Publicacions

Títol: Estudi i definició de les línies de millora de les condicions d’urbanització, accessibilitat i mobilitat dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.

Any: 2021.

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/poligons-dactivitat-economica/

Contingut: Anàlisi de les actuacions previstes i l'estat dels PAE en matèria d'urbanització, accessibilitat i mobilitat i d'altres paràmetres importants i selecció de possibles línies estratègiques per millorar la seva diagnosi.

Títol: Diagnosi sobre digitalització i capacitació digital de les empreses del Vallès Oriental

Any: 2021

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/estudis-monografics/2021/Diagnosi_digitalitzacio_i__capacitacio_digital_empreses__15_.pdf

Contingut: estudi sobre la bretxa digital en el teixit productiu de la comarca.

Títol: Estudi de l’impacte del covid-19 al sectors del metall, logístic i afins al Vallès Oriental

Any: 2021

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/estudis-monografics/2021/Informe_Impacte_COVID_Metall_Logistic_Valles_Oriental_logos__2_.pdf

Contingut: estudi amb resultats quantitatius com qualitatius que han de servir per tenir una visió general sobre l’impacte que la COVID-19 ha pogut tenir en el teixit empresarial de la Comarca del Vallès Oriental, posant el focus en els sectors del metall, automoció, logístic i d’altres afins. Així mateix, s’aborden altres aspectes que estan relacionats com són la situació de la dona a la indústria i la situació actual i necessitats sorgides de la COVID-19 per a la indústria 4.0.

Títol: Informes monogràfics de l’Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental

Des de l’any: 2020

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/poligons-dactivitat-economica/

Contingut: Publicació digital d’un estudi monotemàtic relacionat amb algun o alguns aspectes directament influents en els Polígons d’Activitat Econòmica.

Títol: Informes i infografies d’evolució trimestral de l’Observatori dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental

Des de l’any: 2020

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/poligons-dactivitat-economica/

Contingut: Publicació digital de dades trimestrals relacionades amb les característiques dels Polígons de la comarca, l’activitat econòmica que s’hi desenvolupa (mercat de treball, empresa, facturació, etc.), anàlisi de l’oferta immobiliària de naus i solars i recorregut per les notícies destacades del període.

Títol: Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental

Any: 2020

Format : digital

Url: http://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/promocio-economica/pla_reactivacio/PLA_DE_REACTIVACIo_ECONoMICA_DEL_VALLeS_ORIENTAL.pdf

Contingut: elaborat pel grup de reactivació econòmica, marca les línies que es desenvoluparan a la comarca per fer front a l’impacte econòmic resultant de l’emergència sanitària.

Títol: Fulletó de promoció del Portal Web PAE del Vallès Oriental

Any: 2020

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/poligons-dactivitat-economica/

Contingut: Fulletons en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès) amb el resum del contingut i el funcionament del Portal web dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental.

Títol: Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i d’ocupació del Vallès Oriental 2018-2025

Any: 2019

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/pla-estrategic/document_final_pla_estrategic/3__document_final_del_pla_estrategic_del_valles_oriental_2018-2025.pdf

Contingut: La finalitat del Pla Estratègic ha estat definir, en el marc de la Taula Vallès Oriental Avança, un model territorial de desenvolupament econòmic de la comarca que integri les especificitats territorials. 

Títol: Pla Estratègic de Desenvolupament Local i l'Ocupació - Document d'Estratègia

Any: 2019

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/pla-estrategic/document_d_estrategia/20190226_document-destrategia.pdf

Contingut: proposta de plantejament estratègic del Pla de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025).

Títol: El sector del metall i la seva cadena de valor a la comarca del Vallès Oriental

Any: 2019

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/estudis-monografics/2019/informemetallvallesoriental_public.pdf

Contingut: caracterització del sector del metall a la comarca i també d'aquelles indústries en les quals el sector actua com a activitat econòmica auxiliar, com és el cas de la fabricació de vehicles.

