Acords del Ple ordinari del mes de setembre

Dijous, 28 de setembre de 2023

Ahir es va celebrar Ple ordinari del Consell Comarcal, a l'Espai Carrencà de Martorelles. 

Aquests són els acords presos:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 14 de juliol de 2023.

Aprovada per unanimitat

ACTA

2. Aprovar l'acta de la sessió extraordinària de 19 de juliol de 2023.

Aprovada per unanimitat

ACTA

PRESIDÈNCIA

3. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000381, de 10 de juliol, d’informe de la modificació de l’adscripció comarcal del municipi d’Aiguafreda a la comarca d’Osona.

El Ple ha aprovat ratificar el Decret de Presidència referent a l'adscripció comarcal del municipi d'Aiguafreda a la comarca d'Osona. El Decret informa que res no obsta la modificació de l’adscripció comarcal del municipi d’Aiguafreda a la comarca d’Osona, sempre i quan aquesta s’aprovi per l’òrgan competent amb observança de la normativa i el procediment que és d’aplicació. S'inclou notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

4. Aprovar la carta de serveis del Servei de Turisme.

El Ple ha aprovat la carta de serveis del Servei de Turisme.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

5. Nomenar la representació a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat cessar el conseller Enric Gisbert com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental i nomenar la consellera comarcal Núria Carné.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

6. Nomenar la representació en el Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny.

El Ple ha acordat cessar Roser Colomé com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny, ja que el 19 de juliol de 2023, el Ple va nomenar la senyora Immaculada Font Micola com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny i es va cessar la senyora Maria Lluïsa Berdala i Cirera com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny. S’ha detectat que hi ha un error en el cessament, i s’hauria de cessar a la senyora Roser Colomé i Soler.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

7. Nomenar la representació a la Taula Territorial de l’Aigua a la demarcació de Barcelona del Departament de la Presidència.

El Ple ha acordat nomenar el conseller Dídac Santisteban com a representant del Consell Comarcal a la Taula Territorial de l’Aigua a la demarcació de Barcelona.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

ÀREA D’AGENDA 2030 I DRETS DE LA CIUTADANIA

8. Aprovar la incorporació de personal a l’annex I de l’Addenda de modificació per a l’any 2023 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum.

El Ple ha aprovat la incorporació d'Elisabet Casademunt Ballabriga a l’annex I de personal que porta a terme tasques de consum de l’Addenda de modificació per a l’any 2023 del conveni amb l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d’actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de consum, d’acord amb l’informe emès per l’Àrea.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

ÀREA DE CULTURA I LLENGUA

9. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000252, de 23 de maig, de no exercir el dret de tanteig o si és el cas el dret de retracte, amb relació a un immoble denominat “La Finca” situat a Cardedeu.

El Ple ha acordat ratificar el Decret de Presidència en el qual s'ha aprovat no exercir el dret de tanteig o si és el cas el dret de retracte, amb relació a l’immoble situat a la finca registral 1459 del Registre de la Propietat núm. 3 de Granollers, denominada “la Finca”, del municipi de Cardedeu (C. San Antonio, 13).

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

10. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000253, de 23 de maig, de no exercir el dret de tanteig o si és el cas el dret de retracte, amb relació a un immoble denominat “Can Jaumet” situat a Cardedeu.

El Ple ha acordat ratificar el Decret de Presidència en el qual s'ha aprovat no exercir el dret de tanteig o si és el cas el dret de retracte, amb relació a l’immoble situat a la finca registral 13975 del Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, denominada “Can Jaumet”, del municipi de Cardedeu (polígon 502, parcel.la 80).

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

11. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000441, d’1 d’agost, de no exercir el dret de tanteig o si és el cas el dret de retracte en relació amb l’immoble “La Bombonera”, al municipi de la Garriga.

El Ple ha acordat ratificar el Decret de Presidència en el qual s'ha aprovatg no exercir el dret de tempteig, o si és el cas el dret de retracte, en relació amb l’immoble “La Bombonera”, al municipi de la Garriga, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Monument Històric en virtut de l’ Acord Govern Generalitat 31/10/1997, DOGC 26/01/1998) // Núm. Registre: 1963-MH-EN Registre estatal: R-I-51-9962.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

12. Declarar el santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós de Figaró-Montmany com a bé cultural d'interès local.

