Carta de Serveis OCH

Servei d'habitatge del Consell Comarcal


(Carta de serveis aprovada en comissió de govern de 26 de gener de 2022).

Nom del servei

Servei d’habitatge del Vallès Oriental

Descripció

Les funcions d’aquesta Oficina comarcal d’habitatge del Vallès Oriental són:

 • Gestionar, assessorar, i informar a la ciutadania en matèria d’habitatge, entre d’altres:

Cèdules d’habitabilitat

Subvencions per la rehabilitació d’edificis

Habitatge de protecció oficial

Ajuts al lloguer o pagament d’hipoteca

Situacions de risc de pèrdua de l’habitatge habitual

Borsa de lloguer social

 • Oferir assessorament tècnic-jurídic adequat als equips tècnics dels ens locals de la comarca per a desenvolupar les polítiques públiques adequades en aquesta matèria

Persones destinatàries

Ciutadania en general

El personal tècnic dels ens locals

Línies de servei

Tots aquells serveis relacionats amb els tràmits i assessorament en matèria d’habitatge que responen a preguntes com per exemple:

 • Vull rehabilitar l’edifici, hi ha algun tipus d’ajut?
 • Em demanen la cèdula d’habitabilitat. què és i com puc tramitar-la?
 • He rebut una comunicació de l’Agència de l’Habitatge que m’informa que he de passar la Inspecció tècnica de l’edifici, què haig de fer?
 • Tinc dificultats per afrontar el pagament del lloguer o la quota hipotecària, existeix algun ajut?
 • He rebut una notificació del jutjat amb una data de desnonament de casa meva, què puc fer?

Cost del servei

193.111,18 €

Cost per a l’usuari/ària

 • Servei gratuït

Excepte les taxes establertes per Generalitat de Catalunya per la tramitació de:

 • Cèdules de primera ocupació, en funció del nombre d’habitatges:

Un habitatge: 42,60 €.
De dos a cinc habitatges: 26,25 €
De sis o més habitatges: 19,65 €

Més informació

 • Cèdules de segona ocupació: 19,65 € per habitatge

Més informació

 • Desqualificació d’habitatge de protecció oficial :

Taxa per la sol·licitud: 32,80 euros/habitatge

Taxa per l’atorgament: 323,25 euros/habitatge

Més informació

Canals de prestació i sol•licitud del servei

Atenció personalitzada, per mitjà de cita prèvia

 Cita prèvia 

Registre (per presentació de documentació) de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:00 h i dimecres de 16:00 h a 18:00 h, excepte períodes de jornada intensiva 

Horari Oficina Comarcal d’Habitatge de dilluns a divendres de 9:30 h a 13:30 h i dimecres de 16:00 h a 18:00 h, excepte períodes de jornada intensiva 

 938600700 (informació general i cita prèvia)

  (només per a consultes): habitatge@vallesoriental.cat

Instància genèrica electrònica

Equip tècnic

Laura Fusté i Andreu: Responsable de l’Oficina Comarcal d’Habitatge

Tècnic\a d’habitatge (1 persona)

Administratiu/iva (2 persones)

Unitat responsable

Oficina Comarcal d’Habitatge

Regidoria/Àrea responsable

Conselleria d’Habitatge

Drets i deures de les persones usuàries

Teniu dret a:

 • Ser atès/a per una persona amb un nivell de professionalitat adequat.
 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de les seves sol·licituds.
 • Conèixer la identitat del personal responsable de l’atenció i de la tramitació de les seves peticions.
 • Ser tractat/da amb respecte i a ser atès amb agilitat, obtenint informacions entenedores i complertes.
 • Presentar en qualsevol moment suggeriments de millora i/o queixes dels serveis oferts pel Consell Comarcal a través de qualsevol canal (presencial, telefònic, en línia).
 • Tenir garantida la confidencialitat de les dades lliurades segons la normativa de protecció de dades i amb absolut respecte a la seva intimitat.
 • No haver de presentar documents que ja es troben en poder del Consell Comarcal, mitjançant la seva autorització de consulta als serveis de Via Oberta.
 • Accedir a tots els serveis comarcals en les mateixes condicions i amb absoluta llibertat.
 • Ser consultat/da periòdicament sobre la seva percepció de la qualitat dels serveis d'atenció ciutadana.

Heu de complir amb el deure de:

 • Fer un ús correcte de les instal·lacions i serveis.
 • Respectar els horaris del servei i els horaris o terminis fixats per a convocatòries o citacions.
 • Respectar la dignitat personal i professional del personal.
 • Respectar l’ordre d’atenció.
 • Facilitar dades veraces, així com comunicar la modificació de dades personals que puguin afectar a la prestació d'un servei o les relatives a un procediment.
 • Assegurar-se de llegir i comprendre allò que signa.
 • Contribuir al finançament del cost del centre o servei, d'acord amb la normativa.

 

Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:59
Darrera actualització: 30.01.2024 | 09:59