Títol: Diagnosi Vallès Oriental - 3.Quadern de dades. Anàlisi quantitatiu

Any: 2018

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/pla-estrategic/fase_1._diagnosi_estrategica/productes_resultants/3-diagnosi_valles_oriental_-_analisi_quantitatiu_quadern_de_dades.pdf

Contingut: Informe preparatori de "pre-diagnosi", situació inicial, realitzat amb dades quantitatives i utilitzat com a base del debat entre els agents en les comissions sectorials de participació obertes en el procés de redacció de la diagnosi del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental. 

Títol: Diagnosi Vallès Oriental - 2.Aportació dels agents. Anàlisi qualitatiu

Any: 2018

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/pla-estrategic/fase_1._diagnosi_estrategica/productes_resultants/2-diagnosi_valles_oriental_-_analisi_qualitatiu_aportacio_dels_agents.pdf

Contingut: Document d'anàlisi qualitatiu on s'hi reflecteixen la visió i el posicionament dels agents identificats en relació als reptes i les estratègies en matèria d’ocupació i el desenvolupament econòmic que han de guiar el futur Pla Estratègic comarcal i on es dibuixa el mapa inicial dels agents de la comarca amb capacitat d'acció i influència en aquests àmbits

Títol: L'Economia Social i Solidària a la comarca del Vallès Oriental. Una mirada a la realitat cooperativista de la comarca 2018

Any: 2018

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/estudis-propis/diagnosi_ess_valles_oriental_2018.pdf

Contingut: diagnosi de l'economia social i solidària de la comarca. Aquesta primera aproximació a l'economia social i solidària consta d'un anàlisi exhaustiu de la situació del món cooperativista del Vallès Oriental.

Títol: Informe del Cens d'empreses, naus i solars dels PAE del Vallès Oriental

Any: 2018

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/pae/censpae_vor.pdf

Contingut: Informe del projecte per a la realització del Cens d’empreses, naus i solars dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la comarca del Vallès Oriental. i elaborat entre els mesos d’octubre i desembre de 2017 mitjançant treball de camp, per tal d'identificar les activitats empresarials localitzades als diferents PAE dels municipis vallesans. 

Títol: Contractes per ocupacions 2017

Any: 2018

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/estudis-propis/contractes_per_ocupacions_2017__dades_2016_/contractes_per_ocupacions_2017.pdf

Contingut: Una aproximació a la contractació al Vallès Oriental des d’una perspectiva de gènere” amb dades corresponents a l’any 2016 observant les diferents dinàmiques que es donen en la contractació i en els perfils demandats segons les variables sexe i edat.

Títol: Els components del creixement a Osona, el Vallès Oriental i l'àmbit de la Xarxa C-17. Anàlisi Shift-Share

Any: 2017

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/estudis-propis/0405171230_informe-final.pdf

Contingut: estudi amb la finalitat de conèixer què ha determinat la creació (o destrucció) de llocs de treball en aquests territoris. El document analitza quins components (dinàmica global, estructura productiva i dinàmica pròpia) han tingut més pes en la creació o destrucció d’ocupació entre els anys de crisi econòmica 2008-2013 i durant el període d’inici de la recuperació 2014-2015.

Títol: Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i oportunitats

Any: 2015

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/estudis-propis/3103150116_especialitzacionsproductivesalvallausoriental.pdf

Contingut: L’estudi, realitzat durant l’últim any, ha permès detectar quines són les especialitzacions productives localitzades al Vallès Oriental i quins espais territorials les configuren, més enllà dels límits administratius i de la divisió subcomarcal actual per mercats de treball. El document també destaca quines han estat les estratègies de concertació territorial endegades a la comarca i identifica les seves potencialitats i febleses, per tal de detectar les oportunitats del territori per ser més competitiu

Títol: Butlletí d’estructura productiva i teixit empresarial

Des de l’any: 2014

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: Publicació digital que presenta les dades trimestrals amb l’evolució de l’estructura productiva (assalariats, autònoms i comptes de cotització) de la comarca. L’Objectiu és conèixer l’evolució dels llocs de treball localitzats al territori i dels establiments empresarials.

