El Ple del Consell Comarcal aprova la composició de la Comissió de Govern, representants a institucions i la pròrroga del gerent

Dijous, 20 de juliol de 2023 a les 13:00

Ahir a la tarda es va celebrar el primer Ple després de la constitució de la Corporació. Es va donar compte de les delegacions de les conselleries i les vicepresidències signades pel president i s’ha aprovat el nomenament dels membres de la Comissió de Govern. També dels consellers i conselleres representants a diferents institucions, el calendari de sessions i les retribucions, que es mantenen igual que la legislatura passada. El Ple ha aprovat, també, prorrogar el nomenament del gerent, Carles Fernández.

Acords:

1. Ratificar el Decret de Presidència de convocatòria de la sessió extraordinària urgent.

2. Presa de possessió del càrrec de consellera comarcal de la senyora Núria Carné Navarro.

3. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000390, de 17 de juliol, de nomenament de les vicepresidències.

S'ha donat compte de les vicepresidències

DECRET

4. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000391, de 17 de juliol, de nomenament dels consellers delegats i de les conselleres delegades de les àrees.

S'ha donat compte de les conselleries delegades

DECRET

5. Donar compte del Decret de Presidència 2023PRES000392, de 17 de juliol, de designació dels membres del Consell de Direcció Comarcal

S'ha donat compte dels membres del Comitè de Direcció comarcal

DECRET

6. Nomenar els membres de la Comissió de Govern.

El Ple ha aprovat el nomenament dels membres de la Comissió de Govern, que són els següents:

 • Marc Candela
 • Núria Carné
 • Enric Gisbert
 • Carla Millán
 • José Antonio Montero
 • Xavier Orozco
 • Bernat Parera
 • Dídac Santisteban
 • Juan Manuel Segovia
 • O’hara Valdivia Rojas
 • Álex Valiente Almazán

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir

ACORD

7. Crear la Comissió Informativa de les matèries de competència del Ple.

El Ple ha aprovat crear la Comissió Informativa de les matèries de competència del Ple, que presideix el president del Consell Comarcal i en convoca les sessions.

Aprovat per unanimitat

ACORD

8. Aprovar el calendari de sessions dels òrgans col·legiats.

El Ple ha aprovat el calendari de sessions dels òrgans col·legiats segúents: Ple, Comissió de Govern, Comissió Informativa, Junta de Portaveus i Consell d'Alcaldies.

Aprovat per unanimitat

ACORD

9. Aprovar les dotacions econòmiques als grups comarcals, l’assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres per assistència als òrgans col·legiats i la indemnització a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals.

El Ple ha aprovat les dotacions econòmiques als grups comarcals i per assistència als òrgans col·legiats i als portaveus, que es mantenen igual que la legislatura passada: 

Tram fix: 158,88 euros mensuals per grup

Tram variable: 201,19 euros mensuals per conseller i consellera comarcal adscrits al grup

Assignació econòmica a favor dels consellers i de les conselleres de 95 euros per assistència als òrgans col·legiats del Consell Comarcal per la concurrència efectiva a les sessions, tret d’aquells consellers i conselleres amb dedicació parcial o exclusiva (no n'hi ha).

Indemnització de 50 euros a favor dels portaveus dels grups polítics comarcals per sessió de Junta de Portaveus en què assisteixin

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir

ACORD

10.Autoritzar el sistema de gravació fonogràfica i/o audiovisual de les respectives sessions dels òrgans col·legiats.

El Ple ha aprovat autoritzar la gravació fonogràfica i/o audiovisual de les sessions dels òrgans de govern per a la seva constància oficial per la persona que exerceixi les funcions de la Secretaria de la corporació.

Aprovat per unanimitat

ACORD

11.Prorrogar el nomenament del gerent.

El Ple ha aprovat prorrogar el nomenament de Carles Fernández Pérez com a gerent del Consell Comarcal per un mandat més.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal, Confluència i Partido Popular/Partit Popular. Coalició Alternativa Municipalista es va abstenir

ACORD

12.Nomenar el representant al Consorci Besòs Tordera.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller Emilio Cordero representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Junta General del Consorci Besós Tordera i Dídac Santisteban com a suplent.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

13.Nomenar representants al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat nomenar Fernanda Arribas, Emilio Cordero, Daniel Martín i Dídac Santisteban com a representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

14.Nomenar la representació al Consorci per a la Normalització Lingüística.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller Xavier Orozco com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Ple i al Consell de Centre del Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

15.Nomenar la representació al Consorci Localret.

