Servei d'atenció a la infància i adolescència (SEAIA)

  

Aquest servei del Consell Comarcal contribueix a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats". El Consell Comarcal aposta per treballar, com administració pública, en el marc de l'Agenda 2030 i els ODS.

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’Àrea: 

Núria Carné Navarro

Cap de l’Àrea: 

Sílvia Pérez Corts

Persona de contacte: 

Núria Gregori Duran

Objecte:

Servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència que estan en una situació de risc greu o de desemparament, així com a les seves famílies.

Aquest servei es presta des de dos equips especialitzats: l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i el Servei d’Integració en Família Extensa (SIFE)

EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA (EAIA)

L’EAIA és un servei social especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència. Són equips multiprofessionals formats per psicòlegs, pedagogs, treballadors socials i educadors socials, de funcionament interdisciplinar, distribuïts territorialment, que tenen com a objectius la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment dels infants en situació de risc greu o de desemparament i de les seves  famílies.

Funcions:

 • Donar suport tècnic i assessorament als serveis socials bàsics i altres serveis de la xarxa, col·laborant en la prevenció i detecció de les situacions de risc i de desemparament d’infants del territori.
 • Fer valoracions especialitzades de situacions de risc greu o desemparament d’infants i adolescents i del seu entorn familiar i social
 • Proposar les mesures més adequades a cada cas.
 • Elaborar plans de millora i programes individuals de tractament per a l’infant i la seva família,
 • Fer el seguiment, el  tractament i l’avaluació de les mesures  proposades
 • Elaborar i fer el control dels plans de millora individuals i familiars.
 • Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els professionals dels altres sistemes de benestar social i amb els altres serveis especialitzats.
 • Donar informació i orientació general sobre temes relacionats amb la problemàtica dels menors en situació de risc o de desemparament
 • Avançar en la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible_Agenda 2030 en la implementació de les polítiques socials i d’igualtat.

Persones usuàries:

 • Infants i adolescents de 0 a 18 anys en situació de risc greu o de desemparament i les seves famílies, derivats pels equips bàsics d’atenció social de tots els municipis  de la comarca i per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Origen

 • Decret 338/1986, de 18 de novembre, de regulació de l’atenció a la infància i l’adolescència en alt risc social.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
 • Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
 • Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència.
 • Decret 63/2022,de 5 d’abril, dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infànciai l’adolescència.

 

SERVEI D'INTEGRACIÓ FAMILIAR EN FAMÍLIA EXTENSA (SIFE)

Objecte:

El Servei d’Integració Familiar en Família Extensa-SIFE té com a finalitat promoure l’acolliment en família extensa, assegurant que tots aquells infants o adolescents que han de ser separats del nucli familiar siguin acollits en la seva família, si aquesta hi està disposada i reuneix les condicions adequades.

El SIFE vetlla per la millora del benestar dels infants i  adolescents acollits i dels seus acollidors

Aquest servei està constituït per un equip de professionals format per una psicòloga i una treballadora social.

Funcions:

 • Fer el diagnòstic dels diferents nuclis possibles que puguin acollir  l’infant o l’adolescent i emetre la proposta del que és més adequat.
 • Acompanyar les famílies extenses acollidores en l’assumpció de les funcions parentals substitutives.
 • Atendre les seves necessitats i demandes bàsiques en relació amb els infants i adolescents acollits.
 • Reforçar les potencialitats de la família acollidora.
 • Organitzar activitat formatives adreçades a les famílies o persones que acullen un infant o adolescent en situació de desemparament.
 • Garantir el seguiment de la totalitat dels infants/adolescents acollits en família extensa.
 • Establir un programa d’atenció  individualitzada per a cada infant i adolescent amb el suport dels diferents dispositius de la xarxa comunitària.
 • Acompanyar infants i adolescents en la comprensió de la seva realitat familiar.
 • Donar suport a infants/adolescents en el moment d’incorporar-se al nucli familiar.
 • Avançar en la incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible_Agenda 2030 en la implementació de les polítiques socials i d’igualtat.

Persones usuàries:

 • Infants i adolescents en situació de desemparament acollits per la seva família extensa així com els familiars que els acullen, residents a la comarca del Vallès Oriental.

Origen

 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.
 • La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, que estableix que l’acolliment familiar és la mesura prioritària respecte a les que comporten l’internament de l’infant en un centre (art. 120.2) i que l’acolliment en família extensa és preferent respecte a l’acolliment en família aliena (art. 127.3).

La creació dels SIFE té l’origen en aquesta prioritat legal i en la necessitat d’adequar el suport d’aquest tipus d’acolliment i equiparar-lo al suport que rep l’acolliment en família aliena.

 • Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la violència.
 • Decret 63/2022,de 5 d’abril, dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infànciai l’adolescència.
Darrera actualització: 25.03.2024 | 12:45