L’any 2021 creix a la comarca de forma significativa la denegació de mesures de protecció a dones víctimes de violència

Divendres, 25 de novembre de 2022
  • Es presenta l’Estadística judicial sobre violència masclista al Vallès Oriental. Recull de dades 2021, elaborada per l’Observatori-Centre d’estudis del Consell Comarcal i l’Observatori de la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers.

Al Vallès Oriental, el 2021 es van denegar un 70% de les mesures de protecció sol·licitades per a dones víctimes de violència masclista. Aquesta és una de les dades més destacades de la “Nota informativa d’estadística judicial sobre Violència masclista al Vallès Oriental. Dades 2021”, elaborada conjuntament per l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal i l’Observatori de la Igualtat de gènere de l’Ajuntament de Granollers, que s’ha presentat aquest matí a la Sala Tarafa de Granollers, amb motiu del 25N, dia internacional contra la violència vers les dones.

Per a la nota informativa de l’any 2021 s’ha analitzat, a més de les dades procedents dels registres del Consejo General del Poder Judicial, altres dades procedents de registres administratius que hi ha a l’abast:  dades del Departament d’Interior (Mossos d’Esquadra) així com l’anàlisi de les trucades a la Línia d’atenció a les dones en situació de violència: 900900120 i algunes dades del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) del Vallès Oriental.

L’any 2021 el total de denúncies registrades al Vallès Oriental és de 1.059, un increment del 5%, que es produeix després de la davallada registrada arran de l’esclat de la Covid19. Si es compara la situació dels partits judicials de la comarca amb els altres àmbits superiors, Barcelona província o el conjunt de Catalunya, s’aprecia com en tots els àmbits les dades de 2021 es mantenen per sota les xifres anteriors del 2020; de fet, a nivell de dades comarcals, les xifres de 2021 es mantenen més a prop de les xifres del 2018 que no pas del 2019, ja que respecte fa 2 anys mostren un decreixement del 13%.

A Granollers, l’any 2021 es van registrar un total de 705 denúncies, pràcticament un 45% més  que les registrades l’any 2020, però per sota de les 833 registrades l’any 2019, un any en el qual la xifra de denúncies al PJ de Granollers va augmentar considerablement respecte els anys anteriors (+20%).

Les dades indiquen també que, enguany, com ja es veu els anys passats, el total de denúncies presentades al Vallès Oriental suposa pràcticament el 5% del total de denúncies del conjunt català, en un context on la demarcació de Barcelona concentra gairebé el 70% del total de denúncies presentades a Catalunya.

Si es té en compte les dades relatives a les ordres de protecció, s’observa que a l’any 2021 al Vallès Oriental es van iniciar (incoar)  231 ordres de protecció, un 20% més que l’any 2020 (quan es van comptabilitzar 192 ordres) però un 10% menys que les registrades l’any 2019 (es van registrar un total de 257). En total, el conjunt de mesures adoptades a la comarca va ser pràcticament d’1 de cada 3. Els percentatges registrats a cada partit judicial desprenen un 27% de mesures adoptades al PJ de Granollers i un 33% al PJ de Mollet del Vallès. Aquest percentatge de mesures adoptades és marcadament inferior a la xifra registrada en anys anteriors. Es pot apreciar, així, un creixement generalitzat de les mesures de protecció denegades. Si es posa en relació els nivells d’adopció de mesures de protecció dels Jutjats del Vallès Oriental amb els dels partits judicials de la resta de Catalunya, es pot observar que el nivell d’ordres denegades als Partits judicials del Vallès Oriental se situen en xifres més elevades que la majoria de partits judicials catalans. Al Vallès Oriental es registra un 30% de mesures adoptades davant d’un 70% de mesures denegades. Aquesta xifra suposa tornar a nivells de l’any 2017, ja que les mesures adoptades l’any 2020 es situaven en poc més del 58% i aquest any 2021 se situen en el 71%

Als partits judicials de Granollers i Mollet del Vallès les mesures penals adoptades amb més freqüència el 2021 coincideixen amb les registrades en aquests darrers anys: l’allunyament -41 a Granollers i 13 a Mollet del Vallès- i la prohibició de comunicació -41 a Granollers i 17 a Mollet. De fet, es pot dir que aquestes 2 mesures són pràcticament la totalitat de les mesures que s’apliquen. Si es miren les mesures d’altres tipus, el que es constata és l’augment en l’aplicació de la mesura penal de suspensió de tinença i ús d’armes: l’any 2020 a Granollers es van registrar 3 casos dins d’aquesta categoria i l’any 2021 la xifra ha augmentat a 5. A Mollet del Vallès, el creixement encara és més significatiu, de 0 casos registrats l’any 2020 s’ha passat el 2021 a 8 casos. De fet, les mesures penals referides a la suspensió en la tinença i ús d’armes ha passat a suposar el 10% del total de mesures penals aplicades, quan l’any passat només suposava el 2%.

