S'obre el termini per sol·licitar subvencions per al pagament del lloguer per a joves fins a 35 anys

Dimarts, 12 de març de 2024

La presentació de sol·licituds s'inicia avui i finalitzarà el 12 d'abril a les 15:00

El 19 de febrer de 2024, s’ha publicat la Resolució TER/402/2024, de 14 de febrer, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació. 

El termini de presentació és fins divendres 12 d'abril a les 15.00 i la subvenció s'atorga durant un any.

Les sol·licituds es poden presentar a: 

a) Preferentment, a través dels mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya. 

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa Sol·licitud telemàtica Agència de l'Habitatge

b) Si vius al Vallès Oriental, també pots registrar la teva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal. L'oficina comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental atendrà amb cita prèvia. També pots trucar al 93 465 50 83 amb els dubtes que tingueu o adreçar-te al correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat. 

  • Qui es pot beneficiar d'aquest projecte d'ajuts?

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que en data 26/02/2024, a més de complir amb els requisits establerts, tinguin de 35 anys o menys, i siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

En cas que hi hagi diferents membres joves convivint al mateix pis, poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció les persones convivents que siguin titulars del contracte de lloguer, compleixin els requisits de la convocatòria i presentin la sol·licitud de manera individualitzada, si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de la renda de suficiència (IRSC) en l’exercici fiscal de l’any 2022 (24.301,57 euros).

  • Quins requisits s'han de complir?

a) Tenir 35 anys o menys a data de publicació de la convocatòria (26/12/2024)

b) Tenir la residència legal a Catalunya

c) Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,57 euros (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l’any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.

En el còmput per a la determinació del límit d’ingressos màxim, s’inclouen els imports de les pensions o ingressos exempts de tributació que pugui percebre la persona sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència.

En el cas que en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l’únic titular del contracte d’arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència. En el cas que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d’arrendament o cessió, tant si presenten una o més sol·licituds individualitzades, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant.

Els únics ingressos computables són els percebuts durant el darrer període impositiu tancat, l’any 2022. Excepcionalment, quan la persona acrediti disposar d’una vida laboral a partir de l’any 2023, s’admetran els ingressos de l’exercici 2023 (caldrà aportar el certificat d’imputacions subministrat per l’AEAT, i/o certificat d’ingressos i retencions de l’empresa/pensions/ajuts, així com l’informe de vida laboral).

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, i només es consideraran els de la persona física arrendatària de l’habitació.

d) Ser titular, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge o d’habitació, o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat/da anteriorment a la data de publicació de la convocatòria.

Recordeu que el contracte de lloguer d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.

Si es tracta d’un lloguer d’habitació no és exigible que la formalització del contracte estigui subjecte a les prescripcions d’aquesta llei. Tanmateix caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

e) L’import màxim de lloguer o renda mensual per a l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior als 950 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. En el supòsit d’habitació l’import no pot ser superior als 450 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable que resideixin en algun municipi del Vallès Oriental, aquest import màxim serà de 1.100 euros.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. NO S’ACCEPTA CAP ALTRE TIPUS DE PAGAMENT EN METÀL·LIC.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d’un procediment de revocació d’algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l’anterior Pla estatal d’habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant.

j) Complir les obligacions tributàries davant l’Estat, la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social (es comprovarà d’ofici abans de la proposta de la resolució).

k) Estar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions.

  • Quin és l'import màxim d'aquest ajut?

La quantia màxima de la subvenció és d'un màxim de 250€ mensuals i mínim de 20€, en funció dels imports de la renda de lloguer i l'esforç per al pagament d'aquest lloguer amb un límit màxim de 3.000€ anuals per habitatge, i un mínim de 240€ anuals. 

Per a determinar la quantia de la subvenció es tindrà en compte l’import del darrer rebut de lloguer o preu de cessió pagat en el moment de presentar la sol·licitud. A aquest efecte en aquest import s’inclou l’import de la renda, els seus possibles endarreriments, les obres de millora i les corresponents a la repercussió de l’IBI i de la taxa pel servei d’escombraries.

No s'inclou l'import que correspongui a annextos tals com places de garatge, trasters o similar. 

Si amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud i abans de dictar-se resolució, el sol·licitant aporta un nou contracte d’arrendament o cessió, una addenda al contracte vigent o un pacte signat entre les parts, sempre i quan amb la documentació inicialment aportada es compleixin els requisits, es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció l’import del rebut de lloguer o preu de cessió, pagat amb les noves condicions.

Per als contractes de lloguer signats entre l’1.1.2024 i la data en què s’acaba el termini de presentació de sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data del contracte i el mes de desembre de 2024.

Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar el 75% de l’import mensual del lloguer o del preu de cessió. En el supòsit que l’import de les subvencions sobre un mateix habitatge superés el límit establert, l’import de cadascuna de les persones beneficiàries es minorarà en la proporció corresponent.

  • Qui no pot ser perceptor d'aquesta subvenció?

a) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit i sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora o cedent.

b)La persona sol·licitant o qualsevol altra persona amb el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores o cedents de l’habitatge.

c) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que sigui propietària o usufructuaria d’un habitatge situat en el territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat de convivència. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge i s'ha obtingut per transmissió mortis causa (caldrà acreditar-ho).

d) Les unitats de convivència en què l’import de la base imposable de l’estalvi que consta a la declaració de l’import de la renda de les persones físiques (casella 460 de l’IRPF) sigui superior a 500 euros, amb l’excepció que aquest import sigui el resultat d’una dació en pagament a conseqüència d’una execució hipotecària relativa a un habitatge que hagi constituït domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant (caldrà acreditar-ho).

e) La persona arrendatària o cessionària d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre, (aquestes persones poden sol·licitar l’Ajut implícit).

 

   
Aquest servei del Consell Comarcal contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 11 "Ciutats i comunitats sostenibles" i 1 "Fi de la pobresa". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

Darrera actualització: 14.03.2024 | 10:11