Obert el termini per sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer per a persones de 36 a 64 anys

Dimecres, 24 d’abril de 2024

El termini de presentació es tancarà divendres 10 de maig a les 14.00 h

El 10 d’abril de 2024, s’ha publicat la Resolució TER/1138/2024, de 4 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a persones que a data 26/02/2024 tinguin de 36 a 64 anys.

El termini de presentació és fins divendres 10 de maig a les 14.00 i la subvenció s'atorga durant un any.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva fins a l’esgotament del finançament disponible, és a dir, no va per ordre d'arribada. 

Les sol·licituds es poden presentar a: 

a) Preferentment, a través dels mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. 

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa Sol·licitud telemàtica Agència de l'Habitatge

b) Si vius al Vallès Oriental, també pots registrar la teva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal. L'oficina comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental atendrà amb cita prèvia. També pots trucar al 93 465 50 83 amb els dubtes que tingueu o adreçar-te al correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat

1. Quina és la finalitat d'aquest programa d'ajuts?

Facilitar l’accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús als sectors de població en risc d’exclusió residencial, a les persones que en data 26/02/2024 tinguin de 36 a 64 anys, que siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya, i compleixin el requisits de la convocatòria.

2. Quins requisits s'han de complir?

S’han de complir TOTS els requisits següents: 

a) Tenir una edat compresa entre els 36 i els 64 anys en el moment de publicació de la convocatòria corresponent (26/02/2024)

b) Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent del sol·licitant de l’ajut).

c) Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,57 euros (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l’any 2022, excepte en els supòsits
de víctimes de terrorisme. 

Es tindran en compte els ingressos computables de TOTA la unitat de convivència. 

Els únics ingressos computables són els percebuts durant el darrer període impositiu tancat, l’any 2022 de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, i només es consideraran els de la persona física arrendatària de l’habitació.

d) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge o d’habitació, o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat/da anteriorment a la data de publicació de la convocatòria. 

Recordeu que el contracte de lloguer d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.

Si es tracta d’un lloguer d’habitació no és exigible que la formalització del contracte estigui subjecte a les prescripcions d’aquesta llei. Tanmateix caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

e) L’import màxim de lloguer o renda mensual per a l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior als 900 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. En el supòsit d’habitació l’import no pot ser superior
als 450 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable
aquest import màxim serà de 900 euros.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació
de la sol·licitud, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. NO S’ACCEPTA CAP ALTRE TIPUS DE PAGAMENT EN
METÀL·LIC.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de
revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

j) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social (es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució).

k) Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions (Agència de l’Habitatge de Catalunya).

3. Quin és l'import màxim d'aquest ajut?

La quantia màxima de la subvenció és d’un màxim de 200 € mensuals i mínim de 20 €, en funció dels imports de la renda de lloguer i l’esforç per al pagament d’aquest lloguer, amb un límit màxim de 2.400 € anuals per habitatge, i un mínim de 240 € anuals per habitatge.

4. Quines són les incompatibilitats d'aquesta subvenció?

És incompatible, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts provinents d’altres administracions públiques o d’altres entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat.

5. Qui no pot ser preceptor/a d'aquesta subvenció?

a) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit i sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora o cedent.

b) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que sigui propietària o usufructuària d’un habitatge situat en el territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i
gaudi per causes alienes a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa (caldrà acreditar-ho).

c) Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’import de la renda de les persones físiques (casella 460 de l’IRPF) sigui superior a 500 euros, amb l’excepció que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant (caldrà acreditar-ho).

d) La persona arrendatària o cessionària d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre, (aquestes persones poden sol·licitar l’Ajut implícit).

e) No poden ser perceptores d’aquesta subvenció les persones que tinguin deutes amb AEAT, TGSS o ATC, ni les persones que no estiguin al corrent de pagaments de les obligacions per reintegraments de subvencions amb l’AHC.

 

   
Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 "Ciutats i comunitats sostenibles" i 1 "Fi de la pobresa". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 24.04.2024 | 17:58