El Ple ha aprovat nomenar la consellera O’hara Valdivia com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General del Consorci Localret.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

16.Nomenar la representació al Consorci del Parc Serralada Litoral.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Dídac Santisteban com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Plenari del Consorci del Parc Serralada Litoral.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

17.Nomenar la representació al Consorci de Promoció Enoturística DO Alella.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Ignasi Martínez com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

18.Nomenar la representació al Consell Consultiu i Assessor del Consorci Teledigital Mollet.

El Ple ha aprovat nomenar María del Carmen Villarrazo com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al plenari del Consell Consultiu i Assessor del Consorci Teledigital Mollet.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

19.Nomenar la representació en el Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny.

El Ple ha aprovat nomenar Immaculada Font com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Acció Baix Montseny.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

20.Nomenar la representació al Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.

El Ple ha aprovat nomenar Yolanda Sánchez com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

21.Nomenar la representació a l’Associació de Municipis per la Independència.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Bernat Parera com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General de l’Associació Municipis per a la independència.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

22.Nomenar la representació a l'Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit.

El Ple ha aprovat nomenar els consellers comarcals Dídac Santisteban i Enric Gisbert com a representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Territorial General de l’Associació de Municipis Parc Territorial del Circuit.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

23.Nomenar la representació a l'Associació Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Enric Gisbert representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell General de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

24.Nomenar la representació a l'Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Dídac Santisteban representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

25.Nomenar la representació a l'Associació Xarxa C17.

El Ple ha aprovat nomenar Juan Manuel Segovia com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental de l’Associació Xarxa C17.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

26.Nomenar la representació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Daniel Martín representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

27.Nomenar la representació als Centres de Recursos Pedagògics I, II, III i IV.

El Ple ha aprovat:

Nomenar el conseller comarcal Francesc Sánchez Castilla representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Comissió de formació permanent del professorat del Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental I.

Nomenar el conseller comarcal Francesc Sánchez Castilla representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Comissió de formació permanent del professorat del Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental II.

Nomenar el conseller comarcal Francesc Sánchez Castilla representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Comissió de formació permanent del professorat del Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental III.

Nomenar el conseller comarcal Francesc Sánchez Castilla representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Comissió de formació permanent del professorat del Centre de Recursos Pedagògics Vallès Oriental IV.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

28.Nomenar la representació en el Cercle de Turisme a la Diputació de Barcelona.

El Ple ha aprovat nomenar Álex Valiente com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

29.Nomenar la representació a la Comissió consultiva comarcal de l’accés motoritzat al medi natural.

El Ple ha aprovat nomenar Mireia Dionisio, Susanna Martori, Eduard Vallhonesta, Ignasi Martínez, Martí Pujol, Joan Pons i José Antonio Montero com a representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Comissió consultiva comarcal de l’accés motoritzat al medi natural.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

30.Nomenar la representació a la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona.

El Ple ha aprovat nomenar Juan Manuel Segovia com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana de Barcelona.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

31.Nomenar la representació al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Granollers.

El Ple ha aprovat nomenar Yolanda Sánchez com a representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Comitè Comarcal de la Creu Roja a Granollers.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

32.Nomenar la representació al Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Bernat Parera representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Coordinador del Parc Natural del Montseny.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

33.Nomenar la representació al Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Bernat Parera representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

34.Nomenar la representació al Consell Esportiu del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat nomenar els consellers comarcals Noa Monràs, Marc Candela i Bernat Parera representants del Consell Comarcal del Vallès Oriental al Consell Esportiu del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

35.Nomenar la representació al Consell de Formació Professional i l’Ocupació de Granollers.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Francisco Sánchez representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació de Granollers.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

36.Nomenar la representació a la Federació de les Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat nomenar la consellera comarcal Carme Barrio representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General de la Federació de les Agrupacions de Defensa Forestal del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

37.Nomenar la representació al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Francesc Sánchez representant del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

38.Nomenar la representació a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Enric Gisbert representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Xarxa LISMIVO del Vallès Oriental.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

39.Nomenar la representació a la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Daniel Martín representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

40.Nomenar la representació a la Xarxa Productes de la terra de la Diputació de Barcelona.

El Ple ha aprovat nomenar el conseller comarcal Ignasi Martínez representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Xarxa Productes de la terra de la Diputació de Barcelona.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

41.Nomenar la representació a la Xarxa de Serveis Locals d’habitatge de la Diputació de Barcelona.

El Ple ha aprovat nomenar la consellera comarcal Maria Jesús Prieto representant del Consell Comarcal del Vallès Oriental a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge de la Diputació de Barcelona.

Aprovat amb els vots a favor de Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Compromís Municipal i Confluència. Partido Popular/Partit Popular i Coalició Alternativa Municipalista es van abstenir

ACORD

 

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 20.07.2023 | 15:36