Un element clau en l’anàlisi de les dades de violència masclista és recollir dades relatives al tipus de relació entre la víctima i el denunciat: de les 231 ordres de protecció sol·licitades a la comarca, en un 49,35% dels casos es tracta d’una ordre envers una persona amb qui s’havia tingut una relació afectiva (un ex), percentatge lleugerament per sobre al registrat en els darrers anys; així, el 2020 aquest percentatge se situava 10pp per sota (39,5%; l’any 2019 el percentatge també era menor, del 36,96%).

Pel que fa a ordres posades contra la parella amb qui es té una relació afectiva en el moment de la denúncia, aquest 2021 el percentatge ha disminuït força, i se situan al voltant del 18,18%, molt per sota del 31,77% registrat l’any 2020 i també del 26,46% registrat el 2019.

En termes genèrics cal subratllar que, igual que anys anteriors, el percentatge de dones que denuncien i demanen ordre de protecció es troben en situació de parella (ja siguin casades o no) suposa pràcticament el 50% del total. L’altra meitat la denúncia és envers la persona amb la qui s’ha tingut una relació afectiva o s’ha estat casada.

Respecte la resolució dels procediments judicials: 1 de cada 2 procediments judicials acaben en sobreseïment, és a dir, no hi ha prou indicis per continuar el procés i, per tant, la tramitació d’aquest acaba.

Altres dades significatives són les referires a les dades relatives a les ateses (noves) fetes al Servei d’intervenció especialitzada (SIE) al llarg de l’any 2021 i els 3 primers trimestres de 2022, on destaca l’increment substancial de noies adolescents ateses, que l’any 2021 van sumar un total de 17 joves (9 a Granollers) i de gener a setembre de 2022 ja sumen 24 joves (13 a Granollers). S’observa també un increment del nombre de filles que han sigut ateses per primer cop al SIE, 24 l’any 2022, 6 més que el total de l’any 2021, amb un augment considerable pel que fa als casos de filles residents a Granollers.

Pel que fa a les trucades al telèfon d’assistència, en els darrers anys es detecta un creixement en el nombre de trucades. L’any 2021 el total de trucades rebudes en aquesta línia va ser de 558, un 21% més que el total de trucades rebudes al llarg del 2020. En el cas de les persones que truquen, el gran gruix de les dones agredides denuncien que l’agressor és la seva parella o ex-parella. Del total de trucades rebudes procedents del Vallès Oriental, el 78,3% de les consultes ateses són per violència patida a l’àmbit de la parella, el 7% exposen agressions provinents de l’àmbit familiar i gairebé en un 12% dels casos no  especifiquen l’àmbit on es pateix l’agressió. Les violències en l’àmbit social o comunitari són motiu de poc més del 2% del total de trucades.

Pel que fa a les dades de violència masclista que ha facilitat el cos de Mossos d’Esquadra, l’any 2021 a la comarca es van registrar 582 denúncies en l’àmbit de la parella* (* Les dades de denúncies i víctimes no tenen perquè coincidir, ja que una mateixa víctima pot haver denunciat diversos cops o pot haver-hi víctimes que mai hagin fet una denúncia prèvia), xifra  pràcticament similar a la de l’any 2020 (on es van registrar 584 denúncies) i un 10% menys de denúncies que l’any 2019, quan es van registrar un total de 652 denúncies. Pel que fa a la xifra de víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella, també s’ha registrat un descens evident, amb un total de víctimes que l’any 2021 suma 169 dones, un 70% menys que en anys anteriors. Destaca el creixement de les xifres, amb un increment especial del nombre de denúncies a l’àmbit familiar així com els procediments de violència (i xifra de víctimes) entre dones majors de 65 anys que pateixen i viuen en situacions de violència a la pròpia casa.

A l’obertura de la jornada, la consellera de Polítiques Socials i Igualtat del Consell Comarcal, Roser Colomé, ha posat en valor les dades que es presentaven. “Pretenen analitzar i ajudar a conèixer  les estadístiques judicials però, més enllà de les dades, fer visible l’impacte de les violències masclistes i poder incidir millor en el disseny de polítiques públiques efectives des de les institucions” ha dit i ha afegit que “estem compromeses en la lluita contra la violència masclista i queda clar que encara queda molta feina per fer”.

La regidora d’Igualtat de Gènere i LGTBI de l’Ajuntament de Granollers, Maria del Mar Sánchez, ha recordat que “la violència masclista és un problema que ens afecta a totes i a tots; les dades són alarmants” i ha afegit que “encara vivint en una cultura masclista que ha normalitzat les conductes delictives contra les dones”.

Darrera actualització: 1.02.2023 | 08:56