Títol: Guia dels Ensenyaments Postobligatoris

Des de l’any: 2010

Format: digital

Url: http://guia.vallesjove.cat/

Contingut: La guia d’ensenyaments és una publicació digital que cerca de recollir la màxima informació sobre la formació que es fa a la comarca, per tal d’ajudar els joves a decidir quina ha de ser la seva  formació. També és una eina adreçada als professionals, familiars o persones de l’entorn dels joves que estan implicats en la seva orientació professional.

Títol: Informe anual de l’atur i de contractació 2014

Des de l’any: 2006

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: Són dues publicacions digitals de caràcter anual que tenen com a objectiu presentar de forma resumida i clara les dades d’atur i de contractació de l’any acabat per al conjunt de la comarca i els seus mercats de treball.

Títol: Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental.

Des de l’any: 2006

Durant el període 2017-2020 aquesta publicació no es va poder dur a terme

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: Publicació de periodicitat anual que es publica cada any en referència a l’any vençut. S’elabora com una eina de planificació i anàlisi estratègica, amb què es vol conèixer i analitzar el teixit productiu de la comarca i les seves característiques socioeconòmiques, tot comparant-ho amb altres àmbits territorials que influeixen a la comarca (àmbit metropolità, Catalunya, Estat espanyol i Unió Europea).

Títol: Butlletí arxiu comarcal

Des de l’any: 2006

Format: digital

Url: https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_or/publicacions/publicacions_periodiques/

Contingut: Revista de difusió de les activitats de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental a tots els seus usuaris.

Títol: Butlletí de l’Observatori

Des de l’any: 2001

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: Publicació digital que presenta les dades mensuals d’atur i les dades trimestrals de contractació per al Vallès Oriental i els seus mercats de treball. A més a més, inclou una notícia i un enllaç amb un web d’interès, que tenen relació amb el desenvolupament local. Periodicitat mensual.

Títol: Diccionari bibliogràfic dels alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental

Des de l’any: 2003

Format: digital

Url: http://www.alcaldesialcaldessesdelvallesoriental.net/presentacio.php

Contingut: Coneixement de la biografia de les persones que han estat i són alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental des de l’any 1901 fins a l’actualitat. El fet de ser un espai web facilita l’ús del Diccionari com a eina de consulta i la seva actualització constant.

Títol: 50 Propostes turisme de compres / 50 Propuestas turismo de compras

Any: 2019

Format: llibret/digital

Url: https://www.turismevalles.com/50-propostes-de-turisme-al-valles-oriental/

Contingut: Selecció de 50 propostes de turisme de compres, que fa especial esment a les botigues amb  alguna singularitat i que ofereixen productes artesans, d’elaboració pròpia i de km 0, així com una selecció d’aquells productes tradicionals autòctons, també tots els mercats de la comarca, les agrobotigues, les associacions de comerciants i les fires.

Títol: Estudi comparatiu del valor nutricional de diverses cols de varietats locals del Vallès Oriental

Any: 2018

Format: llibre/digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/promocio-economica/productes-terra/estudi-comparatiu-del-valor-nutrional-de-diverses-cols-de-varietats-locals-del-vo.pdf

Contingut: Estudi que analitza, des del punt de vista de qualitat nutricional, algunes varietats de cols i bròquils de la comarca produïdes ecològicament, i comparar-les amb varietats modernes i millorades de col verda i brócoli, produïdes mitjançant l’agricultura convencional.

Títol: Memòria, inventari i mapeig dels oliverars Vera del Vallès

Any: 2018

Format: digital

Url: https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2020/09/resultats-memoria-inventari-i-mapeig-dels-oliverars-vera-del-valles.pdf

Contingut: Inventari i mapeig dels recintes SIGPAC d’olivera Vera del Vallès.

