El Consell Comarcal celebra el Ple ordinari d'abril

Dilluns, 22 d’abril de 2024

El proper dimecres, 24 d'abril, a les 19 h, se celebra Ple ordinari del Consell Comarcal, a la seu del Consorci Besós-Tordera (Av. Sant Julià, 241), de Granollers.

Ordre del dia:

I. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1. Aprovar l'acta de la sessió de 20 de març de 2024.

PRESIDÈNCIA

2. Donar de baixa béns i actualitzar-ne l’inventari de béns i drets del Consell Comarcal del Vallès Oriental per excloure-hi els béns inventariats concordants.

3. Aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració amb el Consorci Besòs Tordera per a la cessió temporal d’un espai per a la celebració de les sessions dels òrgans col·legiats.

ÀREA D'EDUCACIÓ

4. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni per a la prestació del serveis de transport escolar no obligatori per als alumnes de postobligatori de l’Institut Baix Montseny de Sant Celoni amb l’Ajuntament de Campins i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2024-2025.

5. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació del servei de transport escolar no obligatori per l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris amb l'Ajuntament de Fogars de Montclús i per a la delegació de competències en matèria de la gestió, la liquidació, la inspecció i la recaptació del preu públic per a la prestació del servei de transport escolar per al curs 2024-2025.

ÀREA D’HISENDA

6. Aprovar la modificació del saldo inicial de les obligacions reconegudes de pressupostos tancats del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024.

7. Aprovar la modificació del saldo inicial de drets reconeguts de pressupostos tancats del Pressupost general d’ingressos i despeses de l’any 2024.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

8. Acceptar l’encàrrec de gestió i aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de de gestió energètica i d’aigua amb l’Ajuntament de Canovelles.

ÀREA DE PERSONAL I HISENDA

9. Desistir del procés de selecció d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’acollida del grup de classificació C1, subescala administratiu/va, escala administració general, de la plantilla del personal laboral temporal del Consell Comarcal adscrita a l’Àrea de Polítiques Socials i d’Igualtat.

10. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció per tal de cobrir la plaça de tècnic/a d’acollida de personal temporal del Consell Comarcal del Vallès Oriental.

11. Aprovar les bases reguladores del procés de selecció mitjançant torn reservat per a persones que tinguin la condició legal de discapacitat per determinada necessitat de personal temporal al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

12. Donar compte de l’informe d’avaluació de factors psicosocials i aprovar les mesures preventives i correctores.

ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS

13. Ratificar el Decret de Presidència 2024PRES000157, d’11 de març, d’aprovació del contingut i la signatura del Dictamen del contracte programa 2022.

14. Aprovar el contingut i la signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Granollers en relació amb el servei transport adaptat per a l’any 2024.

15. Aprovar el contingut i la signatura de l’addenda de modificació (2023-2025) del Conveni 2022-2025 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració amb els ajuntaments que formen part de l'Àrea bàsica de serveis socials Resta del Vallès Oriental en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social, per raó de l’ addenda primera del conveni del Contracte programa 2022-2025 entre el Consell Comarcal i el Departament de Drets Socials.

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

16. Aprovar el contingut i la signatura del Conveni de col·laboració interadministrativa amb el Consorci Localret per a la integració del Consell Comarcal del Vallès Oriental com a membre de ple dret d'aquest Consorci.

MOCIONS

17. Moció que presenten els grups comarcals d’Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Catalunya – Compromís Municipal, En Comú Podem i Socialista - Candidatura de Progrés en suport de la continuïtat del Gran Premi de la Fórmula 1 al Circuit de Barcelona-Catalunya.

II. PART DE SEGUIMENT I CONTROL

1. Donar compte dels decrets de Presidència del 2024PRES000175, de 15 de març, al 2024PRES000289, de 17 d'abril. 2. Donar compte dels decrets de Gerència del 2024GER000463, de 15 de març, al 2024GER000625, de 17 d'abril.

INTERVENCIÓ

3. Donar compte de l’informe anual relatiu a les resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2023.

4. Donar compte de l'Informe de Control Permanent Previ: Avaluació de les regles fiscals amb motiu de l'aprovació dels plans pressupostaris a mig termini. (CPP.E05.003)

ÀREA DE SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I TRANSPARÈNCIA

5. Donar compte de l’atorgament al Consell Comarcal del Vallès Oriental del Segell Infoparticipa 2023 a la transparència i la qualitat de la comunicació pública local.

18. Precs i preguntes.

 

https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/ODS.png https://www.vallesoriental.cat/media/repository/Imatges_recurs/ODS/16.jpg

Aquesta acció del Consell Comarcal contribueix a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 

Darrera actualització: 22.04.2024 | 13:16