Tramitació, mediació i arbitratge de reclamacions

1- Tramitació:

Hores concertades

        • El dia de la visita cal que aporteu la documentació següent:

- Full oficial de reclamació/denúncia complimentat i signat pel consumidor i segellat per l’empresa o establiment. En el cas de serveis continuats (telèfon, aigua, llum o gas) n’hi haurà prou amb el número d’incidència.
- Escrit dels fets i circumstàncies de la reclamació o denúncia.
- Fotocòpia de la documentació relativa a la reclamació o denúncia, per tal de demostrar els fets i circumstàncies.

• També podeu fer-nos arribar la vostra reclamació a través del formulari telemàtic de l’Agència Catalana del Consum

2- Mediació

És un procediment voluntari de resolució extrajudicial de conflictes mitjançant el qual les persones consumidores i els empresaris o empresàries promouen l’obtenció d’una solució consensuada a un conflicte, amb la intervenció d’una persona mediadora formada en mediació que actua de manera imparcial, experta i neutral.

3- Arbitratge

És un sistema de resolució extrajudicial de conflictes en el qual les parts sotmeten la controvèrsia a la decisió que prengui un òrgan arbitral. Les Juntes Arbitrals de Consum d’arreu de Catalunya són els òrgans competents per realitzar els arbitratges de consum.

Les empreses adherides al sistema arbitral de consum accepten que els futurs conflictes que es puguin plantejar amb els seus clients es resolguin a través de l’arbitratge de consum, estalviant altres vies més lentes i més costoses. El distintiu que acredita l’adhesió a l’arbitratge de consum és un símbol de qualitat.

 

Darrera actualització: 12.01.2022 | 16:07
Darrera actualització: 12.01.2022 | 16:07