A partir del 8 de juny ja es pot demanar el bo de lloguer jove

Dijous, 2 de juny de 2022

Només es disposatà d'una setmana per presentar les sol·licituds. 

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i, per tant, les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre si la documentació està complerta i fins a l’esgotament del finançament disponible.

La Generalitat de Catalunya va publicar ahir la resolució per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove.

El termini per presentar les sol·licituds s'obre el 8 de juny i es tanca el 17.

Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida aRegistre electrònic del

Consell Comarcal

L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental ha reforçat el servei per aquests dies.

L'Oficina atendrà sempre amb cita prèvia

S’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte:

93 860 07 08 i 667 99 21 35

habitatge@vallesoriental.cat

Quina és la finalitat d’aquest programa d’ajuts?

Facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb mitjans econòmics escassos.

El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència no competitiva i per tant les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre, sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l’esgotament del finançament disponible. En cas que sigui necessària l’esmena de la sol·licitud, s’ha d’entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació s’inicia el 8 de juny de 2022, a les 9:00 hores i finalitza el 17 de juny a les 17:00 hores.

Qui es pot beneficiar d’aquest programa d’ajuts?

Aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys (inclosos), i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.


L’atorgament de les subvencions resta condicionat a l’existència de disponibilitat pressupostaria per part del pressupost de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a l’any 2022 en el moment de la resolució de la concessió, i l’import màxim inicial d’aquesta dotació pressupostària és de 29.000.000 €.

Quins requisits s’han de complir?

S’han de complir TOTS els requisits següents:


a) Tenir fins a 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud (l’edat de 35 anys inclosa).

b) Tenir residència legal a Catalunya.

c) Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, incloent-hi els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, constin o no com a titulars del contracte. Així en podran ser beneficiaris si els ingressos si els ingressos no superen:

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, i només es consideraran els de la persona física arrendatària de l’habitació

En el cas que en un mateix habitatge hi convisquin dues o més persones titulars del contracte d’arrendament o cessió, i que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficaries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors al límits establerts al quadre anterior.

En primer terme es tindran en compte els ingressos del 2020 amb la declaració de renda de l’exercici 2020, ara bé si la persona sol·licitant ha començat a treballar durant l’exercici 2021, es tindran en compte els ingressos d’aquest any amb un certificat d’imputacions, i en cas que hagi començat a treballar al 2022 caldrà comprovar aquest últim exercici amb contracte de treball i/o certificat d’empresa amb les corresponents nòmines.

d) Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge o d’habitació, o, en qualitat de cessionari, el contracte de cessió d’ús de l’habitatge, objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada.

Recordeu que el contracte de lloguer d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.

Si es tracta d’un lloguer d’habitació no és exigible que la formalització del contracte estigui subjecte a les prescripcions d’aquesta llei.

En cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el contracte corresponent en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

e) L’import màxim de lloguer o renda mensual per a l’habitatge o l’import màxim del preu de cessió d’ús no pot ser superior als 900 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental.

En el supòsit d’habitació l’import no pot ser superior als 450 € mensuals per a la comarca del Vallès Oriental.

f) Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

g) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

h) Pagar el lloguer o el preu de la cessió de l’habitatge o habitació, per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora i de la persona beneficiària de pagament, i la mensualitat corresponent. NO S’ACCEPTA CAP ALTRE TIPUS DE PAGAMENT EN METÀL·LIC.

i) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per a ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

j) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Quin és l’import màxim d’aquest ajut?

La quantia mensual de la subvenció és de 250 euros, amb el límit de l’import mensual de la renda o del preu de cessió.

Si hi ha més d’un beneficiari en un mateix habitatge, la suma de les subvencions concedides no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió, i es minorarà l’ajut en la proporció corresponent.

La subvenció s’atorga per un termini de dos anys. Per contractes anteriors a l’1 de gener de 2022, l’import de la subvenció serà per les mensualitats de gener de 2022 a desembre de 2023. Per a contractes signats entre l’1 de gener de 2022 i la data que finalitzi el termini de presentar sol·licituds, la subvenció serà per les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte i aquell en que finalitzi  el termini de dos anys pel qual s’ha concedit la subvenció, computat des d’aquella data.

Un cop finalitzat el primer any de concessió de la subvenció, a comptar de la data d’inici dels efectes de la resolució de concessió de la subvenció, es procedirà a la verificació del manteniment dels requisits per ser beneficiari del Bo de Lloguer Jove.

Quines són les incompatibilitats d’aquesta subvenció?

És incompatible, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb altres ajuts provinents d’altres administracions públiques o d’altres entitats públiques o privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Qui no pot ser perceptor/a d’aquesta subvenció?

a) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona amb el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que tingui parentiu per vincle de matrimoni, o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores o cedents de l’habitatge.

b) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual oi permanent a l’habitatge arrendat o cedit i sigui sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actuï com arrendadora o cedent.

c) La persona sol·licitant o qualsevol altra persona que tingui el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit que sigui propietària o usufructuaria d’un habitatge situat en el territori espanyol, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi per causes alienes a la seva voluntat.

d) La persona arrendatària o cessionària d’habitatges gestionats o administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre, (aquestes persones poden sol·licitar l’Ajut implícit).

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida.

Les sol·licituds es poden presentar a:

a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Si es tracta d'una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida aRegistre electrònic del

Consell Comarcal: 

b) A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre.

L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia: 

S’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte:

93 860 07 08

667 99 21 35

habitatge@vallesoriental.cat

c) A l Agència de l’Habitatge de Catalunya

Darrera actualització: 2.06.2022 | 11:57