Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

 938600706

 psi@vallesoriental.cat

Consellera de l’ÀreaRoser Colomé i Soler

Cap de l’Àrea: Silvia Pérez Corts

Persones de contacte: Maria A. Pérez i Ferrer

Objecte:

 • Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones són serveis d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar.
 • Impulsar la prestació del servei d’informació i atenció a les dones i la realització de polítiques d’igualtat de gènere (SIAD) amb l’objectiu d’erradicar la desigualtat entre dones i homes, i abordar la violència masclista com a expressió màxima d’aquesta desigualtat entre dones i homes.

Funcions:

 • Oferir un servei d’informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar.
 • Oferir i difondre informació permanent a les dones sobre els seus drets i el seu exercici
 • Proporcionar atenció i assessorament jurídic i psicològic gratuït, especialitzat i amb perspectiva de gènere a les dones que ho sol·licitin
 • Acompanyar a la detecció, assessorar, orientar i acompanyar a dones en situacions de violència masclista.
 • Desenvolupar estratègies comunitàries de sensibilització i prevenció i promoure accions que visualitzin les dones, com a subjectes, no objectes, d’actuacions que afermin el seu apoderament i millorin les seves capacitats per incidir públicament.
 • Acompanyar el desplegament de polítiques públiques que promoguin l’equitat en els treballs, noves formes d’organització del temps, i la democratització de les cures dins dels ens locals, les entitats i empreses.
 • Establir mecanismes de coordinació entre els diferents agents socials pel que fa a l’abordatge de la violència masclista.
 • Acompanyar al desplegament de les polítiques feministes locals.

Persones usuàries:

 • Dones que viuen en algun dels municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta de municipis del Vallès Oriental, especialment les que pateixen situacions de violència masclista.
 • Tècniques i tècnics de serveis bàsics d’atenció social i d’igualtat dels municipis de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials Resta de municipis del Vallès Oriental

 

Darrera actualització: 01.02.2023 | 14:20