enllumenat públic municipal per a l’elaboració dels plecs tècnics i suport tècnic per a la redacció dels plecs administratius, elaboració de l’inventari objecte del contracte, assistència tècnica en la resolució d’incidències o al·legacions i elaboració d’un informe tècnic en relació amb la proposta d’adjudicació del contracte. Aprovar el contingut i la signatura del conveni amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès de prestació d’assistència tècnica en relació amb la licitació del servei municipal de manteniment de l’enllumenat públic municipal. I reconèixer el dret de quinze mil dos-cents un euros amb trenta-sis cèntims (15.201,36 euros) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11.46216 Assistència d’oficina tècnica del pressupost de despeses i ingressos de 2024.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

ÀREA DE PERSONES I VALORS

16. Desistir del procés de selecció d’una plaça de tècnic/ca superior psicòleg/loga del SIAD i del procés de selecció d’una plaça de tècnic/ca superior jurista del SIAD.

El Ple ha aprovat desistir del procés de selecció d’una plaça de tècnic/ca superior psicòleg/òloga del SIAD, de grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita al SIAD de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental. I desistir del procés de selecció d’una plaça de tècnic/ca superior jurista del SIAD, de grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita al SIAD de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

17. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental i constitució de borsa.

El Ple ha aprovat les bases i els annexos que regularan els processos de selecció de personal temporal següent:

  • Una plaça de tècnic/ca superior psicòleg/ologa del SIAD, de grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita al SIAD de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental.
  • Una plaça de tècnic/ca superior jurista del SIAD, de grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita al SIAD de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

18. Aprovar les bases reguladores de determinats processos de selecció corresponents a places incloses en la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de novembre de 2023 amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre.

El Ple ha aprovat les Bases reguladores dels processos per a la selecció de determinades places incloses en la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de novembre de 2023 amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, pendents d’executar, que són les següents:

  • Una plaça d’auxiliar administratiu/va del grup de classificació C2, escala d'administració general, subescala auxiliar de la plantilla del personal laboral fix del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Serveis Personals.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

19. Aprovar les bases del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, de grup de classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per vacant adscrita a l’Àrea de Persones i Valors, àmbit gestió retributiva i administració de personal.

El Ple ha aprovat les bases i els annexos que regularan el procés de selecció de personal temporal següent:

  • Una plaça d’administratiu/va, de grup de classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per vacant adscrita a l’Àrea de Persones i Valors, àmbit gestió retributiva i administració de personal.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

20. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000106, de 16 de febrer, de sol·licitud d'una subvenció al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya per a la realització del programa Treball i Formació línies PANP, PRGC, DONA, MG52 i TRANS.

El Ple ha aprovat el decret de Presidència en el qual es va a provar sol·licitar al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya una subvenció de 2.613.630,54 € per a la realització del programa Treball i Formació línies PANP, PRGC, DONA, MG52 i TRANS, d’acord amb la Resolució EMT/4378/2023, de 21 de desembre i acollir-nos a la Resolució EMT/4378/2023, de 21 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2024, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la participació de les entitats locals (SOC - TRFO EELL).

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

PROPOSTA

MOCIONS

21. Moció del Grup Comarcal Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la pagesia.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

MOCIÓ

PER URGÈNCIA

1. Aprovar el contingut i la signatura de l’acord amb l’Ajuntament de la Llagosta per a la gestió dels ajuts al lloguer durant l’any 2024 i l’establiment de criteris de coordinació i col·laboració en matèria d’habitatge.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura de l’acord amb l’Ajuntament de la Llagosta per a la gestió dels ajuts al lloguer durant l’any 2024 i l’establiment de criteris de coordinació i col·laboració en matèria d’habitatge.

PROPOSTA

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2024PRES000040, de 19 de gener, al 2024PRES000120, de 22 de febrer.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2024GER000100, de 19 de gener, al 2024GER000340, de 22 de febrer.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al quart trimestre de 2023.

INFORME

TRESORERIA

4. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t trimestre 2023).

INFORME

22. Precs i preguntes.

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 29.02.2024 | 13:37