El Ple ha aprovat declarar el Santuari de la Mare de Déu de Puiggraciós de Figaró-Montmany com a bé cultural d’interès local, d'acord amb la descripció del bé i plànol de delimitació que consten en l'expedient. Es notificarà a la Parròquia San Ginés de l’Ametlla del Vallès, al Bisbat de Terrassa i a l’Ajuntament de Figaró-Montmany.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

ÀREA D'EDUCACIÓ

13. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per a l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Campins i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2023-2024.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Campins per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Campins matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

14. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2023-2024.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Fogars de Montclús per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Fogars de Montclús matriculats a l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

15. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Gallifa per a dur a terme el transport escolar obligatori de l’alumnat de Gallifa matriculat als centres de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, per al curs escolar 2023-2024.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Gallifa per a dur a terme el transport escolar obligatori de l’Escola Jaume Balmes, el Cor de Maria i l’Institut Carrasco i Formiguera de Sant Feliu de Codines, per al curs escolar 2023-2024.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

16. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Celoni per tal de prestar el servei de transport escolar no obligatori del alumnes de Sant Celoni que van a l’Escola Soler de Vilardell del mateix municipi per al curs 2023-2024.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Sant Celoni per a la prestació del servei de transport escolar a l’Escola Soler de Vilardell de Sant Celoni, per al curs 2023-2024.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

17. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l’alumnat d’ensenyaments postobligatoris de Vallromanes matriculat a l’Institut Vilanova del Vallès i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar de curs 2023-2024.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Vallromanes per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris de Vallromanes matriculats a l’Institut Vilanova del Vallès i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

ÀREA D’HISENDA

18. Aprovar l’expedient 28 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2023, en la seva modalitat de transferències de crèdit.

El Ple ha aprovat l’expedient de transferències de crèdits número 28 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2023. Cal adaptar les aplicacions pressupostàries del capítol 1 que fa referència a les retribucions del personal del Consell Comarcal, a l’increment del 2,5% aprovat segons el Reial Decret-Llei 18/2022 de 18 d’octubre.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

19. Aprovar la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control posterior.

El Ple ha aprovat la fiscalització de drets i ingressos mitjançant presa de raó i control posterior, en els termes subscrits en l’Informe de la Intervenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes previstos en l’article 9.1 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

20. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia sobre de despeses i obligacions de requisits bàsics.

El Ple ha aprovat el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de despeses i obligacions de requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, en els termes previstos en l’article 13 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

21. Aprovar el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat l’acord adoptat pel Consell Plenari 1/2023, de 13 de març de 2023, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a l’exercici de la funció interventora del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

22. Aprovar les factures emeses i reconèixer els corresponents drets.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

23. Aprovar la declaració de crèdits incobrables de diversos expedients.

El Ple ha aprovat la declaració de crèdits incobrables i la baixa provisional en la comptabilitat de Consell Comarcal del Vallès Oriental dels crèdits de la comunicació de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, com administració que gestiona i recapta diversos ingressos de dret públic de titularitat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, ha lliurat a la Intervenció del Consell Comarcal del Vallès Oriental, propostes de declaració de crèdits incobrables, per a la seva aprovació i perquè es donin de baixa en comptes. També l’anul·lació dels drets reconeguts d’exercicis tancats. I ordenar als òrgans de recaptació la vigilància de la possible solvència sobrevinguda dels obligats tributaris i altres responsables per a la rehabilitació dels crèdits declarats incobrables, de conformitat amb allò que s’estableix en l’article 63 del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament general de recaptació, mentre no se hagi produït la prescripció del dret de l’Administració per exigir el seu pagament.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

24. Aprovar la modificació del Pla estratègic de subvencions.

El Ple ha aprovat la modificació del Pla estratègic de subvencions de l’any 2023, aprovat pel Ple de 21 de desembre de 2022, en el sentit següent: On diu: “l’entitat Mitja Marathon Granollers- Col·lectiu Atletes de fons” o “COL·LECT ATLET. FONS G59119487” ha de dir: “ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA MITJA G64891864”.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

ÀREA DE MEDI AMBIENT

25. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000439, de 28 de juliol, d’al·legacions al projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027, així com el corresponent Estudi Ambiental Estratègic.