Títol: 12 mesos 12 varietats locals

Any: 2018

Format: llibre

Contingut: Aquest llibre pretén informar de manera didàctica i senzilla sobre el cultiu d’algunes varietats locals d’hortalisses amb l’objectiu que aquestes pugin tornar als horts i als plats i potenciar així un producte de temporada de la comarca. A cada mes hi apareix una varietat tradicional que es pot sembrar: entre elles el tomàquet, la mongeta, l’enciam o el pèsol.

Títol: L'Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental

Any: 2017

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/actuacions-destacades/observatori/publicacions/estudis-propis/estudi-fp-2017/3011170335_estudifp-.pdf

Contingut: El document proveeix una descripció i anàlisi de l’oferta formativa, el perfil de l’alumnat, la relació d’oferta i la demanda d’aquest tipus d’estudis i la inserció laboral que van presentar durant el curs 2015/2016.

Títol: Inventari d’Onomàstica del Vallès Oriental

Any: 2017

Format: llibre per volums (vol. 1-9 de 16 volums).

Contingut: Obra enciclopèdica que recull de forma alfabètica els topònims (noms de turons, boscos, camps, masies i cases) de tots els pobles del Vallès Oriental. El primer volum inclou, a més de les entrades onomàstiques corresponents, un llistat d’abreviatures i una de les fonts arxivístiques i bibliogràfiques. Es tracta d’una edició limitada en paper que quan estigui s’editarà en digital.

Títol: Mapa turístic del Vallès oriental / Mapa turístico del Vallès Oriental

Any: 2016

Format: llibret

Contingut: Mapa que recull els principals atractius turístics de la comarca per gaudir del temps lliure de múltiples formes: balnearis, espais naturals, cuina de qualitat i instal·lacions esportives i lúdiques.

Títol: Varietats locals de tomàquet del Vallès Oriental

Any: 2016

Format: llibre/digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/promocio-economica/productes-terra/varietats-locals-de-tomc3a0quets-del-vallc3a8s-2016.pdf

Contingut: Segon volum de la col·lecció iniciada amb les varietats locals de mongeta del Vallès Oriental per donar a conèixer la recuperació de les varietats locals de tomàquets de la comarca.

Títol: Catàleg de productors artesans del Vallès Oriental

Any: 2016

Format: llibre/digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/promocio-economica/productes-terra/catc3a0leg-productors-artesans-vo.pdf

Contingut: Recull de productors artesanals de la comarca que treballen amb productes locals de qualitat amb la finalitat de dinamitzar el sector productiu artesanal de la comarca.

Títol: Anuari socioeconòmic del Vallès Oriental

Finalitza l’any: 2015

Des de l’any: l2006

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: Publicació digital que inclou, principalment, dades estadístiques del Vallès Oriental dels àmbits de la demografia, economia i mercat de treball i social, i també un glossari amb la definició dels conceptes més destacats. En aquesta publicació s’adjunten articles d’opinió sobre diferents aspectes. Periodicitat anual.

Títol: Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i oportunitats.

Any: 2015

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: L’estudi permet detectar quines són les especialitzacions productives localitzades al Vallès Oriental i quins espais territorials les configuren, més enllà dels límits administratius i de la divisió subcomarcal actual per mercats de treball. El document també destaca quines han estat les estratègies de concertació territorial endegades a la comarca i identifica les seves potencialitats i febleses, per tal de detectar les oportunitats del territori per ser més competitiu.

Títol: 50 Propostes turisme cultural / 50 Propuestas turismo cultural

Any: 2014

Format: llibret/digital

Url: https://www.turismevalles.com/50-propostes-de-turisme-al-valles-oriental/

Contingut: Propostes de turisme cultural dels municipis de la comarca del Vallès Oriental.

Títol: 50 Propostes de turisme gastronòmic / 50 Propuestas turismo gastronómico

Any: 2014

Format: llibret/digital

Url: https://www.turismevalles.com/50-propostes-de-turisme-al-valles-oriental/

Contingut: Propostes de turisme gastronòmic amb productes de proximitat, receptes amb productes del territori, els col·lectius de restauració i les fires i jornades gastronòmiques del territori.

