Acords del Ple ordinari del mes de març

Dijous, 21 de març de 2024

Ahir es va celebrar el Ple ordinari del mes de març, a la seu del Consorci Besòs Tordera. Entre d'altres, es van aprovar les bases i la convocatòria dels ajuts de menjador per al curs 24/25, dos convenis per prestar el servei del Casal d'estiu al CEE Can Vila i el CEE Montserrat Montero i un conveni amb l'Ajuntament de Vallromanes d'assistència tècnica en TICs.

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 28 de febrer de 2024.

Aprovada per unanimitat

ACTA

ÀREA D'EDUCACIÓ

2. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al Centre d’Educació Especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual per a l'any 2024.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves escolaritzats al centre d’educació especial Montserrat Montero amb discapacitat intel·lectual per a l’any 2024, amb els ajuntaments d’Aiguafreda, Bigues i Riells, Campins, Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Granollers, Gualba, la Garriga, la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de Palautordera, Vallgorguina i Vilanova del Vallès. I condicionar els acords precedents a la cessió temporal de l’espai de les instal·lacions del centre on s’ubica el Consorci d’Educació Especial Montserrat Montero per part de l’Ajuntament de Granollers.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves amb discapacitat intel·lectual escolaritzats a l’Escola d’Educació Especial Can Vila per a l’any 2024.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de casal d’estiu adreçat a infants i joves amb discapacitat intel·lectual escolaritzats a l’Escola d’Educació Especial Can Vila per a l’any 2024, amb els ajuntaments de Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Canovelles, Granollers, la Llagosta, les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, Sant Celoni, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor. I condicionar els acords precedents a la cessió temporal de l’espai de les instal·lacions on s’ubica l’Escola d’Educació Especial Can Vila.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

ÀREA D’HISENDA

4. Aprovar l’expedient 8 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2024, en la seva modalitat de suplement de crèdit.

El Ple ha aprovat l’expedient de modificació de crèdits número 8/2024 del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024 en la modalitat de suplement de crèdit, en el sentit següent:

DISMINUIR PRESSUPOST DESPESES 90 92000 50000 Fons de contingències ........ 5.174,10 €

INCREMENTAR PRESSUPOST DESPESES 90 92000 22706 Estudis i treball tècnics...... 5.174,10 €

S'exposa al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

5. Aprovar l’expedient 11 de modificació de crèdits del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’exercici 2024, en la seva modalitat de suplement de crèdit.

El Ple ha aprovat l’expedient de modificació de crèdits número 11/2024 del pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024 en la modalitat de suplement de crèdit, en el sentit següent:

DISMINUCIÓ PRESSUPOST DE DESPESES

33 23131 46228 SP JOVENTUT ACT. PLA COMARCAL CONVENI AJTS FITXA 43.....24.679,96 €

90 92000 50000 FONS DE CONTINGÈNCIA .....16.131,30 €

INCREMENT PRESSUPOST DESPESES

33 23131 12001 JOVENTUT: Retribucions.....15.521,53 €

33 23131 12100 JOVENTUT: Destí .....5.892,05 €

33 23131 12101 JOVENTUT: Específic .....9.424,20 €

33 23131 16000 JOVENTUT: Assegurances socials .....9.973,48 € 2.

S`exposa al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició, per resoldre-les.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

6. Aprovar el reconeixement extrajudicial. (X2024002644)

El Ple ha acordat convalidar l’omissió de la funció interventora i seguir amb el procediment i aprovar el reconeixement extrajudicial del crèdit i la relació de factures F/2024/307 corresponent a 17 BAGES BUS, SAU per un import total de 4.429,04€ IVA inclòs. I autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) atesa la conformitat de la factura presentada, i aplicar amb càrrec al pressupost de l’exercici 2024, els corresponents crèdits a l’aplicació pressupostària 21 23141 22301.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

ÀREA DE PERSONES I VALORS

7. Desistir del procés de selecció d'una borsa de treball per la cobertura del lloc de treball de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local, Àmbit ocupació, aprovada per Ple de 27 de setembre de 2023.