El Ple ha ratificat el Decret de Presidència on es va aprovar: 1. formular al·legacions al projecte de decret pel qual s’aprova el Pla de Qualitat de l’Aire Horitzó 2027, així com el corresponent Estudi Ambiental Estratègic. 2. Notificar l’acord que s’adopti a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, adjuntar-hi la documentació següent: a) el Pla supramunicipal d’acció per a la millora de qualitat de l’aire al Vallès Oriental b) el certificat de l’acord del Ple 2020/4 del Consell Comarcal, de 22 de juliol de 2020, pel qual es van aprovar les al·legacions al Pla específic de mobilitat del Vallès (PEMV) i el corresponent estudi ambiental estratègic.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

ÀREA DE PERSONES I VALORS

26. Aprovar la compatibilitat d’un lloc de treball amb la funció docent.

El Ple ha aprovat autoritzar a la senyora Anna Ramoneda Sarrà la compatibilitat per a la realització d'activitats formatives relacionades amb l'àmbit universitari.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

27. Ratificar el Decret de Presidència 2023PRES000352, de 28 de juny, d’esmena de la justificació econòmica del SAD Dependència 2022 del Contracte Programa 2022-2025, per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social, aprovat per Decret de Presidència 2023PRES000288, de 30 de maig de 2023.

El Ple ha ratificat el Decret de Presidència en què s'esmena la justificació econòmica del SAD Dependència 2022 del Contracte Programa 2022-2025, per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre el Departament de Drets Socials i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en matèria de serveis socials, i altres programes relatius al benestar social, aprovat per Decret de Presidència 2023PRES000288, de 30 de maig de 2023.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

28. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 3 i retorn de la garantia definitiva.

El Ple ha aprovat liquidar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 3, amb People Plus Innovation, SLU, formalitzat el 18 d’agost de 2020, un cop verificat que el contracte s’ha dut a terme d’acord amb els preus i el pressupost adjudicat, sense que s’hagin detectat vicis ni defectes en la prestació objecte del contracte i sense cap incidència destacable, d’acord amb l’informe de la relació de fets, i retornar la garantia definitiva constituïda per People Plus Innovation, SLU corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 3, per un import de 9.163,84 euros.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

29. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 4 i retorn de la garantia definitiva.

El Ple ha aperovat liquidar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 4, amb People Plus Innovation, SLU, formalitzat el 18 d’agost de 2020, un cop verificat que el contracte s’ha dut a terme d’acord amb els preus i el pressupost adjudicat, sense que s’hagin detectat vicis ni defectes en la prestació objecte del contracte i sense cap incidència destacable, d’acord amb l’informe de la relació de fets. I retornar la garantia definitiva constituïda per People Plus Innovation, SLU corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 4, per un import de 19.652,50 euros.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

30. Liquidar el contracte del Servei d’ajuda a domicili lot 5 i retorn de la garantia definitiva.

El Ple ha aprovat liquidar el contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 5, amb People Plus Innovation, SLU, formalitzat el 18 d’agost de 2020, un cop verificat que el contracte s’ha dut a terme d’acord amb els preus i el pressupost adjudicat, sense que s’hagin detectat vicis ni defectes en la prestació objecte del contracte i sense cap incidència destacable, d’acord amb l’informe de la relació de fets. I retornar la garantia definitiva constituïda per People Plus Innovation, SLU corresponent al contracte per a la prestació del servei d’ajuda a domicili en diversos municipis del Vallès Oriental, lot 5, per un import de 73.740,52 euros.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

31. Aprovar les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2022 i llur convocatòria.

El Ple ha aprovat les Bases reguladores del Premi LISMIVO a empreses per a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional de la comarca del Vallès Oriental i per a la responsabilitat social corporativa corresponent a l’any 2022 i llur convocatòria.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

32. Acceptar la subvenció atorgada per Resolució del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 31 de maig de 2023, per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació.