Títol: 50 Propostes turisme familiar / 50 Propuestas turismo familiar

Any: 2014

Format: llibret/digital

Url: https://www.turismevalles.com/50-propostes-de-turisme-al-valles-oriental/

Contingut: Es tracta d’una selecció de 50 propostes per fer turisme en familia: itineraris, rutes i excursions a peu, amb bicicleta o a cavall, activitas per menuts, visites guiades i tallers per conèixer el patrimoni de la comarca, així com activitats esportives i d’oci actiu i d’aventura.

Títol: 50 Propostes turisme actiu i natura / 50 Propuestas turismo activo y naturaleza

Any: 2014

Format: llibret/digital

Url: https://www.turismevalles.com/50-propostes-de-turisme-al-valles-oriental/

 

Contingut: Propostes de turisme actiu al Vallès Oriental: esports a l’aire lliure, passejades per senders escollits, excursions amb bicicleta o a cavall i altres activitats lúdiques i d’aventura.

Títol: Diagnosi de l'Estat de les Telecomunicacions als Polígons d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental

Any: 2014

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/2124-lobservatori-centre-destudis/publicacions/2014-07-04-diagnosi-de-lestat-de-les-telecomunicacions-als-poligons-dactivitat-economica-del-valles-oriental.html

Contingut: Aquest document de diagnosi ens permet conèixer, d’una forma acurada, l’estat de les infraestructures i serveis de telecomunicacions que presenten els polígons de la comarca, així com les mancances i demandes que es detecten en el si de les empreses.

Títol: Catàleg de Serveis d’inserció laboral per a persones amb discapacitat.

Any: 2014

Format: llibret/digital

Url: http://www.xarxalismivo.cat/wp-content/uploads/2019/11/Cat%C3%A0leg-de-serveis-2019.pdf

Contingut: Recull de les entitats que treballen per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat del Vallès Oriental, dirigida a empresaris i ciutadania en general.

Títol: Varietats locals de mongetes del Vallès Oriental (caracterització de 22 varietats locals)

Any: 2014

Format: llibre/digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/promocio-economica/productes-terra/Varietats-locals-de-mongetes-del-Valles.pdf

Contingut: El llibre dona a conèixer les varietats locals de llegums, especialment les mongetes.

Títol: Revista Emprèn  

Finalitza l’any: 2014

Des de l’any: 2011

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: EMPRÈN és una publicació que vol promoure i donar a conèixer la cultura emprenedora a la comarca del Vallès Oriental. En aquesta publicació semestral s’analitzen els diferents serveis d’emprenedoria i creació d’empreses dels municipis de la comarca, es recullen bones pràctiques innovadores dels serveis municipals i s’entrevista una persona emprenedora que hagi desenvolupat un projecte empresarial innovador.

Títol: Cop d’ull. Recull d’experiències de desenvolupament local

Finalitza l’any: 2014

Des de l’any: 2009

Format: digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: Publicació de periodicitat anual. Té com a objectiu presentar i donar a conèixer aspectes del desenvolupament local en els diversos àmbits territorials que ens envolten, així com recollir experiències que poden ser d’interès per al món local.

  • Treball en xarxa i planificació estratègica
  • Experiències de treball mancomunat
  • Cap a la societat del coneixement: administració i govern electrònic
  • Turisme i qualitat: l'experiència del SICTED al Vallès Oriental

Títol: Estudi de les varietats locals de mongetes del Vallès Oriental amb possibilitats per ser eintroduïdes als circuits comercials.

Any: 2013

Format: digital

Url: https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/caracteritzacic3b3-varietats-reintroduides.pdf

Contingut: caracterització detallada de les diverses varietats locals de mongetes que es cultiven a la comarca per fer-les arribar als mercats locals.

Títol: Varietats antigues de tomàquet del Vallès

Any: 2012

Format: llibret/digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/promocio-economica/productes-terra/llibret-de-varietats-locals-de-tomc3a0quets-del-vallc3a8s-actualitzacic3b3-2016.pdf

Contingut: El llibret dona a conèixer les varietats antigues de tomàquet del Vallès Oriental i que han estat recuperades per l’associació Llavors Orientals.