El Ple ha aprovat desistir del procés de selecció per a la confecció d'una llista de persones que, d’acord amb les puntuacions obtingudes en la realització del concurs-oposició, constitueixen una borsa de treball per la cobertura del lloc de treball de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrita a l’Àrea de Desenvolupament Local, Àmbit ocupació (bases aprovades pel Ple del 27 de setembre de 2023 i publicades al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el 4 d’octubre de 2023 i convocatòria aprovada mitjançant Decret de Presidència 2024PRES000080 i publicada al Butlletí Oficial de la província de Barcelona el 8 de febrer de 2024). I retornar la taxa dels drets d’examen a les persones que han presentat sol·licitud de participació en el procés selectiu convocat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

8. Aprovar les Bases reguladores dels processos de selecció per la constitució de determinades borses de treball per tal de cobrir les necessitats de personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

El Ple ha aprovat les bases reguladores dels processos de selecció per la constitució de determinades borses de treball per tal de cobrir les necessitats de personal temporal:

  • Places de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala d'administració general, tècnic/a de gestió de la plantilla del personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental adscrites a l’Àrea de Desenvolupament Local, Àmbit ocupació.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

9. Aprovar les Bases reguladores i la convocatòria dels processos de selecció de determinades places incloses en la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de novembre de 2023 amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre.

El Ple ha aprovat les Bases reguladores i la convocatòria dels processos de selecció de determinades places incloses en la modificació de l’Oferta pública d’ocupació de l’any 2023 aprovada pel Ple del Consell Comarcal el 22 de novembre de 2023 amb les places que integren la taxa específica d’acord amb el que preveu la Llei 31/2022, de 23 de desembre, pendents d’executar:

  • 2 places de tècnic/a de gestió del grup de classificació A2, escala administració general, subescala tècnica de gestió de la plantilla de personal laboral fix del Consell Comarcal adscrites a l’Àrea de Desenvolupament Local, àmbit Ocupació.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

10. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes.

El Ple ha aprovat el contingut i la signatura del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb l’Ajuntament de Vallromanes i anotar a la comptabilitat el reconeixement del dret plurianual reconegut i compromís d’ingrés (12.870,00 € any 2024 i 17.160,00 € any 2025).

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

ÀREES D’EDUCACIÓ I DE POLÍTIQUES SOCIALS

11. Aprovar les Bases reguladores dels ajuts de menjador i llur convocatòria per al curs escolar 2024/2025.

El Ple ha aprovat les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador per al curs 2024-2025. i la seva convocatòria, fent constar que aquests ajuts estan finançats per la Generalitat de Catalunya i que els actes administratius en relació amb aquesta convocatòria són objecte de publicació al tauler d’anuncis electrònic i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, d’acord amb allò establert a l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La despesa màxima de la convocatòria s’autoritzarà expressament un cop s’aprovi la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador.

Es condiciona la resolució de la convocatòria a la resolució del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que estableixi la dotació econòmica pels ajuts individuals de menjador, amb subjecció a les seves previsions i al finançament definitiu de l’import dels ajuts, o bé a la disponibilitat pressupostària i al seu finançament d’acord amb les previsions de l’article 8.4 i la Disposició addicional primera de les Bases reguladores dels ajuts individuals de menjador. 

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

PER URGÈNCIA

1. Comparèixer i designar procurador i lletrat en diversos procediments judicials.

El Ple ha acordat comparèixer com a part apel·lada en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa, en relació amb el Procediment Ordinari 376/2021 – C del Jutjat contenciós administratiu núm. 11 de Barcelona i comparèixer com a part apel·lant en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa, en relació amb el Procediment Ordinari 417/2021 – I del Jutjat contenciós administratiu 5 de Barcelona. També designar procuradora i lletrat.

Aprovat amb els vots a favor dels grups comarcals Socialista-Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Junts per Catalunya-Compromís Municipal, En Comú Podem-Confluència i Partit Popular/Partido Popular i l'abstenció de Candidatura d’Unitat Popular-Coalició Alternativa Municipalista.

ACORD

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2024PRES000121, de 23 de febrer, al 2024PRES000174, de 14 de març.

2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2024GER000341, de 23 de febrer, al 2024GER000462, de 14 de març.

GERÈNCIA

3. Donar compte de la memòria del Servei de Millora i Estratègia Corporativa (SMEC) de l'any 2023.

MEMÒRIA

12. Precs i preguntes

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 21.03.2024 | 11:41