El Ple ha aprovat acceptar la subvenció atorgada per Resolució del director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de 31 de maig de 2023, per a la realització de les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

33. Aprovar la modificació del contingut específic del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de La Llagosta, Lliçà d’Amunt i Sant Fost de Campsentelles, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022 i l’Ordre EMT/2/2023, i a la Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 (ref. BDNS 667328).

El Ple ha aprovat la modificació del contingut específic del conveni de col·laboració amb els ajuntaments de La Llagosta, Lliçà d’Amunt i Sant Fost de Campsentelles, per a la prestació d’assistència tècnica en el marc de la realització del programa Treball i Formació corresponent a l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació, modificada per l’Ordre EMT/68/2022 i l’Ordre EMT/2/2023, i a la Resolució EMT/4162/2022, de 27 de desembre, per la qual s'obre la convocatòria anticipada per a l'any 2023 (ref. BDNS 667328).

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Coalició Alternativa Municipalista i Partido Popular/Partit Popular es van abstenir.

ACORD

ÀREES D'EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

34. Aprovar la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs escolar 2023-2024.

El Ple ha aprovat la remoció de la condició per a la resolució de la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 2023-2024 aprovada en sessió plenària de 22 de març de 2023 següent: “Condicionar la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador.”

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

MOCIONS

35. Moció del grup comarcal de la Candidatura d’Unitat Popular - Alternativa Municipalista en solidaritat amb “els tres de Granollers” i contra la repressió.

Aprovada amb els vots a favor d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Coalició Alternativa Municipalista. Candidatura de Progrés i Partido Popular/Partit Popular van votar en contra. Confluència es va abstenir.

MOCIÓ

PER URGÈNCIA

1. Aprovar les bases que regulen la convocatòria de processos de selecció de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat les bases i els annexos que regularan el processos de selecció de personal temporal:

  • Una plaça de tècnic/ca superior psicòleg/òloga del SIAD, de grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita al SIAD de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
  • Una plaça de tècnic/ca superior jurista del SIAD, de grup de classificació A1, subescala tècnica superior, escala d’administració general de la plantilla del personal funcionari interí per programes del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita al SIAD de l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat del Consell Comarcal del Vallès Oriental

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

2. Aprovar les bases reguladores dels processos de selecció per la constitució de determinades borses de treball per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat les bases reguladores dels processos de selecció per la constitució de determinades borses de treball per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental:

  • Places d’administratiu/va del grup de classificació C1, subescala administrativa, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal.
  • Places de treballador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
  • Places d’educador/a social del grup de classificació A2, subescala tècnica de gestió, escala d’administració general, de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.
  • Places de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local, Àmbit ocupació.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir.

ACORD

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2023PRES000212, de 5 de maig, al 2023PRES000496, de 19 de setembre.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2023GER000879, de 5 de maig, al 2023GER001555, de 21 de setembre.

3. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000401, de 19 de juliol, de nomenament de la consellera delegada de l’Àrea de Polítiques Socials.

Es dona compte del Decret de Presidència en què es nomena la senyora Núria Carné Navarro, consellera delegada de l’Àrea de Polítiques Socials.

DECRET

4. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000402, de 19 de juliol, de la delegació de la Presidència del Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental.

Es dona compte del Decret de Presidència en què es delega la presidència del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental a la senyora Núria Carné Navarro.

DECRET

5. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost corresponent al segon trimestre de 2023.

ESTAT PRESSUPOST

6. Donar compte de l’informe trimestral sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (2r trimestre 2023).

INFORME

7. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000336, de 22 de juny, d’aprovació de la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’exercici 2022 i de les entitats adherides.

INFORME

8. Donar compte al ple de les resolucions adoptades contràries a les objeccions formulades per la intervenció, amb omissió de la funció interventora.

INFORME

9. Donar compte del desistiment per part del recurrent del procediment abreujat 226/2023 – C del Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona.

SENTÈNCIA

10. Donar compte de la constitució dels grups polítics comarcals i de llurs portaveus.

PROPOSTA

11. Donar compte de l’adscripció dels consellers i de les conselleres comarcals a la Comissió informativa de les matèries de competència del Ple.

PROPOSTA

12. Donar compte de l'adscripció dels membres de la Comissió Especial de Comptes.

PROPOSTA

35. Precs i preguntes.

 

 

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 5.10.2023 | 10:30