Títol: Revista de l’Observatori

Finalitza l’any: 2011

Format:          paper de l’1 a 10

digital de l’11 a 30

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: Aquesta publicació inclou un informe monogràfic sobre qüestions d’interès relacionades amb el desenvolupament local i un annex estadístic que inclou dades demogràfiques i de mercat de treball semestrals. Periodicitat semestral.

Títol: Música per Secundaria Percussió

Any: curs 2010-2011

Format: DVD

Contingut: És un material pedagògic sobre els instruments de percussió, que s’adreça als professors i alumnes d’educació secundària de les escoles de música i els conservatoris de la comarca del Vallès Oriental.

Títol: Música per Secundaria Vent fusta

Any: curs 2009-2010

Format: DVD

Contingut: És un material pedagògic sobre els instruments de vent fusta, que s’adreça als professors i alumnes d’educació secundària de les escoles de música i els conservatoris de la comarca del Vallès Oriental.

Títol: Col·lecció Patrimoni: Tots els colors

Any: 2009

Format: llibre

Contingut: Publicació que barreja fotografies d’indrets i persones de la comarca acompanyades de textos breus en prosa lírica per donar una imatge de les diferents realitats que es troben al Vallès Oriental.

Títol: Josep Artigas

Any: 2009

Format: DVD

Contingut: Reportatge gràfic d’uns 25 minuts de durada, realitzat per la productora CTL, que tracta sobre la tasca social que Josep Artigas i Berenguer, Premi de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Humà 2008 del Consell Comarcal, ha fet a la regió de Sokone al Senegal. La finalitat d’aquest documental produït pel Consell Comarcal és divulgar els projectes que hagin suposat la concessió del premi.

Títol: Contractació de persones amb discapacitat

Any: 2009

Format: revista

Contingut: Guia sobre les bonificacions a la contractació i bones pràctiques  d’empreses i administracions públiques que contracten  persones amb discapacitat.

Títol: Música per Secundaria. El quartet de Corda

Any: curs 2008-2009

Format: DVD

Contingut: És un material pedagògic sobre els instruments de corda, que s’adreça als professors i alumnes d’educació secundària de les escoles de música i els conservatoris de la comarca del Vallès Oriental.

Títol: Baba Georges

Any: 2008

Format: DVD

Contingut: Reportatge gràfic d’uns 25 minuts de durada, realitzat per la productora CTL, que tracta sobre la tasca social que Jordi Mas, Premi de Cooperació Internacional per al Desenvolupament Humà 2007 del Consell Comarcal, ha fet a la regió de Makary-Blangoua al Camerun. La finalitat d’aquest documental produït pel Consell Comarcal és divulgar els projectes que hagin suposat la concessió del premi.

Títol: Estudi  “Anàlisi del sector químic al Vallès Oriental

Any: 2008

Format: llibre i digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: Estudi monogràfic amb el qual es vol conèixer la realitat del sector químic a la comarca i les relacions interempresarials existents dins del sector. Amb aquest treball es vol analitzar si la distribució geogràfica de les empreses químiques a la comarca constitueix un clúster o districte industrial, i també les possibilitats de creixement del sector.

Títol: Col·lecció Patrimoni: Pous de glaç del Vallès Oriental

Any: 2007

Format: llibre

Contingut: Publicació dedicada a aquests espais arquitectònics que servien per a emmagatzemar gel. Conté un recull històric i fotogràfic dels pous de glaç de la comarca.

Títol: Guia per entitats juvenils. Associacionisme.

Any: 2007

Format: digital

Url: http://guiaentitats.vallesjove.cat

Contingut: Aquesta guia neix a partir de la demanda explícita dels/les informadors/res i dinamitzadors/res juvenils de la comarca, amb l'objectiu de recollir informació bàsica per  facilitar a les entitats juvenils i a grups no formals, per conèixer quina és la realitat i els tràmits necessaris per constituir i/o accedir a suports tècnics i econòmics que són al seu abast. Periodicitat anual.

Títol: Músiques d’arreu del món II

Any: 2007

Format: CD

Contingut: Recerca de cançons dels cinc continents del món interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Títol: Estudi “La immigració estrangera al Vallès Oriental

Any: 2007

Format: llibre i digital

Url: https://www.vallesoriental.cat/lobservatori-centre-destudis/

Contingut: En el Vallès Oriental es constata una creixent presència de persones immigrades d’origen estranger, la qual cosa ha portat a tirar endavant accions per fomentar la igualtat d’oportunitats i contra la discriminació en l’àmbit educatiu, social i laboral. Aquest treball es planteja amb l’objectiu de conèixer amb més profunditat quina és la realitat d’aquesta població, i també les seves aportacions en l’estructura sociodemogràfica de la comarca.

Títol: Sumant esforços

Any: 2005

Format: llibre

Contingut: És un recull del procés de treball en l’atenció i la prevenció de la violència envers les dones en les relacions de parella al Vallès Oriental.

Títol: Cançons per la Pau

Any: 2004

Format: CD

Contingut: Recopilació de cançons que ens parlen sobre la pau interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Títol: Cançons per la Pau II

Any: 2004

Format: CD

Contingut: Recopilació de cançons que ens parlen sobre la pau interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Títol: Cançons a la Fresca

Any: 2003

Format: CD

Contingut: Recopilació de cançons relacionades amb l’hivern interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Títol: Músiques d’arreu del món

Any: 2002

Format: CD

Contingut: Recerca de cançons dels cinc continents interpretades per la JOCVO.

Títol: Cançons de Tardor

Any: 2001

Format: CD

Contingut: Recopilació de cançons relacionades amb la tardor interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Títol: Col·lecció Patrimoni: Patrimoni Industrial de la comarca del Vallès Oriental

Any: 2001

Format: llibre

Contingut: Publicació que explica el pas de la realitat agrícola a la industrial a la nostra comarca, a través d’un recull de fotografies acompanyades de textos breus.

Títol: Cançons al Caliu

Any: 2000

Format: CD

Contingut: Recopilació de cançons relacionades amb la primavera i l’estiu interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Títol: Don do Ron Don n adales a l’escola

Any: 1999

Format: CD

Contingut: Recopilació de diferents nadales d’arreu del món interpretades per alumnes de diferents escoles de primària del Vallès Oriental.

Títol: Gegants

Any: 1998

Format: llibre

Contingut: Recull d’històries, llegendes i anècdotes que envolten els gegants dels municipis de la nostra comarca acompanyat de fotografies.

Títol: Col·lecció Patrimoni: Visions del Vallès Oriental

Any: 1997

Format: llibre

Contingut: Publicació que pretén apropar la realitat i també les peculiaritats concretes de cadascun dels municipis del Vallès Oriental, mitjançant textos i fotografies.

Títol: El Vallès Oriental: un territori a l’abast

Any: 1993

Format: llibre

Contingut: És un inventari patrimonial i de recursos bàsics.

Títol: La sanitat al Vallès Oriental: Anàlisi i propostes per als 90.

Any: 1992

Format: llibre

Contingut: És un treball adreçat a totes aquelles persones que, per interès o per raons de la seva ocupació, vulguin extreure dades concretes sobre l’orientació que pren la sanitat.

Títol: Guia de la formació per a l’ocupació: on anar per formar-se o informar-se de...Curs 1990-1991 .

Any: 1991

Format: llibre

Contingut: És un guia pràctica i una eina de difusió per a tota aquella persona, jove o adult, que estigui interessada a conèixer o aprofundir una especialitat.

Títol: El Vallès Oriental. Estudi d’una comarca.

Any: 1990

Format: llibre

Contingut: És un llibre que incorpora la visió dels diversos àmbits del col·lectiu vallesà i la seva llarga existència.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera actualització: 14.02.2022 | 13:46
Darrera actualització: 14.02.2022 | 13:46